پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:50

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی

نوشته شده توسط

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی در اصل کار نمی کند و برای این است که در زمان تست این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها از طلا بهره نمی برند و بیشتر از فلزات با بازتاب بالا مانند استیل یا روی یا الومینیوم یا اهنربا بخصوص در عمق زیاد بهره برده میشود

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی که تبدیل به فلزیاب تصویری میگردد در اصل متعلق به فلزیاب مغناطیسی نمی باشد زیرا نرم افزار فلزیاب تصویری مربوط به یک فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد طبق اصول رادار با تفکیک میباشد و برای همین موضوع نرم افزار فلزیاب تصویری که بر روی فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا قرار داده میشود یک تصویر یکسان و یک شکل می دهد و نمی تواند تصایر گوناگون داده تا بتوان با دقت فیلتر نموده و نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را از دیگر ذارت تشخیص داده و مشخص نمود و خطا فلزیاب تصویری را از بین برد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:47

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

فلزیاب تصویری لکه رنگ به رنگ پس زمینه را در زمانی اشکار مینماید که مواد معدنی و منابع صحنه کار هم نوع یا از دسته منابع با انرژی شبیه به طلا یا گنج طلا باشد در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط رنگ پس زمینه با رنگ کم رنگ تر از رنگ پس زمینه اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

در این وضعیت علائم سیگنال مواد معدنی و منابع یا دیگر فلزات خیلی به نوع سیگنال علائم بازتاب شده فلز مورد نظر یا طلا یا گنج طلا نزدیک میباشد

قدرت چنان تشخیص را فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا دارا نمی باشد زیرا توان تشخیص وضعیت مواد معدنی و منابع را از تابش فلز مورد نظر یا طلا ندارد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:46

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی را میتواند هم شکل طلا یا فلز مورد نظر اشکار نماید و این بخاطر این است که تعدادی از مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای نیروی پرتوزایی باشد که در طول مسیر انعکاس به سمت فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری وضعیت هم عرضی را پدید اورده و فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی یا منابع صحنه کار را بصورت لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا اشکارنماید که لکه رنگ مربوط به مواد معدنی یا منابع اصولاً هم رنگ لکه رنگ مربوط به طلا یا گنج طلا نمی باشد و در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط تک رنگ یا کمترین رنگ درتعداد لکه رنگ ها با رنگ کم رنگ تر اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

دیگر فلزیابها یا دستگاه ها توانایی این تشخیص را در تفکیک رنگ لکه رنگ ندارد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:45

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان از دو هدف متفاوت ظاهر نماید یا فلزیاب تصویری برای دو نوع فلز مانند طلا و مس یک لکه رنگ هم شکل را در صحنه کار اشکار نماید که این میتواند از عوامل واکنش انرژی نزدیک ان فلزات به نسبت طلا میباشد ولی در این شرایط لکه رنگ طلا با رنگ روشن تر و واضحتر اشکار میگردد و این دو لکه رنگ بیشتر مواقع هم رنگ هم نمی باشد و اگراز یک رنگ یکسان باشد لایه ای حاشیه ان لکه رنگ ها شبیه به هم نمی تواند باشد و زمانی که سه بعدی میگردد لکه رنگ مربوط به طلا دارای قله بالاتری از طول موج بازتاب شده از تابش انرژی طلا میباشد

البته این تفاوت طول قله منظم که تشخیص فلزات دیگر از طلا را مشخص مینماید فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در حالت سه بعدی شکل میگیرد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:44

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا را نمی تواند با اصول علمی تشخیص فلزیاب تصویری تشخیص داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میتواند از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد

مدار اصلی این دسته فلزیاب یا دستگاه ها بنابر خصوصیات مغناطیسی عمل نموده و تغییر فاز در زمان را از میدان مغناطیس متفاوت با میدان مغناطیس سرجستجوگر خود میتوانند تشخیص دهند و از انجا که فلزیاب تصویری واقعی بنابر اصول رادار طراحی شده است و فلزیاب تصویری واقعی با اصول مدار رادار از تغییرات امواج الکترومغناطیس در فرکانس بهره میبرند تا بتواند یک فلزیاب تصویری باشد تا بتواند یک تصویر واقعی را ارائه نماید

برای این است که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را بروی طلا در عمق زیاد برای بدست امدن لکه رنگ تصویر تست نمی نمایند چون این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توانائی تشخیص تابش طلا از انرژی درون فرکانس مختص طلا را ندارند

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:36

فلزیاب تصویری تابش طلا

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری تابش طلا

فلزیاب تصویری تابش طلا را میتواند از قدرت میدان فرکانس طلا بدست اورد وانرژی در فرکانس طلا موجب میگردد که فلزیاب تصویری تابش طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید و این عمل تشخیص یا تفکیک تابش طلا در فلزیاب یا طلایاب فقط مختص یک فلزیاب واقعی تصویری یا فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار زمینی دستی در مدار ان فلزیاب یا طلایاب میباشد و این نوع فلزیاب یا طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند تابش طلا را ازذرات دیگر منابع و فلزات و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:35

فلزیاب تصویری انواع فلزات

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری انواع فلزات

فلزیاب تصویری میتواند انواع فلزات یا طلا را از یکدیگر مجزا تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نماید و اینکه ان لکه رنگ مربوط به کدام فلزات یا طلا میباشد وابسته به نوع فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارد

اگر فلزیاب تصویری از این نوع فلزیاب ها با این نوع تنظیمات نباشد نمی توانند شرایط انواع فلزات را از طلا به نسبت شکل منظم لکه رنگی واقعی نشان داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:34

فلزیاب تصویری الیاژطلا

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری الیاژطلا

فلزیاب تصویری الیاژطلا یا الیاژ انواع فلزات را به شکل گوناگون میتواند بصورت لکه رنگ اشکار نماید در کل میتوان ابراز نمود در یک محدوده که طلا در کنار دیگر فلزات قرار گرفته باشد لکه رنگ فلزیاب تصویری میتواند بصورت لکه رنگ های پراکنده با شکل متفاوت اشکار گردد و لکه رنگ مربوط به طلا در میان چندین لکه رنگ با رنگ های مختلف ظاهر گردد که در این وضعیت امکان دارد لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا گنج طلا ترکیب منظم نداشته باشد و باید تنظیمات فلزیاب تصویری در قسمت تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE نسبت به وضعیت الیاژ اهداف یا انواع فلزات و موقعیت طلا تعیین شده تا ترکیب رنگ لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا بصورت منظم اشکار گردد تا بتوان با فیلتر نمودن تصویری فلزیاب تصویری تشخیص فلز طلا را از دیگر منابع مشخص نموده

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:33

فلزیاب جیوه ای

نوشته شده توسط

فلزیاب جیوه ای

فلزیاب جیوه ای یا ردیاب جیوه ای یا انتنی جیوه ای در اصل توان تشخیص اهداف یا گنج طلا را نخواهد داشت زیرا این دسته ازردیاب های جیوه ای بصورت دسته انتن خالی یا عملکرد مکانیکی بدون مدارالکترونیکی عمل نموده و از جیوه در دسته انتن ان بهره برده میشود و جیوه خود یک ماده فرومغناطیس است و تحت تاثیر میدان خارجی از خود ایجاد واکنش نموده و ملوکول درونی جیوه از بار الکتریکی میدان مغناطیسی خارج تحت تاثیر قرار گرفته و به سمت ان میدان الکتریکی تمایل نشان داده و نیرو ها هم جهت شده و موجب حرکت دسته انتن یا شاقول میگردد

اشکال جیوه در این است که در صحنه کاربه بالاترین میدان الکتریکی که شبیه ان دسته از فلزات متصل به دسته انتن یا شاقول میباشد واکنش نشان داده و الکترواستاتیک این میدان الکتریکی که در سطح منابع در صحنه کارپدید می اید میتواند مربوط به هدف اصلی یا طلا نباشد زیرا جیوه در این شرایط به حوزه مغناطیسی بیشترواکنش نشان میدهد تا اینکه به مرکز طلا یا زیرخاکی یا هدف اصلی واکنش نشان دهد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:32

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت

نوشته شده توسط

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت

فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ متفاوت از یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را اشکار نماید که این عمل فلزیاب تصویری بر گرفته از تشخیص نرم افزار فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از علائم منتقل شده از مدار اصلی فلزیاب تصویری میباشد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت را در حالتی که یک هدف اصلی یا طلا وجود داشته باشد در یک بار تصویرگیری دو لکه رنگ منظم با رنگ متفاوت از خود اشکار نماید یا یک هدف یا طلا در یکبار تصویرگیری میتوانند دو لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید که این حالت از زاویه فرکانس ان هدف اصلی یا طلا میباشد که این شرایط را ایجاد مینماید

صفحه5 از148