چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:13

ترکیب ساخت فلزیاب

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری تفکیک قله

فلزیاب تصویری تفکیک قله سه بعدی بنابر تنظیمات تفکیک تعیین شده در فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار تصویری به انجام میرساند و شکل قله سه بعدی در فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری میتواند از نوع طول موج فرکانس بازتاب شده در فلزیاب تصویری شکل بگیرد البته توجه داشته باشید که دامنه موج فرکانس نیز در بدست امدن قله سه بعدی منظم نیز دارای اثر خود از میدان فرکانس میباشد که وضعیت تفکیک قله سه بعدی را مشخص مینماید

البته نوع شکل قله به تنظیمات فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری ارتباط داشته زیرا بعضی از قله های سه بعدی در فلزیاب تصویری که متعلق به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات میباشد دارای نوک تیز نمی باشد ویک نوک مسطح ولی بدنه پهن دارد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری دقت

فلزیاب تصویری دقت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی یا منابع را خواهد داشت درصورتیکه فلزیاب تصویری بتواند تفاوت مغناطش پدید امده در مواد معدنی منابع صحنه کار را از میدان الکتریکی متعلق به بار الکتریکی سطح حول محور هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تصویری دقت در تفکیک را از نوع مدار ان فلزیاب تصویری بدست می اورد

فلزیاب تصویری دقیق باید بتواند مشخص نماید که مواد معدنی یا منابع صحنه کار از دسته فرومغناطیس است یا در اثر فشار نیروی میدان مغناطیس خارجی شرایط اهنربایی طبیعی را بخود گرفته یا در اثر دریافت ذرات از دیگر منابع و تابش ان به اطراف خود وضعیت فرو مغناطیس را پدید اورده و برای فلزیاب تصویری این شرایط باید قابل تشخیص باشد تا با تغییر تنظیمات بتواند تعادل تفکیک را در مدار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری ایجاد نمود تا فلزیاب تصویری بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را مشخص و تفکیک نماید  و این تشخیص از مدار مرکزی فلزیاب تصویری قابل ارزیابی است که فقط دسته فلزیاب های تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این توانایی را داشته 

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 12:21

شناخت فلزیاب فرکانسی

شناخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی که فلزیاب فرکانسی برای تفکیک فرکانس فلزات باشد باید از روی نوع تنظیمات ان به انجام رسد  زیرا شناخت فلزیاب فرکانسی از روی نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی انتنی یا فلزیاب فرکانسی تصویری قابل تشخیص است و در فلزیاب فرکانسی برای تفکیک اهداف مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنزو ... فقط لازم است که عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وبا ابعاد هدف IND SIZE یا  سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تعیین نموده تا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی بتواند ان هدف را ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی نماید

اینکه با تغییر عدد تفکیک بر روی کیلو هرتز یا هرتز فلزیاب فرکانسی میتواند نوع هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را تشخیص دهد از عملکرد یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار به دور میباشد چون رادار یک فرکانس مشخص برای تشخیص اهداف ارسال نموده و میتواند یک تعداد فرکانس خاص را نیز دریافت نماید یا پردازشگر تفکیک رادار میتواند ان فرکانس که تعیین شده است به ان پاسخ دهد و فلزیاب فرکانسی واقعی نیز ازهمین شرایط بهره میبرد

دربعضی رادار ها که فلزیاب فرکانسی و فلزیاب جذبی نیز مانند ان عمل مینماید ان دسته از علائم یا سیکنال یا فرکانس که منعکس شده از یک هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس و اهن میباشد را دریافت یا جذب نموده و در مقابل قسمت پردازشگر تفکیک این علائم یا سیگنال یا فرکانس جذب یا دریافت شده را بنابرعدد VDI  تنظیم یا تعیین گردیده مورد ارزیابی برای تفکیک قرار داده و به ان نوع سیگنال یا فرکانس یا جریان یا انرژی که مربوط به هدف مورد نظر است از خود واکنش نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب گیاهان میدان مغناطیس

فلزیاب که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید در محدودهای های که گیاهان بصورت زیاد وجود دارد دچار بی ثباتی در تشخیص اهداف یا فلزات بخصوص طلا میگردد

 البته باید در نظر داشت که خود میدان مغناطیس یا مغناطیس عاملی برای رشد درختان و گیاهان با سرعت و مقاومت بیشتر میگردد و جاذبه زمین خود یک نیرو مغناطیس است که به رشد گیاهان یا درختان کمک مینماید و در مناطقی که رطوبت بالا میرود یا پس از بارش باران جریان میدان مغناطیس به ارتباط الکتریکی با سرعت بیشتر از یکدیگر جدا شده و ارتباط میدان مغناطیسی برقرار مینماید و همین موضوع نیز رشد و درختان و گیاهان در اینگونه مناطق افزایش می دهد

ضمناً باید توجه داشت که خود درخت یا گیاهان دارای وضعیت مغناطیسی مربوط در اطراف ریشه خود را نیز دارا میباشد زیرا دارای شرایط زیست محیطی برای رشد میباشند و همه این موضوعات میتواند در رشد درخت و گیاهان اثر گذاشته ولی نوسان پدید امده در اطراف درختان و گیاهان استاتیک با تشعشع حرکت بار الکتریکی مربوط به مواد معدنی و منابع را دارا میباشد ووجود درختان وگیاهان مقاومت اطراف خود را کاهش داده و  فلزیاب یا طلایاب را با خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا روبرو مینماید

اختلال از وضعیت مغناطیس درختان و گیاهان در فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا تسلا متر یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO بیشترمشاهده میگردد و ان هم بخاطر مدار این نوع فلزیاب ها با وضعیت میدان مغناطیس به همراه ولتاژدر سرجستجوگر یا کویل فلزیاب یا لوپ فلزیاب یا سنسور فلزیاب میباشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب فرکانس نفوذ پذیر

فلزیاب فرکانس نفوذ پذیر را در مباحث فروش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مطرح مینمایند ولی منظور از فرکانس در فلزیاب در علوم جدید رادار و فلزیاب مطلبی بالاتر از مباحث قدیمی میباشد که اشخاص در زمینه فرکانس یا امواج برای خریدار فلزیاب یا درمطالب فلزیاب در سایت های اینترنتی فلزیاب یا شبکه اجتماعی فلزیاب بیان میگردد این مطالب فلزیاب طلایاب گنج یاب برای فلزیاب فرکانس نفوذ پذیربیشتر مربوط به فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که مکرراً بیان میگردد

زیرا نوع مدار این نوع فلزیاب ها با طراحی از پایه فلزیاب های قدیمی میباشد و فرکانس نفوذپذیر در این نوع فلزیاب ها فرکانس پایین میباشد که بالانس زمین در این نوع فلزیاب ها افزایش می دهد و عده ای از بیانات این افراد بهره برده و این مطالب را تکرار نموده که این مطالب در رابطه با فرکانس نفوذ پذیر را در رابطه با فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که مدار انها توانائی تغییرات در عملکرد و تنظیمات برای فرکانس نفوذ پذیر دارد متفاوت است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فروش پخش فلزیاب

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بصورت گسترده در دنیا تولید یا ساخته و ارائه میگردد فروش پخش فلزیاب و بازار یابی فلزیاب یک امر مهم در تجارت فلزیاب طلایاب گنج یاب است و فلزیاب پیشتاز در بازارفلزیاب یا بازار طلایاب یا بازارگنج یاب ان فلزیاب است که واقعیت عملکرد ان فلزیاب را در زمان خرید بعد از اموزش و پیدا نمودن یک هدف یا طلا پنهان شده توسط خود خریداردر عمق زیاد پیدا و تفکیک نمودن اشکار میگردد و فروش پخش فلزیاب توسط این دسته فروشندگان فلزیاب یک عملکرد درست در تجارت فلزیاب یا تجارت طلایاب یا تجارت گنج یاب میباشد

فروش پخش فلزیاب یا فروش پخش طلایاب یا فروش پخش گنج یاب در ایران وضعیت مطلوب تجارت فلزیاب معتمدگرا را نداشته زیرا فروش پخش فلزیاب در ایران در دست یک عده افراد قرار گرفته است که میخواهند فقط فلزیاب خود را بفروش برسانند و توجه به این موضوع نمی نمایند که برای فروش پخش فلزیاب باید خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب از واقعیت عملکرد فلزیاب مطلع باشد که فلزیاب گنج یاب نمی باشد فلزیاب میتواند طلایاب باشد به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

البته فروش پخش فلزیاب به خاطر دیدگاه خریداران فلزیاب نیز موجب شکل گرفتن این شرایط شده است زیرا وقتی راست فلزیاب و واقعیت فلزیاب طلایاب گنج یاب را ابراز نمائید از خرید فلزیاب از ان تولید کننده فلزیاب که واقعیت را بیان می نماید صرف نظر مینماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

کلیه فلزیاب ها

کلیه فلزیاب ها یا کلیه طلایاب ها یا کلیه گنج یاب ها را مورد بررسی قرار دهید یک موضوع مشترک در تشخیص هدف یا طلا را نسبت به نوع منابع صحنه کار دارد و کلیه فلزیاب پیشرفته دنیا اعم از کلیه دستگاههای فلزیاب تصویری یا کلیه فلزیاب های لیزری یا کلیه فلزیاب های انتنی باید دارای شرایط تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد که بتواند کلیه فلزات را مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن را از یکدیگر تفکیک نماید

کلیه فلزیاب ها بر روی نمک و رسوبات وکوارتز و سیلیس و گرانیت یا هر نوع مواد معدنی یا منابع که دارای بارالکتریکی بالا میباشد از خود واکنش نشان می دهد

کلیه فلزیاب ها که با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید توان بالای در جدا سازی علائم مزاحم از سیگنال طلا یا هدف را دارد

 

 

شنبه, 14 اسفند 1395 13:49

فلزیاب جوینده گنج انتنی

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بتواند در هر وضعیت زمین و الیاژ عمل نماید و فلزیاب جوینده گنج انتنی باشد باید تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد این نوع فلزیاب جوینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و فلزیاب پالسی و .... نمی تواند فلزیاب جوینده گنج باشد زیرا این نوع تنظیمات را بصورت واقعی نداشته و مدار پالسی توانی نصب پردازشگر تفکیک بنابر عدد VDI ندارد

فلزیاب جوینده گنج انتنی یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی که بتواند بعنوان فلزیاب جوینده گنج انتنی کاربرد داشته باشد باید تنظیماتی را داشته باشد که بتواند اهداف و طلا و نقره و مس و حذف ذرات را بطور دقیق با تغییر تنظیمات به انجام رساند و این نوع فلزیاب جوینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج حتماً فلزیاب ترکیبی انتنی با تنظیمات ذکر گردیده باشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب جوینده گنج

فلزیاب طلایاب گنج یاب برای کاوش گنج تهیه مینمایند تصمیم دارند فلزیاب جوینده گنج را خریدار نمایند فلزیاب جوینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج دارای کدام مشخصات است تا بتوان با ان گنج را پیدا نمود دفینه و پیدا کردن گنج فلزیاب جوینده گنج میخواهد

فلزیاب جویینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج باید فلزیاب ترکیبی با این نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب جوینده گنج از نوع فلزیاب فوق پیشرفته باید باشد که که فلزیاب فوق پیشرفته میتواند فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات خاص خود باشد که کمتر فلزیاب طلایاب گنج یاب این نوع تنظیمات را دارد ولی بعضی از فروشندگان فلزیاب یا سازندگان فلزیاب بر روی پانل فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از این نوع تنظیمات بهره برده ولی در اصل مدار فلزیاب انها از این نوع نمی باشد و فلزیاب پالسی را بیشتر بصورت فلزیاب ترکیبی در اورده تا خریدار را جلب خرید فلزیاب خود نمایند و فلزیاب پالسی و ... که به جای فلزیاب ترکیبی واقعی ارائه میگردد فلزیاب جوینده گنج نمی باشد

صفحه1 از2