پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:36

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

نوشته شده توسط

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

سیستمها فلزیاب از نظر کاوش و تفکیک به دو دسته دارای فلزیاب با تفکیک یا فلزیاب بدون تفکیک تقسیم میگردد.

طراحی سیستمها فلزیاب برای عملیات جستجو به دو دسته دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و فلزیاب بدون تفکیک و تشخیص مجزا میگردد که فلزیاب بدون تفکیک فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و فلز غیر اهنی را دارد.

سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اصولاً عملکردی با دقت بالاتر نسبت به سیستمهای فلزیاب بدون تفکیک یا فاقد تفکیک و تشخیص را دارد.

در سیستم فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیاب فاقد تفکیک و تشخیص یا ساده شرایط زمین و نوع هدف را نمی توان مشخص نمود و درصد خطا در این سیستمها فلزیاب بدون تفکیک به نسبت سیستمهای فلزیاب با تفکیک و تشخیص با عدد VDI بیشتراست.

نوع منابع زمین و مواد معدنی را با سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از روش ارزیابی زمین و طلا یا انواع فلزات میتوان بدست اورد و همین شرایط را در تنظیمات سیستم فلزیاب میتوان لحاظ نمود.

البته تفکیک در سیستم فلزیاب در اصل بصورت تشخیص در تفکیک با اصول رادار زمینی دستی میباشد زیرا منابع صحنه کار و الیاژ هدف بر روی واکنش سیستم فلزیاب اثر متقابل خواهد گذاشت و وجود این تنظیمات میتواند توان تفکیک را افزایش داده

فلزیاب با تفکیک و دیگر فلزیاب یابندها با داشتن این تنظیمات در صورت داشتن اپراتور با تجربه به سادگی در عملیات کاوش هدف را میتواند پیدا نماید.

هر سیستم فلزیاب را که یک اپراتور با داشتن مهارت بر روی همان سیستم فلزیاب یک هدف فرضی یا نمونه طلا را کاوش یا مسیر یابی یا نقطه یابی نماید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب با تفکیک در عملکرد میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:34

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

نوشته شده توسط

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته یابنده یا کاوشگر فلزیاب حرفه ای پیشرفته حرفه ای به سیستمی فلزیاب حرفه ای پیشرفته اطلاق میگردد که قسمتهای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT وتنظیمات پرو اپشن PRO OPTION ان قابلیت تنظیم یا کنترل در حالت دستی را داشته باشد.

ابتدا این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

یک سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته در تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید عمل نماید.

تنظیم سطح و حجم ان طبق طبقه بندی جدول عمق DEPTH SCALE در حالت معمولی تنظیمات هدف یا طلا را مجزا نماید.

از تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا حد ممکن موانع پدید امده از منابع و مواد معدنی و دیکر اهداف را جدا نماید.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:33

مدارات فلزیاب پیشرفته

نوشته شده توسط

مدارات فلزیاب پیشرفته

مدارات فلزیاب و معدنیاب یا هر نوع یابندها پیشرفته با تفکیک عدد VDI از محصول زیر یا پائین دستی سیستمهای رادار و رادار زمینی دستی یابنده میباشد و مدارات این دسته سیستمها فلزیاب دارای قسمتی از سیستم مدارات رادار RADAR میباشد.

بعضی از اشخاص با داشتن اطلاعات کامل در زمینه سیستمهای فلزیاب و معدنیاب نمی توانند در رابطه با مدارات و بنیاد این سیستمها فلزیاب و معدنیاب و قسمتهای مداری نظر دهند زیرا باید خود انها دارای توانائی طراحی مدار رادار       RADAR با تفکیک با عدد VDI باشند تا بتوانند در رابطه با سیستمهای فلزیاب دیگر نظریه پردازی نمایند .

البته که هر شخصی یا شرکتی میتواند با فن اوری جدید سیستم فلزیاب نوینی که با سیستمهای فلزیاب قبلی دارای شرایطی یکسان نباشد طراحی و تولید و ارائه نماید.

مدارات سیستمها فلزیاب دارای قسمتهای گوناگون میباشد که هر اپراتور بنابرنوع طراحی فلزیاب میتواند قسمتهای گوناگون فلزیاب را در مدار بصورت دستی یا خودکار تعیین نماید.

در طراحی فلزیاب و ساخت سیستمهای فلزیاب پیشرفته بکار گیری اصول راداربا تفکیک طبق اصول علمی از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از فراینده افزایش توانائی تشخیص و جدا سازی در سیستم ها فلزیاب میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:32

ساخت سیستم فلزیاب

نوشته شده توسط

ساخت سیستم فلزیاب

ساخت سیستم فلزیاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب دارای مدارات مربوط به همان نوع فلزیاب میباشد و طراحی مدارات فلزیاب پیشرفته توسط طراحان بزرگ فلزیاب به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم فلزیاب که از ابتدا توسط طراح فلزیاب پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیاب میباشد.

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب جدیدی را به بازار ارائه نماید که نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

سیستم فلزیاب توسط فرد و دستی ساخته شود یا بصورت عمده یا تولید کارکاهی یا فلزیاب کارخانه ای باشد زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب توانائی جدا سازی را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب در عملکرد و تشخیص و تفکیک میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یابنده را از روی دیگر سیستمها فلزیاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول فلزیاب مینمایند با نام دیگر مینمایند

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یابنده یا فلزیاب کاوشگر را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم فلزیاب مینمایند .

تعدادی از افراد کپی کن فلزیاب اقدام به بدگوئی از سیستمهای فلزیاب مینمایند که طراحی ان توسط طراحان فلزیاب و شرکت های معتبر فلزیاب به انجام رسیده است زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب از پایه را ندارند و این عمل را به انجام میرسانند تا محصول فلزیاب با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند.  

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:30

طراحی فلزیاب با اصول رادار

نوشته شده توسط

طراحی فلزیاب با اصول رادار

هر طراحی نسبت به تجربه و توانائی خود مدارسیستم فلزیاب یا بدنه فلزیاب یا طلایاب یا رادار یا فلزیاب کاوشگر یا فلزیاب یابنده را طراحی مینماید.

بیشتر طراحان برای بدست اوردن بازار از روشهای سیستمهای فلزیاب ساده برای طراحی بهره میبرند زیرا طراحی سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص بسیار نیازمند دقت و داشتن اطلاعات علمی و فنی و نواوری و فن اوری میباشد.

انواع سیستم فلزیاب با توانائی بالا طراحی میگردد که این سیستمها فلزیاب دارای تنظیمات اندازه یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد و اپراتور بنابر اطلاعات در تنظیمات فلزیاب میتواندعملیات جستجو را نسبت به صحنه کار تغییر دهد و سیستمهای فلزیاب دارای توانائی کاوش اهداف از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب الکترواستاتیکی به دلیل دقت بالا از دسته سیستمهای فلزیاب میباشد که طراحان فلزیاب بیشتر بر روی عملیات طراحی را به انجام میرسانند اما در ایران یا بعضی کشورها سیستمهای فلزیاب ولتاژی صدا داررا که با ایجاد یا قطع صدا محل هدف را مشخص مینماید به دلیل راحتی در کار بیشتر طراحی و ساخت و ارائه میگردد و بیشتر ارائه کنندکان فلزیاب به دلیل راحتی در کار این سیستمها فلزیاب با وجود نواقص بنیادین انها این سیستمهای فلزیاب ولتاژی را ارائه نمود و بقیه سیستمها فلزیاب را فاقد توانائی تشخیص برای خریداران معرفی مینمایند .

افراد در زمان تهیه سیستم فلزیاب بهتر است به امکانات تنظیمات سیستم فلزیاب توجه نمایند تا بتوانند در حالت معمولی و دستی از سیستم فلزیاب بهره ببرند.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:29

فلزیاب تکنیک تکنولوژی روز

نوشته شده توسط

فلزیاب تکنیک تکنولوژی روز

در کاوش اهداف نوع سیستم فلزیاب با تکنیک تکنولوژی روز مهم میباشد و اصل عملکرد سیستم فلزیاب فن اوری ان سیستم فلزیاب است و سابقه یک تولید کنند مطرح میباشد بخاطر این که برای ادامه حیات خود در رقابت سعی نموده است سیستمها فلزیاب را ارائه نماید که مورد نظر اپراتور و بازار باشد و توان تحمل به روز رسانی سیستمهای فلزیاب خود را داشته است که دارای سابقه طولانی در تولید ان سیستم فلزیاب میباشد.

رقابت در تولید و ساخت سیستمهای فلزیاب یابنده در دنیا بسیار تنگاتنگ میباشد و کشورهای صنعتی بزرگ در بدست اوردن بازار دیگر کشورها تلاش فراوانی مینمایند زیرا این صنعت از موارد مورد توجه و نیاز روز افزون جوامع دنیا میباشد.

ایران از پیشتازان این سیستم فلزیاب در طراحی و ساخت سیستمهای فلزیاب روز دنیا میباشد و با کشورهای صاحب نام در این زمینه رقابت دارد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:27

تکنولوژی ساخت و طراحی فلزیاب

نوشته شده توسط

تکنولوژی ساخت و طراحی فلزیاب

تکنولوژی در ساخت فلزیاب و طراحی مدار سیستم فلزیاب مهم میباشد و شکل ظاهری یا زیبا بودن سیستم فلزیاب نمی تواند بیانگر توان ان سیستم فلزیاب باشد بلکه قدرت یک سیستم فلزیاب در تنظیمات ان سیستم فلزیاب نهفته است.

در سیستمهای راداری انتنی نوع طراحی بدنه یا شکل ایرودینامیک انتن یا بدنه انتن ان در عملکرد سیستم فلزیاب اثر دارد.

سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد دارای توان بالای برای تشخیص نوع هدف و منابع میباشد.

در صورتیکه یک سیستم فلزیاب پیشرفته باشد نمی تواند حتماً دارای ظاهری شکیل باشد بلکه نوع عملکرد سیستم فلزیاب برای کاوش هدف موثر است.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:26

فلزیاب کاوشگر

نوشته شده توسط

فلزیاب کاوشگر

سیستمهای فلزیاب کاوشگر به دسته سیستمهای فلزیاب یابنده و فلزیاب یابنده رهگیر تقسیم میگردد و مادر این سیستمها رادار زمینی دستی میباشد که کلیه فلزیاب ها و معدنیاب ها سیستم راداری انتنی و لیزری و دوربین حرارتی راداری از زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد.

هر نوع وسیله ای که بتواند یک نوع هدف را برای اپراتور مشخص نماید از دسته سیستمهای فلزیاب یابنده یا فلزیاب یابنده رهگیر میباشد.

هر سیستم فلزیاب کاوشگر از نوع فلزیاب کاوشگرمکانیکی یا فلزیاب کاوشگر

استاتیکی یا فلزیاب کاوشگرمغناطیس یا فلزیاب کاوشگرالکترونیکی و نرم افزاری بتواند یک منبع فلزی را کاوش نماید فلزیاب کاوشگر کفته میشود و سیستمها فلزیاب کاوشگر پیشرفته مانند رادار زمینی دستی که مادر سیستمها فلزیاب کاوشگر میباشند از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده و اپراتور میتواند با داشتن نمونه ای از مواد یا عناصر یا اهداف مورد نظر کد یا عدد مربوط به جداسازی یا تفکیک و تشخیص را مشخص نماید و هرنوع هدفی را در سیستم فلزیاب کاوشگرتعیین نماید.

سیستمها فلزیاب کاوشگر فوق پیشرفته نیز هستند که در عملیات صنعتی و ساختمانی و معادن و اب و برق و مخابرات و نفت و پتروشیمی و .................... کاربرد دارد.

فلزیاب از زیر مجموعه سیستم رادارزمینی دستی میباشد.

تعیین نوع الیاژاهداف در دید سیستم فلزیاب کاوشگروابسته به نوع تنظیم اپراتور در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و اثر منابع و مواد معدنی ومنابع بر هدف میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:24

ساخت فلزیاب کارخانه ای

نوشته شده توسط

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم فلزیاب اشنا گردید.

هر محصولی یا سیستم فلزیاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی نیز بستگی دارد.

در مراحل بعدی کیفیت سیستم فلزیاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح باشد.

قدرت هر سیستم فلزیاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم را دارا میباشد.

پس دستی بودن یا بودن یک محصول بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف را دارد.

سیستمهای فلزیاب با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

طراحی و ساخت سیستم فلزیاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده ای نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت اقدام به ساخت سیستم فلزیاب مورد نظر مینماید .

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:21

دسته بندی انواع فلزیاب

نوشته شده توسط

دسته بندی انواع فلزیاب

سیستمها فلزیاب به دو دسته تقسیم میگردد ؛

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی

سیستمها فلزیاب از نظر کلی به دو دسته فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی تقسیم میگردند    

فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب فرکانس القائی با امواج و جریان و انرژی پائین در عمق بهتر نفوذ مینماید.

سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای امواج و جریان و انرژی پائین تری میباشد به عمق بیشتر نفوذ مینماید و در بعضی از این دسته سیستمها فلزیاب برای اهداف بر روی عمق کم واکنش نشان نمیدهد یا برای اهداف بر روی سطح زمین واکنش واضحی اشکار نمیگردد.

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی بخصوص از نوع رادار زمینی دستی توان تفکیک و تشخیص و نفوذ به عمق بیشتر دارا میباشد.

در سیستم فلزیاب فرکانس القائی که دارای صدا میباشد ، عملیات با صدا یکسره را به همراه خواهد داشت.

در نوع فلزیاب تصویری یا P.I.P یا P.P.I لکه رنگی نیز که از سیستم رادار زمینی دستی میباشد نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی توانائی بیشتری را در تفکیک و عمق دارا میباشد.

ساخت فلزیاب کارخانه ای

ساخت فلزیاب یا یابنده بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب میباشد که در زمان خرید سیستم فلزیاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان میتوانید با اطلاعات عمومی یکسان نمائید تا با توان سیستم فلزیاب اشنا گردید.

هر محصولی یا سیستم فلزیاب به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب به توان انها در کاوش اهداف فرضی نیز بستگی دارد.

در مراحل بعدی کیفیت سیستم فلزیاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح باشد.

قدرت هر سیستم فلزیاب در توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم را دارا میباشد.

پس دستی بودن یا بودن یک محصول بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف را دارد.

سیستمهای فلزیاب با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف  و منابع  بهتر است دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

طراحی و ساخت سیستم فلزیاب در شرایط گوناگون به انجام میرسد و هر تولید کننده ای نسبت به نیاز بازار یا موقعیت رقابت اقدام به ساخت سیستم فلزیاب مورد نظر مینماید .

صفحه3 از148