شنبه, 26 فروردين 1396 06:19

فلزیاب تصویری فیلتر زمین

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری فیلتر زمین را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بایدبه انجام رساند تا توان تفکیک هدف اصلی یا گنج یا طلا را داشته باشد و فیلتر نمودن برنامه لکه رنگی یا لکه تصویری فلزیاب تصویری برای افزایش توان سیستم فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن منابع از دیگر اهداف و هدف اصلی یا انواع فلزات یا طلا کاربرد دارد که به ان ارزیابی صحنه کار یا هدف در فلزیاب تصویری نیز میگویند

فیلتر نمودن اهداف در شکل های مختلف رد فلزیاب تصویری به انجام میرسد و فیلتر با رنگ و تغییر رنگ و افزایش و کاهش رنگ و تغییر در اعداد و طبقات اعداد VDI و دیگر تنظیمات موجود در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری به انجام میرسد تا بتوان هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده و تفکیک نمود.

رابطه بین تنظیمات فلزیاب تصویری و تنظیمات فیلتر درنرم افزار فلزیاب تصویری که موجب تغییر رنگ و اعداد میگردد میتواند اپراتور فلزیاب تصویری را در جدا سازی منابع و اهداف یا طلا یا انواع فلزات یاری نماید و رنگ و اعداد اهداف یا طلا در هر منطقه ای با منطقه دیگربه نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا متفاوت میباشد.

در هر نوع فلزیاب یا فلزیاب تصویری لکه رنگ یا اعداد و تصویر و صدا و حرکت انتن در مناطق الوده واکنش فلزیاب میتواند برای تشخیص اهداف یا طلا واکنش متفاوت داشته یا فلزیاب باید نسبت به همان منطقه تنظیم گردد تا بتواند کیفیت تفکیک را با بالاترین حد مطلوب ارائه نماید و فلزیاب تصویری میتواند رنگی متضاد در مناطق الوده به نسبت در مناطق یکدست بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید.

در فلزیاب تصویری سازه لکه رنگ یا رنگ یا تصاویر و اعداد بنابر شکل و ساختمان الیاژ و عمق هدف یا طلا ونوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند برای یک هدف یا طلا در مناطق مختلف متفاوت باشد

در رابطه با صدا و حرکت انتن و  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز تغییر محدوده یا منطقه که موجب تغییرات در مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد تغییرات در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به نسبت موقعیت ان منطقه باید تغییر نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری بتواند هدف مورد نظریا طلا را کاوش نماید.  

 

شنبه, 26 فروردين 1396 06:17

فلزیاب تصویری حرارتی

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری حرارتی یا سیستمهای فلزیاب حرارتی به چند دسته با نرم افزار و برنامه گوناگون تقسیم میشود .

یک نمونه از این مدل فلزیاب تصویری حرارتی یا رادار حرارتی تصویری بصورت تصویر حرارتی با تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO بصورت عدد یا رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

در مدل فلزیاب تصویری حرارتی با نرم افزارفلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عددVDI یا تصویر تفکیک رنگ هر تغییر که از لایه های زیرین زمین تا سطح زمین ایجاد گردد با تفاوت عدد یا رنگ مشخص میگردد.

در بعضی مواقع برای اینکه بتواند به تغییراعداد یا رنگ اعتماد بیشتری حاصل نمود از نوع تصویر لکه رنگ تفکیک رنگ COL PRO به همراه P.I.P بهره برده میشود.

شنبه, 26 فروردين 1396 04:38

فلزیاب تصویری رادار تصویری

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری در اصل طراحی و ساخته شده است

کلیه سیستمهای فلزیاب تصویری و فلزیاب عددی و فلزیاب راداری و لکه رنگی و رنگی و دوربین حرارتی راداری زمینی تصویری که بعنوان سیستم فلزیاب تصویری یا با روش فلزیاب تصویری عمل مینماید از شرایط رادار تصویری بهره برده و شرایط عملکرد سخت افزار فلزیاب تصویری متعلق به سیستمهای فلزیاب جستجوگر زمینی را از روی رادار تصویری برداشت و تبدیل و قابل انتقال گردیده است.

تمامی سیستمهای IMEGER /COL PRO فلزیاب تصویری دنیا دارای نرم افزار لکه رنگی میباشند که این دسته سیستمها فلزیاب تصویری به چند نوع گوناگون تقسیم میشوند طراحی این نوع نرم افزار ها فلزیاب تصویری که به P.I.P یا P.P.I معروف میباشند از روی اصول نرم افزار رادارتصویری طراحی و تبدیل شده است.

مختصات یابی فلزیاب تصویری از موضوعات مطرحی در سیستمهای فلزیاب تصویری برای تشخیص محل هدف یا طلا میباشد و در رادار زمینی دستی یا هر نوع سیستم فلزیاب تصویری ترکیب مختصات روی صحنه کار با مختصات در صفحه نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر وتعیین امکان ارتباط بین این دو مختصات میتوان محل دقیق هدف یا طلا را تا حدودی مشخص نمود

 

شنبه, 26 فروردين 1396 04:19

تنظیمات تفکیک فلزیاب

نوشته شده توسط

تنظیمات تفکیک فلزیاب طبق دستورگرفته شده از مدار فلزیاب یا مدارطلایاب به انجام میرسد

انچه که از تفکیک فلزیاب بر میاید جدا سازی ساختمان کلی اهداف و طلا از یکدیگریا منابع و مواد معدنی میباشد و این طبقات اهداف یا انواع فلزات جدا شده میتواند نزدیک به هم یا هم مکان با هم باشد.

انجام عملیات تفکیک فلزیاب با در نظر گرفتن الیاژ و عمق هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به انجام میرسد.

تفکیک فلزیاب در اصل در تنظیمات مدار اصلی فلزیاب قابل اعمال میباشد و هر چه اپراتور در این تنظیمات اعمال نماید سیستم فلزیاب به همان منابع واکنش نشان داده که در سیستم فلزیاب تعیین گردیده است و بصورت اعداد و تصویر یا لکه رنگ یا رنگ اشکار میگردد

اگر در تنظیمات نرم افزاری فلزیاب تصویری که دارای  برنامه تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با رنگ و اعداد و تصاویر و لکه رنگ نوع هدف و طلا و منابع از یکدیگر مجزا میگردد نیز تشخیص نوع اهداف و منابع و جدا سازی انها از تنظیمات فلزیاب مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از مدار اصلی فلزیاب جستجوگر میباشد.

در فلزیاب تصویری بعد از تصویرگیری لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر ظاهر شده در مراحل اولیه نوع هدف یا طلا را به وضوح مشخص نمی نماید وبا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری اپراتورفلزیاب میتواند مسیر تشخیص بین منابع و اهداف یا طلا را مشخص نماید.

پس تفکیک و تشخیص در برنامه لکه رنگی یا عددی یا تصویری یا تشخیص رنگ و صدا و حرکت انتن از مدار اصلی فلزیاب که اپراتور تعیین مینماید ترکیب میگیرد و تشخیص ان در برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر از موضوعاتی میباشد که اپراتورفلزیاب باید با فیلتر یا ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگربتواند ترکیب وجود منابع و مواد معدنی از هدف مورد نظریا طلا را جدا نماید

البته در برنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری اعداد جدول VDI SCALE را میتوان در برنامه نرم افزار تعیین نمود تا بتوان طبقه هدف یا طلا را تشخیص داد.

شنبه, 26 فروردين 1396 03:32

فلزیاب تصویری دید طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری دید طلا را بخواهد داشته باشد باید دارای تنظیمات تفکیکی با عدد VDI باشد

انچه که فلزیاب تصویری درتصاویر و اعداد و لکه رنگ و رنگ اشکار مینماید از دید سیستم فلزیاب تصویری میباشد و بنابر تنظیمات و وجود تغییرات در لایه های زمین یا منابع و اهداف یا طلا این واکنش لکه رنگ یا عدد از مدار سیستم فلزیاب تصویری به نرم افزار فلزیاب تصویری منتقل میگردد.

در اصل نرم افزار فلزیاب تصویری که این واکنش را ایجاد مینماید وابسته به مدار سخت افزارتصویری است که در صفحه نمایشگر یا تبلت یا لپ تاپ این تغییرات را اشکار مینماید.

سیستم سخت افزار تصویری از مدار اصلی فلزیاب تصویری دستور میگیرد و هر تغییری که توسط مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری ایجاد گردد سیستم تصویری بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید و اگر مدار سیستم مادر فلزیاب تصویری صحیح تنظیم نگردد واکنش مدار تصویری نیز با واقعیت هماهنگی ندارد و هر گونه انحراف در تشخیص سیستم مدار مادر فلزیاب تصویری بر روی تصویر و اعداد یا لکه رنگ و رنگ ظاهر شده واثر مستقیم دارد و همه این موارد به تنظیم صحیح تنظیمات مدار اصلی فلزیاب تصویری دارد.

نوع رنگ ها و لکه رنگ ها و اعداد و تصاویر از منابع و مواد معدنی صحنه کار پیروی مینماید.

جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

نوشته شده توسط

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

جمعه, 25 فروردين 1396 11:22

فلزیاب سنگ کریستال

نوشته شده توسط

فلزیاب سنگ کریستال به نسبت وضعیت دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند بعنوان یک هدف یا طلا تشخیص دهد که سنگ کریستال در دید فلزیاب در دسته کوارتز قرار میگیرد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند در اصل تشگیل شده از تودهای سنگ دولومیتی یا اهکی میباشد

سنگ کریستال به شکل های گوناگون وجود داشته با ترکیبات متفاوت و رنگ های مختلف وجود دارد سنگ چینی یا کریستال از دسته سنگهای دگرگون میباشد که سنگ های دگرگون دارای انرژی بالای میباشند زیرا از اطراف خود بار الکتریکی دیگر مواد را جذب مینماید یا در اصل با بار منفی طلا ارتباط مستقیم دارا میباشد و میتواند سیگنال علائم طلا را دریک پیوند یونی پذیرا باشد و وضعیت صحنه کار را با تغییر دما روبرو نموده و برای طلا ایجاد تغییر میدان الکتریکی را پدید اورده و در این وضعیت برای فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که سرجستجوگر انها با ایجاد میدان مغناطیس عمل مینماید با شرایط مغناطیس همجوارروبرو شده و نمی تواند وضعیت تغییر مغناطیس طلا را تشخیص داده یا مشخص نماید

جمعه, 25 فروردين 1396 09:49

فلزیاب زاویه خنثی طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 17:35

فلزیاب تفکیک عمق

نوشته شده توسط

فلزیاب تفکیک عمق این سه موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد در فلزیاب عمل تفکیک برای مشخص شدن قدرت تشخیص انواع فلزات میباشد که این عمل تفکیک نشانه قدرت ان فلزیاب یا قدرت طلایاب برای عمق زیاد میتواند باشد زیرا یک فلزیاب یا طلایاب که قدرت تفکیک را دارا باشد و بتواند یک فلز طلا رادر عمق زیاد تشخیص دهد توان خود را به اثبات میرساند و یک فلزیاب که نتواند فلز طلا را در عمق زیاد کاوش تفکیک نماید مسلماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات به همراه طلا نمی باشد و زمانیکه نتواند طلا را یک فلزیاب در عمق زیاد تفکیک نماید توان عمق گیری بالای را نیز نخواهد داشت زیرا دیگر فلزات که از نوع اهنی یا از دسته فرومغناطیس میباشندمانند نیکل یا فلزات دارای شرایط بازتاب بالا از سطح صاف الکتریکی مانند استیل میباشد را بتواند در عمق زیاد بگیرد ولی طلا را نتواند در عمق زیاد تفکیک نماید نشانه این است که توان عمق یابی در زمین های الوده و سفت سخت را نداشته

این دسته فلزیاب ها که با این نوع فلزات به غیر طلا در عمق زیاد تست میگردد یک فلزیاب با قدرت تفکیک برای عمق زیاد در شرایط بحرانی نمی باشد و این دسته فلزیاب ها از دسته فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 16:09

فلزیاب قدرت عمق

نوشته شده توسط

فلزیاب قدرت عمق را در صورتی دارا میباشد که توان تفکیک فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیوم یا نیکل و کروم و برنز را در عمق زیاد با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بصورت مجزا دارا باشد

چرا قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب با تفکیک فلزیاب یا طلایاب مرتبط است بخاطر این است که اگر یک فلزیاب یا طلایاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد مسلماً توان تشخیص دیگر فلزات یا انواع مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای تشخیص داشته باشد تا با تنظیم دقیق سیگنال علائم مواد معدنی یا انواع فلزات از طرف فلزیاب یا طلایاب نادیده گرفته شود تا بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا فلز تعیین شده درعدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید

صفحه10 از148