ramin

ramin

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا را نمی تواند با اصول علمی تشخیص فلزیاب تصویری تشخیص داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میتواند از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد

مدار اصلی این دسته فلزیاب یا دستگاه ها بنابر خصوصیات مغناطیسی عمل نموده و تغییر فاز در زمان را از میدان مغناطیس متفاوت با میدان مغناطیس سرجستجوگر خود میتوانند تشخیص دهند و از انجا که فلزیاب تصویری واقعی بنابر اصول رادار طراحی شده است و فلزیاب تصویری واقعی با اصول مدار رادار از تغییرات امواج الکترومغناطیس در فرکانس بهره میبرند تا بتواند یک فلزیاب تصویری باشد تا بتواند یک تصویر واقعی را ارائه نماید

برای این است که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را بروی طلا در عمق زیاد برای بدست امدن لکه رنگ تصویر تست نمی نمایند چون این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توانائی تشخیص تابش طلا از انرژی درون فرکانس مختص طلا را ندارند

فلزیاب تصویری تابش طلا

فلزیاب تصویری تابش طلا را میتواند از قدرت میدان فرکانس طلا بدست اورد وانرژی در فرکانس طلا موجب میگردد که فلزیاب تصویری تابش طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید و این عمل تشخیص یا تفکیک تابش طلا در فلزیاب یا طلایاب فقط مختص یک فلزیاب واقعی تصویری یا فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار زمینی دستی در مدار ان فلزیاب یا طلایاب میباشد و این نوع فلزیاب یا طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند تابش طلا را ازذرات دیگر منابع و فلزات و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تصویری انواع فلزات

فلزیاب تصویری میتواند انواع فلزات یا طلا را از یکدیگر مجزا تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نماید و اینکه ان لکه رنگ مربوط به کدام فلزات یا طلا میباشد وابسته به نوع فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارد

اگر فلزیاب تصویری از این نوع فلزیاب ها با این نوع تنظیمات نباشد نمی توانند شرایط انواع فلزات را از طلا به نسبت شکل منظم لکه رنگی واقعی نشان داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

فلزیاب تصویری الیاژطلا

فلزیاب تصویری الیاژطلا یا الیاژ انواع فلزات را به شکل گوناگون میتواند بصورت لکه رنگ اشکار نماید در کل میتوان ابراز نمود در یک محدوده که طلا در کنار دیگر فلزات قرار گرفته باشد لکه رنگ فلزیاب تصویری میتواند بصورت لکه رنگ های پراکنده با شکل متفاوت اشکار گردد و لکه رنگ مربوط به طلا در میان چندین لکه رنگ با رنگ های مختلف ظاهر گردد که در این وضعیت امکان دارد لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا گنج طلا ترکیب منظم نداشته باشد و باید تنظیمات فلزیاب تصویری در قسمت تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE نسبت به وضعیت الیاژ اهداف یا انواع فلزات و موقعیت طلا تعیین شده تا ترکیب رنگ لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا بصورت منظم اشکار گردد تا بتوان با فیلتر نمودن تصویری فلزیاب تصویری تشخیص فلز طلا را از دیگر منابع مشخص نموده

فلزیاب جیوه ای

فلزیاب جیوه ای یا ردیاب جیوه ای یا انتنی جیوه ای در اصل توان تشخیص اهداف یا گنج طلا را نخواهد داشت زیرا این دسته ازردیاب های جیوه ای بصورت دسته انتن خالی یا عملکرد مکانیکی بدون مدارالکترونیکی عمل نموده و از جیوه در دسته انتن ان بهره برده میشود و جیوه خود یک ماده فرومغناطیس است و تحت تاثیر میدان خارجی از خود ایجاد واکنش نموده و ملوکول درونی جیوه از بار الکتریکی میدان مغناطیسی خارج تحت تاثیر قرار گرفته و به سمت ان میدان الکتریکی تمایل نشان داده و نیرو ها هم جهت شده و موجب حرکت دسته انتن یا شاقول میگردد

اشکال جیوه در این است که در صحنه کاربه بالاترین میدان الکتریکی که شبیه ان دسته از فلزات متصل به دسته انتن یا شاقول میباشد واکنش نشان داده و الکترواستاتیک این میدان الکتریکی که در سطح منابع در صحنه کارپدید می اید میتواند مربوط به هدف اصلی یا طلا نباشد زیرا جیوه در این شرایط به حوزه مغناطیسی بیشترواکنش نشان میدهد تا اینکه به مرکز طلا یا زیرخاکی یا هدف اصلی واکنش نشان دهد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت

فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ متفاوت از یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را اشکار نماید که این عمل فلزیاب تصویری بر گرفته از تشخیص نرم افزار فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از علائم منتقل شده از مدار اصلی فلزیاب تصویری میباشد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت را در حالتی که یک هدف اصلی یا طلا وجود داشته باشد در یک بار تصویرگیری دو لکه رنگ منظم با رنگ متفاوت از خود اشکار نماید یا یک هدف یا طلا در یکبار تصویرگیری میتوانند دو لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید که این حالت از زاویه فرکانس ان هدف اصلی یا طلا میباشد که این شرایط را ایجاد مینماید

ساخت فلزیاب فوق پیشرفته

ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب یا ساخت فلزیاب فوق پیشرفته کاری نیست که هر سازنده فلزیاب یا طلایاب بتواند مدار فلزیاب فوق پیشرفته را طراحی نماید و ساخت فلزیاب فوق پیشرفته نیازمند طراحی مدار فلزیاب فوق پیشرفته داشته که فوق پیشرفته ترین فلزیاب در دنیا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که طراحی مدار فلزیاب فوق پیشرفته در اختیارهر طراحی در دنیا نمی باشد و این تکنولوژی ساخت فلزیاب با این نوع تنظیمات در دنیا بینظیر میباشد

این نوع فلزیاب با تغییر تنظیمات این توان را دارا است که هر نوع هدف یا انواع فلزات یا طلا را که در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تعیین گردد همان فلز یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب مغناطیسی گنج

فلزیاب مغناطیسی گنج طلا را نمی تواند در عمق زیاد تشخیص داده یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا نمی توانند طلا یا گنج را در عمق زیاد یا زمین الوده تشخیص داده یا مشخص نماید

این عدم توان این دسته فلزیاب یا دستگاه ها دراصل برای این است که فلزطلا دارای شرایط جذب انرژی در خود میباشد و این جذب انرژی در اثر مرور زمان افزایش یافته و تابش الکترونی طلا با تغییر میدان الکتریکی و ایجاد میدان مغناطیسی در اثر حرکت الکترونها بار الکتریکی گسترده را در اطراف خود ایجاد مینماید و این هم عامل میگردد که فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتوتر و مگنت یا تسلا نتواند وضعیت مرکز هدف گنج طلا را در اثر ایجاد نیروهای متمادی و پیاپی از میدان مغناطیس پیوسته به یگدیگر در اثر فشار نیرو یا ترکیب شده تشخیص داده و مشخص نماید چون این افزایش انرژی طلا موجب حرکت ذرات طلا شده و میتواند منطقه گسترده ای را الوده به وضعیت شکل خود نماید و در این میان میدان مغناطیس متفاوت نیز شکل میگیرد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با اختلال در تشخیص طلا یا مرکز گنج طلا روبرو نماید

فلزیاب طلا انرژی

فلزیاب انرژی طلا را میتواند تشخیص دهد و فلزیاب با تفکیک توان تفکیک طلا را از روی انرژی طلا داشته و فلزیاب یا طلایاب که انرژی طلا را بتواند تشخیص دهد یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

برای تشخیص فلزیاب قوی ومشخص نمودن قدرت فلزیاب از طلا برای تفکیک بهره برده میشود زیرا طلا میتواند بازتاب سیگنال بسیاری پایینی به خاطر غیر مغناطیس بودن خود ایجاد نماید و فلزیاب قوی میتواند انرژی طلا را در عمق زیاد تشخیص دهدو تفکیک نماید

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی موادزاید یا سیگنال مزاحم پدید امده از مواد معدنی و منابع وانواع فلزات پوسیده درصحنه کاررا میتواند نادیده گرفته و نسبت به انها واکنشی از خود نشان ندهد به شرط انکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیمات دقیق به انجام برسد

طراحی این دسته فلزیاب ها بصورتی میباشد که میتوانند وضعیت الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات و منابع مزاحم تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا این قدرت را دارد که موج الکترو مغناطیس مربوط به فرکانس تعیین شده در فلزیاب فرکانسی را جدا نموده و عمل تفکیک طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI را به انجام رساند

صفحه7 از190