سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:11

رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری

رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری

رنگ پس زمینه در نرم افزار فلزیاب تصویری از نوع لکه سه رنگی یا CO PRO با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار ارتباط مستقیم دارد و رنگ پس زمینه فلزیاب تصویری و لکه رنگهای متعلق به منابع و مواد معدنی و هدف یا طلا یا گنج را مشخص مینماید که عمدتاً این رنگها در نرم افزارفلزیاب تصویری سه یا چهار رنگ میباشد و اینکه در صحنه کار هر بارکه از روی هدف اصلی یا طلایاب یا گنج با فلزیاب تصویری بصورت تکراری عبورنموده و تصویرگیری به انجام میرسد در هر بار تصویرگیری یک تصویر ثابت اشکار نمیگردد و هر دفعه که از روی هدف عبور مینمائید شکل لکه رنگ های اشکار شده از الیاژ هدف یا طلا یا گنج یا مواد معدنی یا منابع صحنه کار تغییر میابد و با تغییر شرایط تصویرگیری در هر مرحله یا مناطق متفاوت رنگ پس زمینه یا لکه رنگها در فلزیاب تصویری متفاوت اشکارمیگردد و این واقعیت کار فلزیاب تصویری واقعی طبق اصول پایه رادار تصویری میباشد و تغییرات رنگ در فلزیاب تصویری در همان چند رنگ قرار شده درنرم افزار فلزیاب تصویری میباشد که بعضی مواقع این لکه رنگ ها در فلزیاب تصویری کمی کم رنگ تر یا پر رنگ تر ظاهر میگردد.

بعضی از سیستمها فلزیاب تصویری دارای نرم افزار تفکیک رنگ یا ALL COLOR همه رنگها بنابرنرم افزار P.I.P از نوع PROGRAM COLOR یا COL PRO میباشد.