پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:32

ساخت سیستم فلزیاب

ساخت سیستم فلزیاب

ساخت سیستم فلزیاب در نوع های مختلف میباشد این سیستمها فلزیاب دارای مدارات مربوط به همان نوع فلزیاب میباشد و طراحی مدارات فلزیاب پیشرفته توسط طراحان بزرگ فلزیاب به انجام میرسد و نوع ساخت سیستم فلزیاب که از ابتدا توسط طراح فلزیاب پدید بیاید نشانه جدید و مجزا بودن ان سیستم فلزیاب از دیگر سیستمها فلزیاب میباشد.

هر طراحی میتواند سیستم فلزیاب جدیدی را به بازار ارائه نماید که نمونه ان در بازار این محصولات وجود نداشته است.

سیستم فلزیاب توسط فرد و دستی ساخته شود یا بصورت عمده یا تولید کارکاهی یا فلزیاب کارخانه ای باشد زمانی مطرح میگردد که سیستم فلزیاب توانائی جدا سازی را داشته باشد یا اصل قضیه توانائی ان سیستم فلزیاب در عملکرد و تشخیص و تفکیک میباشد.

عده ای نیز سیستمهای فلزیاب یابنده را از روی دیگر سیستمها فلزیاب نمونه برداری نموده و اقدام به مونتاژ ان محصول فلزیاب مینمایند با نام دیگر مینمایند

تعدادی اشخاص نیز اقدام به بکار گیری از نامهای خیلی معتبر مینمایند که اصلاً ان شرکت در محصولات مادر خود چنین محصول فلزیاب یابنده یا فلزیاب کاوشگر را دارا نمی باشد و برای همین امر اقدام به تعریف و تبلیغ از این سیستم فلزیاب مینمایند .

تعدادی از افراد کپی کن فلزیاب اقدام به بدگوئی از سیستمهای فلزیاب مینمایند که طراحی ان توسط طراحان فلزیاب و شرکت های معتبر فلزیاب به انجام رسیده است زیرا توان رقابت یا طراحی سیستم فلزیاب از پایه را ندارند و این عمل را به انجام میرسانند تا محصول فلزیاب با کیفیت پائین خود را در بازار ارائه نمایند.