پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:53

فلزیاب کاهش قدرت

فلزیاب کاهش قدرت

فلزیاب قدرت پایین یا فلزیاب کاهش قدرت در مقابل شرایط صحنه کاررا میتواند از خود نشان دهد و ان هم در صورتی که ان فلزیاب دارای تنظیمات مربوط به حذف ذرات با انرژی متفاوت از میدان مغناطیس شکل گرفته از منابع متفاوت را نداشته باشد و این پدیده بیشتردر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا شکل میگیرد

زیرا در اثر ایجاد میدان مغناطیس متفاوت در صحنه کار پیوند حرکتی در میدان مغناطیس ایجاد شده و این پیوند میدان مغناطیسی که با یکدیگر ترکیب شده یا بریکدیگر نیرو وارد مینماید میتواند میدان الکتریکی متغیر را شکل داده که این جریان نیرودارای افت تابش سیگنال علائم نیروی میدان مغناطیس مربوط به طلا یا گنج طلا که قابل تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومتر یا تسلا یا مگنت یا یون یاب گردد یا میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد با تشخیص علائم متغیر روبرو نماید و همین باعث خطا در این دسته فلزیاب های یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میگردد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:58

فلزیاب دید گنج

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

 

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:49

امر فلزیاب

امرفلزیاب یا موضوعات را که بعضی از فروشندگان فلزیاب برعلیه شرکت فلزیاب معتبر تولید کننده فلزیاب یا طلایاب در ایران ابراز مینمایند برای این است که توان رقابت در زمینه فلزیاب با شرکت تولید کننده فلزیاب معتبر ایرانی را نداشته و برای اینکه بخواهند ذهن خریداران فلزیاب را در بازار فلزیاب یا طلایاب از واقعیت فلزیاب یا طلایاب با کیفیت بالا دورنمایند برعلیه شرکت فلزیاب تولید کننده فلزیاب در ایران بیان مینمایند و متاسفانه ان عده خریداران فلزیاب اشنایی با عملکرد فلزیاب واقعی را ندارند مطالب دروغ فروشندگان فلزیاب که فلزیاب با توان پایین را ارائه مینمایند قبول نموده و کورکورانه تبعیت مینمایند

قدرت فلزیاب یا طلایاب به اینکه فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی ندارد و در اصل نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک فلز غیرمغناطیس مانند طلا در عمق زیاد مطرح و مهم در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب میباشد و از اینها مهمترنوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک فلزات و طلا بصورت مجزا از فلزات هم طبقه خود میباشد