فلزیاب
پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب تفاوت گنج

نوشته شده توسط

فلزیاب تفاوت گنج با فلز نو یا فلز قدیمی یا طلا جدید را میتواند تشخیص دهد یا برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا نقطه زنی اینکه فلز قدیمی یا گنج یا فلز نو یا فلز جدید فرقی ندارد و برای فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

برای فلزیاب از نظرساختار طلا ترکیب طلا قدیم و طلا جدید تفاوتی نمی کند ولی وجود طلا قدیمی یا گنج یا خزانه یا زیر خاکی یا دفینه در محل اصلی خود که سالیان دراز در ان وجود داشته است شرایط متفاوتی پدید می اید که به نوع فلزیاب که فلز قدیم را بگیرد یا فلز جدید را بگیرد ربطی ندارد بلکه به نوع تنظیمات موجود در ان فلزیاب است که این تغییر را میتواند اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب متناسب با سطح علائم هدف قدیمی یا گنج یا دفینه تعیین نماید

یک هدف قدیمی شرایط انفعالی از نظر علائم منعکس شده را دارد و حالت متمرکز در علائم را نداشته و همین امر موجب انحراف در تشخیص فلزیاب در مشخص نمودن نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد و خطا در فلزیاب را برای نقطه زنی افزایش می دهد و این عدم تمرکزتشخیص عرضی علائم را با تشخیص خطی دیگر منابع و جریان وانرژی ونیرو  شرایط جدیدی را شکل داده که نابرابری در ضریب تشخیص فلزیاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج را پدید اورده و جهت مثبت بودن علائم و منفی بودن علائم نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند تفاوت جهت تشخیص مرکز هدف با فلزیاب را با خطا روبرو نماید

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب متقارن

نوشته شده توسط

فلزیاب متقارن با هدف اصلی یا طلا عمل نماید امکان کاوش هدف اصلی یا طلا افزایش میابد ولی علائم هدف اصلی یا طلا با علائم وضعیت صحنه کار یا دیگر منابع متقارن باشد توان متقارن بودن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا فلزیاب نقطه زن یا مگنت یا تسلا یا یون یاب را با علائم هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد و این عدم یکسان بودن علائم قابل تشخیص برای فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا میتواند موجب محو FADE شدن علائم هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب گردد

پس تنظیمات فلزیاب باید بصورتی باشد که فلزیاب در ان محدوده بتواند علائم اصلی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

در زمینه های ناسازگار یا الوده علائم هدف اصلی یا طلا میتواند شرایط متضادی را به نسبت سطح سیگنال قابل تشخیص برای فلزیاب ایجاد نماید و این تغییر سطح متقارن بودن تشخیص فلزیاب را در تفکیک با خطا روبرو نموده و فلزیاب اقدام به جهت گیری به سمت ان محدوده ای مینماید که با تنظیمات فلزیاب هم جهت باشد و این تفاوت جهت علائم هدف اصلی یا طلا با جهت علائم دیگر منابع و ذرات که در فلزیاب تعیین نگردیده است اختلاف در تشخیص فلزیاب را پدید می اورد ولی منابع و مواد معدنی باعث خطای متقارن در طول نوسان علائم مورد نظر فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا و علائم ذرات یا منابع مزاحم میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:04

فلزیاب بکار گیری ساروج

نوشته شده توسط

فلزیاب با بکار گیری ساروج کلاً مشکل دارد و این فلزیاب ساخت هر کجا دنیا و از هر مدل که باشد فلزیاب تصویری یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن باشد میتواند با وجود ساروج مشگل داشته باشد ساروج را برای حفظ خزانه و دفینه و گنج بکار برده می شده است ولی در اصل میتواند علائم اینکونه اهداف یا طلا یا زیر خاکی را منحرف نماید یک موضوع ان این است که یک محدوده مشخص در ساروج دارای قسمت ضعیف تر یا نرم تر یا نازک تر نسبت به دیگر قسمت های ساروج میباشد و این نرمتر بودن ساروج در ان قسمت موجب میگردد که علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه یا خزانه از این نقاط خارج گردیده و جهت حرکت علائم هدف اصلی یا طلا از این نقطه با تراکم بالاتر به انجام رسیده و همین محدوده شرایط مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد نموده که موجب انحراف فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج یاب دفینه میگردد و این علائم به دلیل حرکت خروجی پرتراکم از یک محدوده به شکل زاویه با اریب حرکت نموده و اگرصحنه کار دارای مواد معدنی و منابع الوده نیز باشد اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش می دهد

در نظر دشته باشید که خود ساروج از موادی میباشد که میتواند علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه را بصورت پراکنده یا B با دو زاویه منحنی در دو نقطه در اطراف خود منتشر نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

فلزیاب نوسان طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب نوسان طلا را میتواند به نسبت الیاژ طلا و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده و تفکیک نماید و این موضوع در رابطه با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لوپی نیز صدق مینماید واکنش فلزیاب مربوط به نوسان طلا برای فلزیابی قابلیت تشخیص دارد که بتواند خواص مغناطیسی طلا را تفکیک نماید

در اینجا واکنش متفاوت فلزیاب نسبت به نوع نوسان طلا از الیاژ طلا ایجاد میگردد و این موضوع واکنش متفاوت فلزیاب در رابطه با طلا بیشتر از دیگر منابع در زمین سازگار و ناسازگار پیش می اید زیرا نیروجاذبه طلا بیشتر از دیگر منابع اطراف خود میباشد و همین موضوع باعث میگردد که بازتاب انعکاس گردیده از طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج دارای کانال واکنشی با سطح پایین تر را در محدوده سازگار با منابع و مواد معدنی ایجاد نموده و برای مواد معدنی یا منابع صحنه کار ناسازگار یا متضاد علائم نوسانی طلا بالاتر از سطح عادی ایجاد میگردد و این سطح پایین تریا سطح بالاتر  با تنظیمات فلزیاب هماهنگ نباشد اختلال در تشخیص فلزیاب برای طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج پدید می اید و در اینجا است که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند این بازتاب با سطح پایین تریا بالاتر از حالت عادی خود را برای تنظیمات تفکیک DISCRIMINTION تغییر داده و برای تفکیک فلزیاب قابل تشخیص نموده یا تبدیل به تشخیص برای تفکیک نماید و با این نوع عملیات میتواند نوسان مورد نظر فلزیاب با سیگنال یا نوسان هدف را برای پردازشگر تفکیک متناسب نمود و از سرکوب جریان بحرانی در تشخیص فلزیاب جلوگیری بعمل اید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب جاذبه طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب جاذبه طلا را برای تفکیک بهتر انجام می دهد ولی پیدا نمودن طلا از دیگر منابع مانند مس و نقره دشوار تر است زیرا رسانائی طلا از مس و نقره پایین تر است و وضعیت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج طلا با فشار بیشتر و سرعت پایین تر به اطراف منتقل گردیده و انتقال فشاربالا طلا در مرور زمان اطراف خود را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد با انکه منابعی مانند نقره و مس سرعت بالاتری در انتقال جریانات علامتی خود نسبت به طلا دارا میباشد و اگر زمین صحنه کار دارای مواد با رسانائی بالا باشد و هدف نیز طلا باشد پیدا نمودن طلا با شرایط متفاوت روبرو میگردد

بالا بودن توان جاذبه طلا نسبت به نوسانات یا علائم فلزیاب یا علائم مربوط به خود موجب میگردد که فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا جذبی بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و دیگر فلزیاب ها که از این نو و تنظیمات تفکیک نمی باشند نتوانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب نوسان رسانا

نوشته شده توسط

 

فلزیاب نوسان رسانا متعلق به فلزات رسانا را میتواند با عدد VDI تفکیک نماید اینکه فلزات رسانا که از نوع طلا و نقره و مس و الومینیم باشد یا در کنار هم قرار بگیرد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار از این منابع رسانا باشد و هدف نیز از ترکیب این مواد باشد یا یکی از این نوع رسانا ها باشد علائم ترکیبی نزدیک به یکدیگر را ایجاد نموده وادغام ترکیبی این منابع به همراه یک هدف هم طبقه وضعیت ابررسانا را برای فلزیاب ایجاد نموده و ان دسته از این منابع که دارای نیروی جاذبه بیشتر باشد میتواند نوسان ترکیبی را پدید اورده که این نوسان ترکیبی در یک سطح مسطح بازتاب میگردد و این مسطح گردیدن بازتاب نوسان پدید امده از هدف موجب میگردد که ان استاندارد تنظیم که برای تفکیک در فلزیاب برای هدف مورد نظرایجاد گردیده است نتوانداین علائم ترکیب شده را از یکدیگر جدا نماید تا عمل تفکیک برای نقطه زنی در فلزیاب بدون خطا ایجاد گردد و در اینجا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید تنظیمات را متناسب با همین وضعیت تعیین نماید تا فلزیاب تفکیک را به درستی انجام دهد

 

نوسان پدید امده از یک هدف که خود نیز دارای رسانائی بالای الکتریکی میباشد در این وضعیت با با نوسان مورد نظر فلزیاب در تفکیک هماهنگ باشد تا تفکیک بطور دقیق به انجام برسد

 

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:05

فلزیاب فلزات رسانا

نوشته شده توسط

دید فلزیاب برای فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم دارای شرایط خاص وضعیت این نوع فلزات در جهت رسانائی انها میباشد ولی رسانائی این نوع فلزات چکونه بر عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن در این موقعیت به چه صورت است و اگر یک کدام یا چند نوع از این منابع بصورت وضعیت اکثریت مواد معدنی و منابع در صحنه کار وجود داشته باشد و و به دنبال یک کدام از همین فلرات رسانا ذکر گردیده در بین این دسته مواد معدنی یا منابع باشید یا هدف مورد نظر یکی از این فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم باشد برای فلزیاب تفاوت تشخیص در جهت تفکیک فلزیاب با وضعیت رسانائی بالای از بازتاب علائم هدف ایجاد میگردد که این رسانائی بالا میتواند سطح حرکت علائم را تغییر داده و به وضعیت سطح پایین تر از حالت عادی سطح حرکتی علائم همان هدف در وضعیت معمولی را ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:06

فلزیاب نوسان

نوشته شده توسط

فلزیاب نوسان ترکیبی را میتواند دارا باشد که از نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن باشد که دارای تنظیمات بصورت میکروویو و ماکرویومستقیم و ماکرویوغیر مستقیم در نقشه مدار خود باشد که این فلزیاب نوسان ترکیبی را دارا باشد تنظیمات میکروویو در مدار فلزیاب تغییرات تنظیمات پایه اساسی BASIC که دید مستقیم فلزیاب را نسبت به هدف تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC قرار داده و تنظیمات ماکرویومستقیم که تاثیر واضح یا مستقیم بر روی تنظیمات تفکیک یا میکرویوداشته و خود عملاً تغییرات مستقیم در تنظیمات اساسی را میتواند تحت تاثیر قرار دهد که این تنظیمات میتواند تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد که خود این تنظیمات در اصل زیر مجموعه تنظیمات پایه اساسی میباشد و میتواند بصورت ماکرویومستقیم عمل نماید و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به دید فلزیاب می دهد که ان علائم یا سیگنال که بصورت غیر مستقیم در دید فلزیاب قرار را برای تفکیک به حالت دید مستقیم تبد یل نموده یا بین دید مستقیم برای تفکیک و دید غیرمستقیم از ذرات و منابع که خود را بعنوان یک علامت هدف اصلی نشان می دهد تفاوت ایجاد نموده تا تفکیک فلزیاب با دقت به انجام برسد و این تنظیمات میکرویو و ماکرویو مستقیم با دقت نسبت به مواد معدنی یا مواد معدنی و الیاژ هدف اصلی تعیین گردد باعث میگردد نوسان‌های کوتاه مدت ونوسان بلند مدت که در شدت بازتاب علائم هدف اصلی برای تشخیص فلزیاب یا تفکیک فلزیاب اثر میگذارد جلوگیری نموده وتنظیم دقیق که از نوسانات ناپایدار که بصورت نوسان مدت بلند و نوسان مدت کوتاه جلوگیری مینماید میتواند عاملی گردد که از تنزل علائم منعکس شده و دریافت شده در مدار فلزیاب جلوگیری نموده تا انحراف در تفکیک از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:06

فلزیاب فیدینگ

نوشته شده توسط

فلزیاب فیدینگ را به نسبت تنظیمات میتواند رفع نموده یا تغییر دهد فیدینگ در فلزیاب مربوط به فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و میتواند عملیات مدولاسیون یا MODULATION را انجام داده و فدینگ در فلزیاب نسبت به موقعیت منطقه و صحنه کار و مواد معدنی و منابع بصورت فیدینگ بلند مدت و فیدینگ کوتاه مدت میتواند اشکارگردد که در اصل فیدینگ در فلزیاب میرائی و تضعیف علائم یا سیگنال یا جریان و انرژی و نیرو فرکانس در صحنه کار میباشد

فدینگ موجب میگردد که علائم ارسالی فلزیاب در اثر وجود مواد معدنی و منابع اکثریت که با علائم تعیین گردیده درتنظیمات فلزیاب همخوان نباشد یا حالت متضاد داشته باشد فدینگ بلند مدت را ایجاد نموده و علائم فلزیاب را با افت یا محو شدن در طول مسیر حرکت روبرو گردد و اگرمواد معدنی و منابع در ترکیب شکل خود دارای ساختارناسازگار باشد فدینگ کوتاه مدت را ایجاد نموده و میتواند تشخیص فلزیاب را در تفکیک کاهش داده یا ضعیف نماید این عمل فدینگ کوتاه مدت در یک زمین پدید می اید که منابع و مواد معدنی ان محدوده دارای اکثریت مخالف با منابع اقلیت که بصورت پراکنده در درون مواد معدنی و منابع اکثریت قرار گرفته باشد منابع محدود که اقلیت و ناسازگار با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار است علائم یا میدان و جریان مغناطیسی یا تشعشع یا فرکانس متفاوت را ایجاد نموده که یک علائم غیرعادی یا مصنوعی را نسبت به منابع یا مواد معدنی عمومی ایجاد نموده که باعث میگردد فلزیاب دچار فدینگ کوتاه مدت گردد

فیدینگ بلند مدت یا فدینگ کوتاه مدت میتواند توان علائم مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را که در فلزیاب تعیین گردیده است با کاهش روبرو نماید و این فیدینگ بلند مدت یا کوتاه مدت میتواند در علائم ارسالی یا دریافتی ایجاد گردد

فیدینگ موجب انحراف فلزیاب در تفکیک فلزیاب های فوق پیشرفته میگردد و با تغییر در تنظیمات میتوان وضعیت فیدینگ یا تضعیف علائم را تغییر داده و توان فلزیاب را برای تفکیک افزایش می دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب تنزیل سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب تنزل سیگنال یا تنزل علائم را در ارسال و دریافت خواهد داشت یا بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا در جهت تشخیص و تفکیک فلزیاب میتواند دچار تنزل گردد کاهش توان علائم بازتاب شده یا تنزل سیگنال بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا در رابطه با فلزیاب نو یا فلز قدیمی یا طلا قدیمی میتواند ایجاد گردد

در رابطه با یک فلز نو یا طلا نو که برای جستجو به دنبال ان میباشد میتواند پرش علائم از نوسان کوتاه یا نوسان بلند دیگر منابع یا مواد معدنی و ذرات ایجاد گردد که این پرش علائم ذرات میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را در فلزیاب دچار تنزل نماید ولی عملیات مگرردر یک منطقه برای تشخیص و تفکیک یک هدف نمونه در یک زمان میتواند در اثر انتشار متناوب علائم فلزیاب و بازتاب علائم هدف نمونه یا فلز نو یا طلا جدید موجب گردد که انباشتگی علائم در ان محدوده افزایش یافته و هدف نمونه یا طلا بازتاب درستی نداشته و سیگنال هدف نو یا طلا جدید با تنزل سیگنال روبرو گردد و از طرف دیگر پردازشگر فلزیاب به دلیل بالا بودن علائم یا تکرار علائم در ان محدوده نسبت به علائم یک هدف نمونه جدید یا طلا نودیگر واکنش نداشته زیرا علائم بازتاب شده در صحنه کار پراکنده شده و به مرور زمان با سرعت متفاوت در ان محدوده انتشار یافته است و میتواند فلزیاب را دچار اختلال در تشخیص هدف طلا نمونه یا طلا جدید نماید البته این موضوع در رابطه با اهداف قدیمی یا گنج نیز میتواند اتفاق بی افتد

در مورد اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج کاهش جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج این دسته اهداف میتواند از وجود فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج دیگر منابع که به شکل سد و مانع برای انعکاس علائم هدف اصلی یا طلا اثر میگذارد میتواند تنزل علائم یا تنزل سیگنال هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب ایجاد نموده که این نوع موانع میتواند ذرات یا مواد معدنی یا منابع متضاد باشد که سرعت متفاوت در جهات گوناگون را منتشر نموده وعلائم هدف اصلی یا طلا را از دید مستقیم فلزیاب علائم هدف اصلی یا طلا خارج شده یا در دید غیر مستقیم فلزیاب قرار گرفته و این دید غیر مستقیم باعث تنزل سیگنال بازتاب شده گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب افت سیگنال

نوشته شده توسط

فلزیاب در سیگنال یا علائم خود میتواند دچار افت گردید و علائم هدف اصلی یا طلا نیز با افت بازتاب روبرو گردد و افت سیگنال یا افت علائم یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس یا امواج یک هدف طلا قدیمی یا گنج در محدوده صحنه کار اصلی میتواند بالاتر از افت علائم یک هدف نمونه باشد این افت علائم هدف اصلی یا قدمی یا گنج یا عتیقه میتواند سیگنال بازتاب گردیده از هدف طلا را فلزیاب در دید خود قرار نداده یا میزان علائم طلا تا ان حد افت نماید که دیگر پردازشگر تفکیک فلزیاب نسبت به ان واکنش در جهش تفکیک را انجام ندهد و همین موضوع باعث میگردد که فلزیاب ان نقطه که علائم پر تراکم تر از علائم شبیه طلا یا مربوط به خود طلا داشته یا علائم منتشر شده از اطراف زمین نرم طلا را بعنوان محدوده هدف طلا اصلی یا گنج نشان دهد و این افت علائم هدف طلا قدیمی یا گنج میتواند از اثر محیط صحنه کار باشد که تنظیمات درست فلزیاب این افت سیگنال هدف اصلی یا طلا را میتواند در دید فلزیاب قرار داده و فلزیاب کمترین علائم مربوط به هدف تعیین شده در تنظیمات را تشخیص داده و خطا در نقطه زنی و شعاع زنی یا روش حرکتی را از بین ببرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب راه طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب راه طلا پیدا مینماید ولی راه طلا را به این سادگی نمی توان تشخیص داد بخصوص ان طلا از نوع طلا قدیمی یا گنج باشد زیرا طلا قدیمی یا گنج موارد خاص خود را داشته حتی با فلزیاب طلایاب گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا فلزیاب تصویری یا نقطه زن یا فلزیاب لیزری یا ردیاب بخواهید بر روی یک فلز طلا نو عملیات جستجو را انجام دهید باید دقت عمل بالای در تنظیمات فلزیاب برای پیدا نمودن راه طلا یا مسیر طلا یا جهت طلا بکار ببرید در خیلی مواقع حتی در زمان تمرین بر روی طلا نمونه نیز امکان اخلاف در تشخیص جهت یا شعاع یا مرکز هدف طلا نو یا طلا جدید نیز میتواند پیش بیاید زیرا علائم طلا در حالت عادی نیز دچار افت گردد و این افت در زمان بازتاب بر روی عکس العمل فلزیاب اثر مستقیم میگذارد

افت سیگنال یا کاهش توان علائم هدف اصلی یا طلا میتواند از اثرات درون زمینی یا بیرون زمینی باشد دقت در تعیین تنظیمات برای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نسبت نوع الیاژ هدف اصلی یا طلا و وضعیت صحنه کار میتواند این اثرات افت سیگنال هدف اصلی یا طلا را کاهش داده یا از بین ببرد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب عرض مسیر

نوشته شده توسط

فلزیاب عرض مسیر تفکیک را برای تشخیص اهداف اصلی یا طلا نیاز دارد زیرا عرض مسیر جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج که از یک هدف اصلی یا طلا باز میگردد باید دارای نظم قابل تشخیص برای فلزیاب باشد و هر عاملی که این نظم را برهم زند میتواند علائم هم عرض با علائم هدف اصلی یا طلا را ایجاد نماید یا میتواند با عرض مسیر دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات و نویز و پارازیت دریک کانال نزدیک به هم در محدوده تشعشع همدیگر قرار گرفته و حرارت حاصله که وضعیت مادون قرمز را پدید اورد در این عرض مسیرکه علائم انعکاس یافته هم عرض باشند میتواند یک تداخل یا نزدیکی جریان تشعشع حرارت یا مادون قرمز هم کانال گردد که در اینجا در رابطه با اهداف قدیمی یا طلا یا گنج موضوع علائم هم عرض که فاصله انها با هم کم میباشد یا به هم نزدیک میباشد بیشتر پیش می اید که محو شدن علائم هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب پیش می اید و این نزدیک بودن علائم در عرض حرکت به سمت فلزیاب تنظیمات باید بصورتی باشد که فلزیاب بتواند با تنظیمات صحیح درمدار خود جهش جریان یا انرژی یا فرکانس یا امواج را داشته باشد تا بتواند ان علائم عرض را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید زیرا امکان دارد این علائم از دو نقطه مجزا به سمت فلزیاب منعکس شده باشد و نوع تنظیمات فلزیاب میتواند توان تشخیص جهشی تفکیک مربوط به هدف اصلی یا طلا را ایجاد نموده و عاملی گردد که فلزیاب بتواند  نقطه اصلی هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

تشخیص جهشی فقط در رابطه با فلزیاب ها از نوع  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X صدق مینماید

جهش در تفکیک مربوط به تشخیص علائم هدف اصلی یا طلا میباشد که مدار فلزیاب با پردازشگر تفکیک میتواند بین علائم واقعی و علائم دیگر منابع را که یک شکل هم عرض دارند از هم جدا نماید و این عمل بیشتر برعهده تنظیمات ابعد هدف IND SIZE  یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب مسیر تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب مسیر تفکیک را میتواند داشته باشد که تنظیمات تفکیک با عدد VDI را دارا باشد مسیر تفکیک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب به نوع تنظیمات درموارد مربوط به نویز و پارازیت و جریان و انرژی و نیروو فرکانس مواد معدنی و منابع صحنه کار ارتباط داشته که این منابع دارای نویز و پارازیت خاص خود میباشد که میتواند بر روی هدف اصلی یا طلا اثر مستقیم گذاشته و موضوع مطرح در عملیات نویز و پارازیت مربوط به خود فلزیاب است که میتواند در محدوده صحنه کار ایجاد نماید و در صورتیکه تنظیمات فلزیاب هماهنگ با نویز و پارازیت در محدوده جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج مرتبط با منابع و مواد معدنی و ذرات و هدف اصلی یا طلا و مربوط به خود فلزیاب تعیین گردد فلزیاب میتواند مسیر تفکیک درست برای پیدا نمودن هدف اصلی یا طلا را طی نموده

مسیر تفکیک فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد به شکل نوع تنظیمات فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و این ارتباط میتواند از جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج متناسب با همان صحنه کار پدید می اید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب طول مسیر

نوشته شده توسط

فلزیاب طول مسیر در دو روش عمده دارد اول روش حرکت با سرجستجوگر فلزیاب در طول مسیرجستجو هدف که به ان روش حرکتی MOTION یا در فلزیاب انتنی شعاع زنی RAY MOTION میگویند

برای تشخیص هدف با فلزیاب طول مسیرجستجو را باید با دقت به انجام رسانده تا محدوده دیوار هدف یا مرکزهدف با فلزیاب شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا فلزیاب انتنی بتوان تعیین نموده تا در عملیات کاوش هدف اصلی با اشتباه در نقطه حفاری روبرو نگردید همین موضوع در رابطه با نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای جلوگیری از تداخل امواج و جریان و انرژِی و نیروو فرکانس بین هدف اصلی یا طلا با زمین مورد بحث میباشد

بحث طول مسیرجریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس فلزیاب که مورد جذب یا قابل ارسال است برای تشخیص علائم هدف اصلی یا طلا با علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار در روش نوع تنظیمات فلزیاب تعیین میگردد که تداخل علائم زمین را از علائم هدف اصلی یا طلا جدا نموده و تفکیک نماید این موضوع در طول مسیرحرکت علائم بازتاب شده هدف اصلی یا طلا یا علائم ارسال شده فلزیاب با تداخل علائم زمین یا خاک است میتواند کانال انحرافی هم شکل را پدید اورد که این تداخل ترکیب علائم میتواند کانال جانبی یا کانال مجاور را شکل داده که دارای وضعیت موازی در طول مسیر بازتاب از هدف اصلی یا منابع و مواد معدنی باشد اگر فاصله عرضی این دو علائم در صحنه کار به هم نزدیک باشد تداخل علائم همجوار یا مجاوردر فلزیاب پدید می اید که تنظیمات درست تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE در پردازشگر فلزیاب میتواند این تفاوت در تداخل علائم همجوار یا مجاور را تشخیص داده و تفکیک نماید و به نسبت ان علائم که از کانال هدف اصلی یا طلا می اید واکنش نشان دهد  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب دخمه

نوشته شده توسط

فلزیاب دخمه دو موضوع متضاد با یکدیگر در تشخیص و تفکیک یا کاوش با فلزیاب میباشد دخمه منظور محلی است که در قدیم استفاده های گوناگون داشته زیرا در هر دوران دخمه معنای خاص خود راداشته مانند زمان حال که در زبان عام دخمه را به محل تنگ و تاریگ میگویند و ان معنا قدیم خود را در عام ندارد و بعضی از دخمه برای قرار دادن مردگان خود بهره میبردند فلزیاب دخمه را مانند یک کانال و چاه میتواند تشخیص دهد ولی مشکل دخمه که در درون ان مردگان یا اثار باستانی را قرار می دادند نسبت به یک کانل یا چاه این است که خود دخمه میتواند جریان مانند چاه و کانال را داشته باشد وضعیت رانش و کشش و فشار انواع جریان و نیرو انرژی و امواج و فرکانس متفاوت را داشته و یک جریان مغناطیس خارجی از این منابع پدید می اید که جریان مغناطیسی با تغییر جهت یا حرکت به اطراف دخمه حرکت نموده و جریان فرکانسی این وضعیت مغناطیسی با حرکت از نقاط سست تر یا نرم ترمیتواند از هواکش یا محل عبور یا محل حفاری مربوط به ان دخمه شکل گرفته که دارای مقاومت پایین تر باشد و این مقاومت پایین تر فشار نیروسرعت بالاتری از علائم نسبت به محدوده مرکز هدف یا دخمه را منتقل نموده واختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید و این وضعیت خطا در نقطه زنی فلزیاب شکل میگیرد اگر دیواره دخمه از سنگ یا منابع دست ساز باشد فشاربا تراکم بالاتررا در جهت انتقال علائم افزایش می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب کانال

نوشته شده توسط

فلزیاب در تشخیص کانال روش خاص خود را دارد کانل خود برای انواع فلزیاب از نوع فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی میتواند اختلال در جریان تشخیص و تفکیک ایجاد نماید و فلزیاب میتوان کانال و مسیرانرا مشخص نماید

وضعیت کانال در زیر زمین یک محدوده علائم افقی و عمودی را در زیر زمین ایجاد مینماید که این وضعیت علائم افقی و عمودی از پدیدار شدن جریان مغناطیس بین دیواره کانال با کف و سقف کانال میتواند پدید اید انچه که جریان بین دیواره مقابل کانال شکل میگیرد مربوط به علائم و جریان و انرژی و نیرو مغناطیس به شکل عمودی را شکل داده و انچه که از جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس و مغناطیس کف کانال و بالا کانال پدید می اید بصورت افقی میباشد که این دو علائم افقی از کف کانال با بالا کانال نیزبا هم میتواند متفاوت باشد زیرا سقف کانال یا بالا کانل به سمت سطح زمین نزدیکتر است و کف کانال به زمین اصلی یا جاذبه منظم یا مرتب همان منطقه نزدیک است این ارتباط بین دیواره ها و کف و سقف بر یکدیگر فشار وارد نموده و میتواند فلزیاب با یک وضعیت مغناطیسی با جهت تغییرسرعت و تغییر اندازه سرعت روبرو نموده و یک میدان جریان مغناطیسی یا فرکانسی را پدید اورده و فلزیاب ازاین تغییر جهات میتواند برای تشخیص کانال بهره ببرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:07

فلزیاب چاه

نوشته شده توسط

فلزیاب چاه را میتواند تشخیص دهد یا فلزیاب چاه را بصورت هدف تشخیص می دهد این موارد دو موضوع قابل بررسی نسبت به نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن میباشد که باید از دید فلزیاب و نحوه عملکرد فلزیاب بیان گردد

چاه بطور طبیعی دارای تفاوت نسبت به اطراف خود میباشد و این تفاوت نسبت به جاذبه زمین در ان محدوده چاه دارای تغییرات میگردد و فلزیاب با این تغییرات اطراف چاه واکنش خواهد داشت ولی اگر یک هدف یا طلا در انتهای یک چاه قرار بگیرد کاوش و تفکیک ان هدف اصلی یا طلا با شرایط بحرانی بالاتری نسبت به یک هدف اصلی یا طلا قرار میگیرد که بر روی ان خاک زمین وجود داشته باشد

چاه و اطراف ان دارای مقاومت تغییر یافته نسبت به قسمتهای دیگر زمین همان محدوده میباشد چاه که سران پوشیده باشد یا باز باشد تحت فشار بالاتری در اطراف خود ایجاد مینماید و این فشار نیرو که وضعیت اینرسی و رانش و گرانش را در محدوده یک چاه پدید می اورد میتواند فلزیاب را با خطا در تشخیص مرکز خود چاه قرار دهد و رابطه بین لایه های زمین که بهم خورده است ناپایداری در جریان دو طرف چاه از جریان جاذبه زمین پدید می اید و همین موضوع میتواند در صورتیکه یک هدف اصلی یا طلا در کف چاه یا زیر چاه قرار گرفته باشد فلزیاب به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و برای مشخص نمودن خود چاه توسط فلزیاب اختلاف فشارنیرو یا مقاومت بالا  میتواند باعث گردد که فلزیاب به درستی مرکز چاه را تشخیص ندهد و فلزیاب که دارای تنظیمات با عدد VDI میباشد توان تشخیص چاه را خواهد داشت زیرا تنظیم عدد VDI برای حفره یا چاه میتواند این اختلاف فشار نیرو یا ناپایداری نیرو یا جریان و انرژی را برای فلزیاب قابل تشخیص نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب تصویری تشخیص

نوشته شده توسط

انچه از فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن پدید میاید به جریان نوع خطوط افقی و عمودی جریان وانرژی و نیرو و محرکه الکتریکی یا دی الکتریک ان هدف دارد در دید فلزیاب تصویری دارد و ان دسته نقاط که در وضعیت برخورد خطوط جریان مغناطیس در یک هدف را پدید می اورد میتواند نقطه مهم پرتراکم برای تشخیص فلزیاب تصویری را شکل می دهد که فلزیاب این فشار تراکم علائم یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج را بعنوان یک لکه رنگ اشکار مینماید که میزان رنگ و ترکیب رنگ ها در فلزیاب تصویری مرتبط به میزان تراکم علائم یا جریان یا انرژی یا مغناطیس ان مواد یا اهداف میباشد انچه که بعنوان بیشترین حد مواد معدنی و منابع وخاک عمومی یا مواد معدنی اکثریت در صحنه کار میباشد بعنوان رنگ پس زمینه یا بیشترین لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اهداف با تراکم بار مثبت به رنگ روشن و اهداف با تراکم بار منفی به رنگ تیره ظاهر میگردد که شکست علائم یا امواج یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس میتواند موجب اختلال در تشخیص نوع رنگ لکه رنگ به نسبت نوع بازتاب این شکستگی در علائم میگردد که این منابع یا اهداف که با شکستگی علائم با انکه در اصل لکه رنگ با رنگ روشن به ترکیب رنگ دیگر یا تیره اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب پیکسل

نوشته شده توسط

فلزیاب عملیات پیکسل را با لکه رنگ بر روی برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار مینماید نوع پیکسل اشکار گردیده در فلزیاب تصویری به نوع برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری بستگی دارد در فلزیاب تصویری از نوع لکه رنگ سه رنگی تصویر بصورت پیکسل مربع یا مستطیل اشکار میگردد و در بعضی برنامه ها نرم افزار فلزیاب تصویری مانند فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از شکل پیکسل خطی بهره برده می شود

کلاً فلزیاب تصویری به فلزیاب P.I.P معرفی میگردد و در عام به ان GPRS نیز کفته میشود

پیکسل که در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت رنگ ها متفاوت اشکار میگردد حاصل تشخیص مدار فلزیاب تصویری میباشد که بر روی صفحه نمایشگربصورت لکه رنگ از عملکرد قرار گرفتن پیکسل رنگ ها در کنار یکدیگر شکل میگیرد و انچه که در فلزیاب تصویری باعث اشکار گردیدن لکه رنگ ها می شود تغییرات است که در اطراف و محدوده سرجستجوگر فلزیاب تصویری از جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس و تفاوت مغناطیس از وضعیت میدان مغناطیس و خواص مغناطیس شکل میگیرد  

به نسبت حرکت و بار مثبت و منفی یک هدف قانون القاء بطور طبیعی یک سیکل مغناطیس را پدید اورده که نیروی محرکه با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیس خارجی دارای نظم و ترتیب میگردد و برای این است که لکه رنگ منظم در فلزیاب تصویری میتواند متعلق به هدف اصلی باشد و این عمل از دید فلزیاب تصویری بنابر نوع طراحی فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی میباشد

 البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ نوع خواص مغناطیسی نیز در نظر گرفته میشود که نوع هدف با لکه رنگ به همراه رنگ و عدد VDI متعلق به ان هدف اشکار میگردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب جستجو خودکار

نوشته شده توسط

فلزیاب جستجو خودکارطلا یا هدف را نمی تواند بصورت تنظیمات اتوماتیک خودکار انجام دهد بلکه تنظیمات در اصل برای این تنظیمات است که دستی باشد و تنظیمات خودکار در مدار فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یک عمل ثابت را دارا میباشد که فلزیاب جستجو خودکار نماید و فلزیاب که بخواهد در هر وضعیتی توان عملیات جستجو را داشته باشد باید تنظیمات دستی را برای تشخیص موقعیت هدف اصلی یا طلا را داشته باشد

این موضوع را در رابطه با طلا بخصوص طلا GOLD که عمری از ان گذاشته باشد و مدت طولانی در زیر زمین مانده باشد و از جای اولیه و اصلی خود تغییر مکان نداده باشد یا بیرون نیامده باشد را میتوان بیان نمود و ان هم  تاثیرات نوع مواد معدنی و منابع و ذرات بر روی طلا و طلا بر روی اطراف خود موجب میگردد که علائم طلا در هر وضعیتی نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و ذرات زمین تغییر یافته و طول و عرض یا ترکیب هم جهت یا همسو بودن ان با هدف اصلی یا طلا که مورد دید فلزیاب است قابل تشخیص نباشد و برای این است که فلزیاب جستجو خودکار طلا اتوماتیک طلا را نمی تواند در شرایط تغییر یافته تشخیص دهد یا بتواند از دیگر علائم تفکیک نماید و ان فلزیاب باید تنظیمات دستی برای تنظیم طلا در شرایط گوناگون بنابر ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را داشته باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب اتوماتیک طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب اتوماتیک طلا را نمی تواند تشخیص دهد وان دسته فلزیاب که طلا را اتوماتیک تشخیص می دهد فقط میتواند تفاوت فلز اهنی از غیر اهنی را تشخیص داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن که بخواهد از نوع فلزیاب حرفه ای باشد برای تشخیص طلا نمی تواند اتوماتیک عمل نموده و یک هدف اصلی یا طلا را اتوماتیک در شرایط متفاوت تشخیص دهد زیرا چند موضوع متفاوت در این زمینه وجود دارد که باعث میگردد فلزیاب حرفه ای اتوماتیک طلا را پیدا ننماید بلکه باید نوع فلز طلا بصورت دستی در فلزیاب حرفه ای تنظیم گردد تا ان فلزطلا بصورت تشخیص با ترکیب الیاژ متفاوت در شرایط گوناگون قابل تفکیک باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب حرفه ای طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب حرفه ای طلا یک فلزیاب طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن میباشد که بتواند بصورت حرفه ای اهداف یا طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کار و ذرات جدا نموده وفلزیاب حرفه ای طلا اصل را از طلا تقلبی یا سنگ یا کانیها یا شبه طلا یا کربن تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب حرفه ای طلا را به نسبت الیاژ ان هدف اصلی یا طلا میتواند تفکیک نماید و چون از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه عدد VDI بهره میبرد ان نوع ترکیب مواد دیگر که در طلا وجود را دارد را تشخیص داده و تفکیک نماید و این توضیح در ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بیان گردیده شده است

فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره  میتواند در شرایط گوناگون با تغییر تنظیمات مربوط به تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نوع طلا را در هر وضعیت از خاک یا مواد معدنی تشخیص دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 08:08

فلزیاب هانکس HANX

نوشته شده توسط

فلزیاب هانکس یک فلزیاب تصویری ترکیبی از نوع فلزیاب انتنی تصویری با برنامه لکه سه رنگی و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد که میتواند با عدد VDI اهداف اصلی یا طلا را از یکدیگر جدا نماید

فلزیاب هانکس HANX در امورات کاوش اهداف در هر شرایطی مانند رطوبت کیفیت خوبی داشته زیرا دارای تنظیمات تارگت ایکس TARGET X میباشد که این تنظیمات در فلزیاب هانکس میتواند خلاء پدید امده از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که از وضعیت نویز و پارازیت زمین و هوا و هدف اصلی یا طلا که بصورت زاویه نامتعادل پدید می اید را رفع نمودن و توان عمق فلزیاب هانکس را برای تفکیک هدف اصلی یا طلا در عمق ریاد افزایش داده و خطا در نقطه زنی را کاهش می دهد

صفحه1 از52