پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی که وضعیت الیاژی را شکل داده با یک فلز غیراهنی که با دیگر فلزات غیراهنی ترکیب شده است و شرایط الیاژی را دارد باید بتواند تشخیص دهد در اصل فلزیاب تفاوت علائم مواد معدنی ترکیب شده که سیگنال فلز الیاژی را بازتاب مینماید از سیگنال یک فلز الیاژی شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

تشخیص این تغییرحالت در اثرترکیب مواد غیراهنی با یکدیگر میتواند تفاوت در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ان دسته فلزیاب که فقط فلزاهنی از فلزغیراهنی را تشخیص داده توان یا قدرت تشخیص شرایط الیاژی غیراهنی را به نسبت یک هدف خالص را نداشته و نمی تواند تشخیص دهد که واکنش ایجاد شده در فلزیاب از یک فلز الیاژی است یا از یک فلز با خلوص بالا میباشد که همین موضوع میتواند اختلاف در تشخیص فلزیاب از این دسته فلزیاب ها را ایجاد نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب حالت تفکیک

فلزیاب حالت تفکیک یا طلایاب حالت تفکیک یا گنج یاب حالت تفکیک را از مدار فلزیاب یا مدارطلایاب یا مدارگنج یاب به نسبت نوع تنظیمات فلزیاب میتوان شناسائی نمود فلزیاب حال دنیا در انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب با عنوان فلزیاب حالت تفکیک دار یا فلزیاب روش تفکیکی ارائه میگردد

بیشر این فلزیاب ها حال میخواهد فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب پالسی و .... میباشد فلزیاب حالت تفکیک که در حال فلزیاب تفکیک نماید نمی باشد

ولی بخاطر اینکه تفاوت بین فلز اهنی با فلز غیر اهنی را تشخیص داده با فلزیاب حالت تفکیک میگویند که در اصل قضیه این چنین نمی باشد و از انجا که این فلزیاب ها بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب بی اف او و فلزیاب تی ار و .... میباشد نمیتواند فلزیاب با حالت تفکیک یا فلزیاب تفکیک دار باشد و در رابطه با عمق این نوع فلزیاب ها فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب اغراق نموده و مطالبی را بیان مینمایند که اصلاً ربطی به عملکرد این نوع فلزیاب ها ندارد مانند بکار بردن کلمه طلایاب یا گنج یاب که اصلاً طلایاب بودن در دسته این نوع فلزیاب ها نمی باشد و گنج یاب بودن این نوع فلزیاب ها دیگر خود جای بحث در فلزیاب حالت تفکیک از این نوع دارد