پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب شعاع

نوشته شده توسط

فلزیاب شعاع تابش الکترونی اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را از شعاع اتمی تشخیص دهد میتواند فلزیاب فرکانسی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد زیرا الکترونها درمسیرحرکت خود در ان وضعیت جهت دارند که به حالت ایستا عمل نموده و در اینجا الکترونها در وضعیتی قرار میگیرد که موج ایستای سه بعدی را شکل داده که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این امواج ایستا سه بعدی پدید امده ازجریان الکترونها را تشخیص داده و بازتاب این موج میتواند در تفکیک انرژی بازتاب شده از میدان الکتریک و میدان مغناطیس را که امواج الکترو مغناطیس طلا یا گنج را شکل میدهد با وجود میدان فرکانس تشخیص داده و این موج سه بعدی ایستا در کنار میدان مغناطیس موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که حجم خاص الکترونها را تشخیص می دهد توان تفکیک طلا یا گنج یا هر نوع هدف که در عدد VDI تعیین شده است مشخص نماید و این موج سه بعدی ایستا خواص فرکانسی پدید امده از انرژی درونی هدف اصلی یا طلا در جهت حرکت الکترونها میباشد که این عمل موجبات تشخیص هدف اصل یا طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

این شرایط تشخیص موج ایستا سه بعدی توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومترو مگنت و تسلا یا یون یاب قابل تشخیص نمی باشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب لایه گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب لایه گنج یا فلزیاب در لایه خاک گنج را پیدا نماید در اصل  ارتباط به این جریان دارد که فلزیاب به گنج حساسیت تفکیک را دارا است و گنج یا طلا در لایه های متفاوت قرار گرفته باشد و اطراف گنج یا طلا یا سطح روی گنج و طلا لایه های متفاوت مواد معدنی و منابع قرار داشته باشد جریان انتقال ذرات و دریافت و انعکاس انرا با شایط متغیر روبرو نموده و این شرایط متفاوت میتواند ترکیب چرخش زمانی  در مغناطیس اطراف گنج یا طلا را ایجاد نموده و این چرخش مغناطیسی بصورت زمانی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به نسبت از دست دادن انرژی از مواد معدنی و منابع ایجاد شده و فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج با اختلال در تشخیص قرار داده و هدف اصلی یا طلا یا گنج در دید فلزیاب قرار نگیردکه این فرایند بیشتر بر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر ومگنت و یون یاب و تسلا اثرمیگذارد

و این دسته فلزیاب ها که اختلاف فاز را در زمان تشخیص میدهد نتوانند شرایط مغناطیس مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را در اثر تغییر زمانی متغییر در جذب انرژی در وضعیت الکتریکی هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص دهند زیرا شرایط مغناطیسی اینگونه اهداف طلا یا گنج یا دفینه یا جواهرات در این وضعیت لایه های خاک متفاوت در اطراف هدف اصلی یا گنج یا طلا در حال جذب و ارسال انرژی با مواد معدنی  متفاوت میباشد

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب زمین زیرخاکی

نوشته شده توسط

 

 

فلزیاب زمین زیرخاکی را باید بتواند از خاک دیگرمناطق یا محدوده اطراف زیر خاکی یا گنج زیرخاکی تشخیص دهد تا بتواند تفاوت علائم سیگنال گنج طلا یا زیرخاکی را از علائم صحنه کار تفکیک نماید که این امر از فلزیاب فرکانسی با دارا بودن تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE شدنی است و

 

تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار که در اطراف زیر خاکی برای انحراف یا انجام عملیات قرار دادن گنج یا زیر خاکی بکار برده شده است میتواند تفاوت با کل صحنه کار و وضعیت عمومی زمین را از نظر لایه ها ایجاد نماید

 

این وضعیت میتواند دربین دو لایه و چند لایه شکل گرفته  که بارالکتریکی منفی و بار الکتریکی مثبت در این جریان جابجایی میتواند شرایط الکترو مغناطیس را نیز پدید اورده که این عمل پیاپی باشد امواج الکترو مغناطیس را شکل داده که بین لایه ها ترکیب ایجاد نموده و دامنه بلند یا متغیرشکل بگیرد و نوسان علائم سیگنال با دامنه متفاوت در جهات گوناگون پراکنده شده یا تغییر جهت می دهد که میدان مغناطیس نیز در این جریان در کنار میدان الکتریکی وضعیت مربوط به لایه های متفاوت را داشته که تغییر لایه ها در اثر وارد نمودن نیرو بریکدیگر میتواند مغناطیس زودگذر در حالت متغیر بودن لایه های زمین شکل گرفته و در این موقعیت مغناطیس متفاوت با ترکیب یا با شرایط وارد نمودن نیرو بریکدیگر شکل گرفته که میتواند توسعه علائم سیگنال همسان یا غیرهمسان را ایجاد نموده و وضعیت صحنه کار دارای دامنه نوسان موج ها در شرایط در جهات متفاوت را ایجاد نماید و در اصل ناهمگونی بین وضعیت علائم و سیگنال ها پدید امده در صحنه کار برای فلزیاب ایجاد مینماید که این وضعیت میتواند تشخیص فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید که اختلال در فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا فلزیاب ولتاژ القایی یا یون یاب یا تسلا ایجاد میگردد زیرا میدان مغناطیس در اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج بصورت ناپایدار از شرایط عمومی میباشد که این دسته فلزیاب در ان محدوده بالانس شده است  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

لایه های خاک

نوشته شده توسط

شکل لایه های خاک یا لایه خاک متفاوت در کار فلزیاب یا کار طلایاب اثر میگذارد و میتواند لایه های خاک متنوع در یک صحنه کار شکل تشخیص فلزیاب یا طلایاب را تغییر داده و این تغییر تشخیص میتواند باعث گردد که هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات یا گنج از دید فلزیاب خارج گردد

لایه های خاک که به شکل ترکیب لایه عمودی یا لایه افقی در کنار هم یا بر روی هم قرار بگیرید میتواند فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا گنج یا طلا یا دیگر فلزات بخصوص فلزات غیراهنی مانند نقره و مس و روی  و طلا با مشگل روبرو شده زیرا این منابع رسانایی بالاتری داشته وجذب انرژی از اطراف خود مینماید که تفاوت جابجایی ذرات شکل مغناطیسی متفاوت که به فلزات یا طلا در زیر زمین انجام میگردد موجب میگردد اصل این منابع یا فلزات یا طلا یا گنج یا جواهرات بصورت زمانی دریافت انرژی از لایه های متفاوت زمین در جریان افزایش انرژی داشته و تحت تاثیر این ذرات بطور ناپایدار قرار گرفته و در مجموع بازتاب متفاوت مغناطیسی در اطراف حول محور این منابع یا طلا یا فلزیات ایجاد شده و این وضعیت تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا را با خطا روبرو نموده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب تخت سنگ

نوشته شده توسط

فلزیاب تخت سنگ که درسطح و زیر زمین بصورت یکدست یا یک پارچه باشد را بعنوان زمین بدون الودگی تشخیص داده یا صخره یا تخت سنگ یا سنگ ها و کانیهای که از یک نوع بافت ساختاری در حالت عمودی و افقی تشگیل شده باشد در دید فلزیاب بعنوان زمین بدون الودگی درنظر گرفته میشود

البته این وضعیت برای فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی که در یک صخره یا تخت سنگ یا کوهستان که دارای لایه یک پارچه باشد کار را اسان نموده و اختلال ایجاد نمی نماید زیرا این وضعیت خود شکل یک زمین یکدست و بدون الودگی از دید فلزیاب را داشته  زیرا یک دست بودن کانیها و سنگها در محدوده صحنه کاریک جریان مغناطیسی ثابت از گرانش زمین را داشته و در چنین موقعیتی وضعیت همسان در علائم سیگنال مربوط به صخره یا سنگ یا کانی یک پارچه ایجاد نموده و این وضعیت اختلال در عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی ایجاد نمی نماید و کمتر اختلال در کار فلزیاب از این دسته ایجاد مینماید البته این نوع فلزیاب ها کمتر دارای قدرت تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

اگر زمین صحنه کاردارای حالت کوهستانی یا سنگلاخ یا سنگ ها و کانیهای مواد معدنی و منابع متفاوت در لایه های سطح و زیر زمین  باشد اشکال تشخیص را دراین دسته  فلزیاب ها ایجاد مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب زمین یک پارچه

نوشته شده توسط

فلزیاب زمین یک پارچه که به ان زمین یکدست یا زمین بدون الودگی از ذرات مواد معدنی و منابع متفاوت میباشد اطلاق میگردد البته اینکه یک خاک یکدست باشد میتواند شرایط خاص الودگی از نمک یا من'نز یا اکسید کلسیم یا اکسید الومینیم یا اکسید اهن یا اکسید منیزیم یا سیلیس و سدیم و پتاسیم و گوگرد باشد که تغییرات ان در خاک زمین به دید انسان نیاید ولی در اصل موجب الوده شدن خاک از دید فلزیاب گردد و بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر متقابل بگذارد و توان فلزیاب بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی با کاهش توان در تشخیص اهداف یا طلا یا گنج روبرو نماید زیرا هر کدام این مواد خواص خاص خود را داشته که در کناریکدیگر میتواند خواص جدید درایجاد مغناطیس و نقل و انتقال ذرات را داشته باشد که میدان مغناطیس متفاوت را ایجاد نموده و دید این دسته فلزیاب را با کاهش قدرت کاوش اهداف یا فلزات یا طلا یا گنج در عمق زیاد ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب زمین سنگلاخی

نوشته شده توسط

فلزیاب زمین سنگلاخی یا فلزیاب زمین سخت یا زمین درهم ریخته یا دست خورده را بخواهد از دید خود نادیده بگیرد تا هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص دهد یا تفکیک نماید باید یک فلزیاب یا طلایاب با شرایط جریانات فرکانسی باشد که توانایی دامنه تشخیص انواع امواج بازتاب شده را داشته باشد زیرا لایه های متفات زمین میتواند دارای شرایط گوناگون از نظر ساختار زمین شناسی یا ترکیب شکل گرفته باشد که این لایه ها اگر ازدسته مواد معدنی و منابع اتشفشانی باشد که در زمان تبدیل با سرعت بالا سرد شده باشد و وضعیت دگرگون داشته با دیگر کانیها یا مواد معدنی که در مرور زمان تخریب شده است لایه های طبقاتی زمین را شکل داده شود میتواند وضعیت فشار نیرو بین هم را داشته باشد و این جریان انرژی و نیرو و جابجایی ذرات میتواند مغناطیس جهت موافق یا جهت غیر موافق با هم را داشته و عده ای با هم ترکیب شده و عده ای بر یکدیگرنیروی مخالف وارد نموده که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب با شرایط پراختلال برای تشخیص روبرو نموده و هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را در دید خود قرار نداده بویژه هدف اصلی یا طلا در عمق زیاد باشد را نمی تواند تشخیص دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب خاک دست خورده

نوشته شده توسط

فلزیاب خاک دسته خورده را بخواهد تشخیص دهد یا فلزیاب در یک محدوده عمل نماید که خاک ان دست خورده باشد یا یک قسمت از خاک دست خورده باشد و اطراف ان دست نخورده باشد با تغییرات در تشخیص روبرو شده و این تغییرات میتواند برای فلزیاب در جهت کاوش یک هدف بخصوص طلا در ان وضعیت دست خورده با اختلال روبرو شود

البته خاک های دست خورد و درهم شده و بهم ریخته میشود نیز برای تشخیص فلزیاب اشکال روبرو نموده زیرا بعد از کندن زمین و برگرداندن خاک به جای خود در ترکیب خاک با دیواره اطراف ان که دست نخورده است تفاوت ایجاد نموده که این تفاوت خود ایجاد شرایط علائم متفاوت با اطراف خود را داشته و اینکه یک زمین را کنده و و بر روی ان خاک نریزید و این محوطه یا محل حفره شده بالاتر از یک متر باشد تشخیص فلزیاب یا طلایاب را میتواند با اختلال روبرو نموده بخصوص برای اهداف کوچک که در انتهای این چاله یا محل حفره شده قرار بگیرد

همه این شرایط میتواند از دید فلزیاب یک خاک سفت یا خاک سخت باشد در این شرایط فلزیاب یا طلایاب فرکانسی توان تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگرفلزات را بنابر شرایط تفکیک خواهد داشت زیرا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بنابر تغییر میدان فرکانس در انرژی حاصله از هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات با تعیین عدد VDI عمل مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:03

فلزیاب خاک سخت

نوشته شده توسط

از دید فلزیاب خاک سخت یا از دید فلزیاب زمین سخت شرایط خود را دارد یا خاک سخت یا خاک سفت از دید فلزیاب متفاوت از انچه است که در عموم در نظر گرفته میشود یک خاک سخت یا زمین سخت از دید فلزیاب صخره یا سنگ یا کانی بزرگ و یکدست یا یک پارچه از سطح زمین تا لایه ای زیر زمین نمی باشد زیرا در این شرایط علائم سیگنال وضعیت زمین یکسان است و بر یکدیگر نیرو وارد نمی نمایند تا اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید

 بلکه خاک سخت یا خاک سفت یا زمین سفت میتواند یک خاک یا زمین با لایه های متفاوت بصورت افقی یا عمودی باشد یا دارای  شکستگی عمودی یا افقی در لایه های زمین باشد که این نوع خاک میتواند کار فلزیاب را با سختی بیشتری روبرو نموده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب گنج جواهرات

نوشته شده توسط

فلزیاب گنج جواهرات یا فلزیاب گنج جواهررا اگر در کنارطلا یا دیگر فلزات یا مواد عایق دهنده باشد با ترکیب علائم سیگنال برخورد نموده و تشخیص ان لازمه یک فلزیاب پیشرفته با تفکیک طلا یا جواهارت طبق عدد VDI میباشد

ساختار بازتاب انرژی و ذرات جواهرات در شرایط مخالف طلا یا گنج طلا شکل گرفته و در این میان خواص مغناطیسی جواهرات در جهات متفاوت متغیر است و همین موضوع باعث میگردد که شرایط مغناطیس جواهرات با میدان مغناطیس ذرات منتقل شده و انتقال یافته علائم سیگنال ناپایدار در میدان مغناطیس اطراف گنج طلا را پدید اورده و یک حوزه مغناطیس از علائم شکل میگیرد و ساختارجواهردر دسته کریستال یا بلورها قرار دارد و میتواند در جهات متفاوت متغیر باشد موجب گردد که میدان مغناطیس همسان با وضعیت منابع معدنی و منابع اطراف خود و ناهمسان با گنج طلا را ایجاد نموده و باعث گردد تشخیص در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی این جریان متغیرپدید امده در اطراف گنج طلا که از وضعیت جواهرات است را بعنوان وضعیت زمین تشخیص داده وتشخیص ان بعنوان وضعیت عمومی زمین در نظر گرفته شده و واکنشی از خود نشان ندهد  

 در اینجا تابش الکترو مغناطیس گنج طلا و جواهرات به همراه هم قابل تشخیص از شرایط پرتوهای الکترو مغناطیس جذب و بازتاب شده توسط فلزیاب فرکانسی با توان تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد بخصوص در عمق زیاد این نوع فلزیاب ها توان تفکیک و تشخیص گنج طلا و جواهرات همراه هم را خواهند داشت

 

صفحه1 از122