پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:27

تکنولوژی ساخت و طراحی فلزیاب

تکنولوژی ساخت و طراحی فلزیاب

تکنولوژی در ساخت فلزیاب و طراحی مدار سیستم فلزیاب مهم میباشد و شکل ظاهری یا زیبا بودن سیستم فلزیاب نمی تواند بیانگر توان ان سیستم فلزیاب باشد بلکه قدرت یک سیستم فلزیاب در تنظیمات ان سیستم فلزیاب نهفته است.

در سیستمهای راداری انتنی نوع طراحی بدنه یا شکل ایرودینامیک انتن یا بدنه انتن ان در عملکرد سیستم فلزیاب اثر دارد.

سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد دارای توان بالای برای تشخیص نوع هدف و منابع میباشد.

در صورتیکه یک سیستم فلزیاب پیشرفته باشد نمی تواند حتماً دارای ظاهری شکیل باشد بلکه نوع عملکرد سیستم فلزیاب برای کاوش هدف موثر است.