پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:05

تست فلزیاب طلا ساروج

تست فلزیاب طلا ساروج

تست فلزیاب برای طلا در ساروج در وضعیت یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب برای ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد و تفاوت فاحشی به دلیل نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت نوع مواد بکار رفته در ساروج برای تشخیص فلزیاب ایجاد میگردد

خود ساروج بطور طبیعی در اثر رطوبت درون زمینی دارای وضعیت ایجاد دما در اطراف خود میگردد و این دما به همین میزان بر روی جریانات الکتریکی مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر گذاشته و در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای از هم نوع ساروج یا مس و نقره یا قلع و اهن باشد موجب افزایش انرژی در ان محدوده میگردد و انرژی حاصله میتواند در اطراف خود نیزازاد شده یا پراکنده گردد این وضعیت ایجاد دما درساروج در اثر رطوبت درون زمینی میتواند میدان های مغناطیسی متفاوت را ایجاد نموده که در اصل میدان مغناطیس جهشی ناپیوسته شکل میگیرد که این شرایط در طول زمان زیاد ایجاد میگردد و این وضعیت بر روی فلزیاب ها یا دستگاه های که با تغییر مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید ایجاد انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نموده و برای تست فلزیاب یا دستگاه از این دسته مانند انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا امری منطبق با گنج درون ساروج نمی باشد و فلز یا طلا را در ساروج تازه ساخته شده قرار داده تا توان فلزیاب در تشخیص طلا یا فلز بدست اید عملی متناسب با گنج طلا در داخل ساروج نمی باشد زیرا تغییرات حاصله در طول دوران در یک ساروج یا وضعیت پوشش اهکی جدید پدید نمی اید تا با واقعیت قدرت ان فلزیاب برای نادیده گرفتن میدان مغناطیس با شدت انرژی جهشی تابش شده را بدست اورد