پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:14

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

فلزیاب تصویری فیلتر زمین را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بایدبه انجام رساند تا توان تفکیک هدف اصلی یا گنج یا طلا را داشته باشد و فیلتر نمودن برنامه لکه رنگی یا لکه تصویری فلزیاب تصویری برای افزایش توان سیستم فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن منابع از دیگر اهداف و هدف اصلی یا انواع فلزات یا طلا کاربرد دارد که به ان ارزیابی صحنه کار یا هدف در فلزیاب تصویری نیز میگویند

فیلتر نمودن اهداف در شکل های مختلف رد فلزیاب تصویری به انجام میرسد و فیلتر با رنگ و تغییر رنگ و افزایش و کاهش رنگ و تغییر در اعداد و طبقات اعداد VDI و دیگر تنظیمات موجود در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری به انجام میرسد تا بتوان هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نمود.

رابطه بین تنظیمات فلزیاب تصویری و تنظیمات فیلتر درنرم افزار فلزیاب تصویری که موجب تغییر رنگ و اعداد میگردد میتواند اپراتور فلزیاب تصویری را در جدا سازی منابع و اهداف یا طلا یا انواع فلزات یاری نماید و رنگ و اعداد اهداف یا طلا در هر منطقه ای با منطقه دیگربه نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا متفاوت میباشد.

در هر نوع فلزیاب یا فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد و تصویر و صدا و حرکت انتن در مناطق الوده واکنش فلزیاب میتواند برای تشخیص اهداف یا طلا واکنش متفاوت داشته یا فلزیاب باید نسبت به همان منطقه تنظیم گردد تا بتواند کیفیت تفکیک را با بالاترین حد مطلوب ارائه نماید و فلزیاب تصویری میتواند رنگی متضاد در مناطق الوده به نسبت در مناطق یکدست بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید.

در فلزیاب تصویری سازه لکه رنگ یا رنگ یا تصاویر و اعداد بنابر شکل و ساختمان الیاژ و عمق هدف یا طلا ونوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند برای یک هدف یا طلا در مناطق مختلف متفاوت باشد

در رابطه با صدا و حرکت انتن و  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز تغییر محدوده یا منطقه که موجب تغییرات در مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به نسبت موقعیت ان منطقه باید تغییر نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری بتواند هدف مورد نظریا طلا را کاوش نماید.  

خواندن 1129 دفعه