یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

تعیین عمق فلزیاب تصویری

تعیین عمق فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری عمق طلا یا فلزات را نمی توانند بصورت دقیق نشان دهد بخصوص که ان فلز یا طلا یا گنج در عمق زیاد قرار داشته باشد عدد متراژ عمق یا فاصله عمقی فلزات یا طلا را با دقت نشان دهد

بیشتر مواقع برای یک هدف طلا یا انواع فلزات بصورت فلزنو یا طلا جدید فلزیاب تصویری میتواند با کمی تفاوت عدد متراژعمق طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید ولی اینکه در زمینه کاوش طلا قدیمی یا گنج یا عمق گیری یا عمق یابی با فلزیاب تصویری بخواهید فاصله عمق دقیق طلا یا گنج را بست اورید امکان بدست اوردن عمق گنج یا طلا که دقیق باشد بسیار پایین میباشد

از انجا که اهداف قدیمی یا طلا گنج در اثر مرور زمان علائم سیگنال خود را با اطراف تابش نموده است اجازه تشخیص عمق دقیق طلا گنج را به فلزیاب تصویری یا دیگر فلزیاب ها نمی دهد

دلیل ان هم این است که فلزیاب تصویری امواج سه بعدی از ایستا الکترونها در شعاع اتمی را که از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را جلوتر از علائم سیگنال مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص می دهد و این موج سه بعدی در سه دامنه متفاوت در زیر خاک ترکیب سیگنال علائم را منتشر مینماید که دلیل ان نیز وجود مواد معدنی و منابع اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری اندازه عمق

فلزیاب تصویری اندازه عمق فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل و مس و برنز و برنج و الومینیوم را بخواهد مشخص نماید با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار ارتباط مستقیم دارد

 اندازه عمق فلزیاب تصویری به قدمت هدف اصلی یا طلا یا گنج یا نو بودن فلزات یا طلا نیز مرتبط است زیرا فلزیاب تصویری اندازه عمق فلزات نو یا طلا جدید را دقیق تر مشخص نموده یا خطا کمی در فاصله اندازه عمق اشکار مینماید ولی برای اندازه عمق طلا و فلزات قدمی یا گنج طلا دارای خطا بیشتری در فاصله بدست امده در عمق یابی با فلزیاب تصویری نسبت به عمق واقعی هدف اصلی یا گنج طلا میباشد

تشخیص اندازه عمق فلزیاب تصویری یا عمق یابی فلزیاب تصویری برای تشخیص عمق گنج یا طلا با دقت روبرو نمی شود زیرا فلزیاب قدیمی یا کنج طلا در مرور زمان تابش ذرات خود را به اطراف و سطح بالا دست خود داشته که این جریان الکتریکی در حرکت الکترونها میتوانند به لایه های بالا دست هدف اصلی یا طلا یا گنج منتقل گردد و زمانیکه فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب با این علائم سیگنال با ترکیب شدت اولیه برخورد نماید بعنوان محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج در جهت مشخص نمودن عمل اشکار مینماید  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری طراحی

فلزیاب تصویری طراحی با دقت بالا را باید دارا باشد تا توان تفکیک فلزات طلا و نقره و مس و اهن و روی و ... را داشته باشد و در اصل کار فلزیاب تصویری از نوع طراحی مدار اصلی فلزیاب تصویری میباشد و این برای درست عمل نموده فلزیاب تصویری مهم است که مدار فلزیاب تصویری به چه صورت طراحی شده است طراحی مدار فلزیاب تصویری که مختص عملیات کاری با فلزیاب تصویری باشد با مدار دیگر فلزیاب ها که تبدیل به فلزیاب تصویری میشود متفاوت است زیرا مدار فلزیاب تصویری باید دارای توانایی تشخیص تغییرات زمین و لایه های زمین و تغییرات عادی که مربوط به وضعیت شکل گیری زمین و میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار با نیرو پراکنده و نیروهای درحال حرکت باشد تا بتواند ذرات دیگر منابع و اثر انها بریکدیگر را تشخیص داده و جدا نماید تا قدرت این را داشته باشد که موقعیت میدان الکتریکی و مغناطیس و جریان حرکت نیروها را در موج پدید امده از نوسان طلا یا گنج یا انواع فلزات تشخیص داده و اگر مدار فلزیابی به این صورت طراحی شده باشد مدار اصلی فلزیاب تصویری برای تفکیک فلزات میباشد تا مدار طراحی شده بنابر اصول فلزیاب تصویری در دسته فلزیاب راداری تصویری قرار بگیرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

عمق فلزیاب پالسی

عمق فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تحت تاثیر وجود نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا زمین قرار میگیرد و تماس میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص اهداف یا طلا در عمق زیاد با کاهش نیرو وربرو میشود و یا کاهش نیرو در میدان مغناطیس سرجستجوگر از ذات عملکرد فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد

میدان مغناطیس با فلزات یا دیگر منابع وضعیت متقابل داشته ودر صورت برخورد میدان مغناطیس سرجستجوگربا دیگر منابع دچار افت انرژی شده یا انرژی میدان مغناطیس سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی بخصوص در زمینهای الوده و مواد متضاد در هم ریخته کاهش یافته و بطور طبیعی با از دست دادن انرژی ثابت یا کاهش انرژی در میدان مغناطیسی سرجستجوگر نیاز میدان مغناطیس سرجستجوگر برای تشخیص دیگر اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نیزکاهش یافته و برای تشخیص یک منبع فلزی مانند طلا که فاقد مغناطیس بالا میباشد شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر نیاز به اصلاح یا افزایش توان انرژی داشته که در مرحله اول خود فلزیاب مغناطیسی این توان را ندارد که این تغییر جریان انرژی را افزایش یا اصلاح نماید تا توان کاوش فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد را دارا باشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

عمق فلزیاب تصویری

نواع فلزیاب طلایاب گنج یاب با شرایط تصویری وجود دارد که عمق واقعی فلزیاب تصویری یا عمق فلزیاب تصویری با نوع نقشه مدارفلزیاب تصویری ارتباط مستقیم دارد در بعضی از سایت ها فلزیاب یا مطالب فلزیاب تصویری عمق فلزیاب تصویری را مورد بررسی قرار داده و عمق فلزیاب تصویری را زیر سئوال برده اند

عمق واقعی فلزیاب تصویری یا عمق فلزیاب تصویری در اصل با نوع ساختار طراحی مدارفلزیاب طلایاب گنج یاب بخصوص  فلزیاب تصویری ارتباط تنگاتنگی داشته و فلزیاب تصویری از روی رادار تصویری نظامی و رادارهواشناسی یا رادار عمومی تصویری برای عملیات کاوش اهداف در عمق زیاد طراحی گردیده است

از انجا که ذات فلزیاب طلایاب گنج یاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی و فلزیاب تصویری و برنامه ان طبق اصول رادار میباشد عمق فلزیاب تصویری یا عمق واقعی فلزیاب تصویری را میتوان در این نوع فلزیاب ها با داشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بدست اورد و بحث این موضوع از دایره علمی و فنی ان دسته که دررابطه با عمق فلزیاب تصویری یا عمق واقعی فلزیاب تصویری در سایت یا بلاگ در رابطه با عمق فلزیاب تصویری بیان مینماید خارج میباشد چون در زمان تست عمق فلزیاب تصویری از این نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب توان عمق فلزیاب تصویری که میتواند اهداف یا فلزان یا طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد برای خریدار فلزیاب تصویری اشکار میگردد و هر نوع فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری که دارای این مشخصات باشند از این موضوع تبعیت نموده و توان بالای در کاوش اهداف مانند طلا در عمق زیاد را دارد

در بعضی از سایت ها فلزیاب یا مطالب فلزیاب تصویری عمق فلزیاب تصویری را مورد بررسی قرار داده و عمق فلزیاب تصویری را زیر سئوال برده اند در رابطه با عمق واقعی فلزیاب تصویری از انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا صدق مینماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

عمق کاوش فلزیاب

عمق کاوش فلزیاب به نوع مدار فلزیاب و شرایط طراحی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  بستگی دارد و عمق کاوش فلزیاب به نوع هدف نیز ارتباط دارد زیرا بین نوع مدار فلزیاب و تفکیک نوع هدف در عمق نیز تفاوت وجود دارد

عمق کاوش فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژالقائی در عمق کم میباشد و اگر با بهترین نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و .... نیز عمل نمائید یک هدف بزرگ را تا چند متر بیشتر نمی تواند کاوش نماید و توان تفکیک یا تشخیص تفاوت در فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و .... برای نوع فلزات نیز در عمق زیاد متفاوت است فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و .... اهداف غیر اهنی مانند طلا را در عمق زیاد نمی تواند تفکیک نماید یا در اصل تشخیص دهد این نوع فلزیاب ها میتوانند اهداف مانند روی ZINC و استیل و اهن در عمق زیاد بهتر از طلا تشخیص دهند زیرا فلز طلا یک هدف پارا مغناطیس میباشد و سیستم فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و .... برای تشخیص خواص فلزات مانند طلا دارای توانائی بالای نمی باشد و نمی توانند یک هدف مانند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده یا مشخص نماید و این نوع سیستمها فلزیاب دارای پردازشگر تفکیک نمی باشد که بتواند تا عمق زیاد یک هدف را با عدد ثابت VDI تشخیص دهد

عمق کاوش فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که مدار انها بنابر اصول رادار طراحی گردیده است ودارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد به دلیل نوع طراحی مداران و دارا بودن پردازشگر تفکیک بنابرعدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده وپیدا نماید و از انجا که این نوع فلزیاب ها دارای پردازشگر تفکیک میباشد و اصول انها بنابر فرکانس و جریان و انرژی و امواج و جذب علائم میباشد میتوانند اهداف مانند طلا یا نقره و ... را از یکدیگر در عمق زیاد کاوش مجزا نماید و تفکیک نموده و خواص مغناطیسی اهداف را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید طراحی و ساخت این نوع فلزیاب ها توسط دانشمندان علوم الکترونیک و رادار به انجام رسیده وان دسته که فلزیاب های معمولی یا فلزیاب پالسی یا فلز VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب TR یا فلزیاب تفریحی را طراحی نموده یا میسازند دارای تکنولوژی این نوع فلزیاب های فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با این تنظیمات به همراه هم نمیباشد و طراحی و ساخت این نوع فلزیاب ها فرکانس القائی یا جذبی در اختیار چند شرکت معتبر در دنیا میباشد

عمق کاوش فلزیاب یا عمق کاوش طلایاب یا عمق کاوش گنج یاب یا کلمه گنج یاب یا طلایاب برا ان بکار برده میشود که عموم بدانند همه این سیستمها فلزیاب است و فقط عده ای برای جلب مشتری یا خریدار یا عموم در کلام عام از این کلمات بهره میبرند

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:07

فلزیاب تصویری تصویر واقعی

فلزیاب تصویری تصویر واقعی اهداف مانند طلا و نقره و مس و روی  و اهن را نشان میدهد ولی به صورت لکه رنک تصویر را اشکار مینماید

فلزیاب تصویری که تصویر واقعی یا زنده مانند تصاویر تلویزیون نشان بدهد وجود ندارد و فقط تعدادی سیستم حرارتی موجود است که میتواند تا حدود چند سانتیمترعمل نموده و ان هم بر روی اهداف با حرارت بالا یا دارای جریان و انرژی زیاد مانند لوله اب گرم یا کابل برق یا هر چه که حرارت بالا داشته باشد در ان چند سانت میتواند عمل نماید

فلزیاب تصویری از حدود اطراف خود هر نوع تغییر را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید و در صورتیکه هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر در ان محدوده که از فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری استفاده میشود با دیگر لکه رنگ ها ظاهر میگردد و با فیلتر برنامه فلزیاب تصویری تصویر واقعی هدف را میتوان از بین دیگر لکه رنگ ها تشخیص داده و این تشخیص از وظایف اپراتور یا کاربراست که  لکه رنگ مربوط به هدف واقعی یا متعلق به دیگر منابع را از یکدیگر تفکیک نماید

فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتواند تصاویر یا لکه رنگ ها را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نموده و در کنار لکه رنگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI وضعیت ان لکه رنگ را مشخص و تفکیک نماید

البته مشاهده شده است که در تبلیغات بعضی از فروشندگان فلزیاب تصویر لکه رنگ فیلتر شده را بر روی اینترنت یا در کاتالوگ یا شبکه اجتماعی قرار میدهند که این موضوع فقط برای تبلیغات است توجه نمائید که تصاویر مربوط به فلزیاب تصویری که با لکه رنگ اشکار میگردد نیازمند فیلتر نموده است تا بین هدف واقعی از دیگر منابع را تشخیص داده البته به غیر از لکه رنگ ها منظم با لایه حاشیه رنگ منظم که نیاز به فیلتر ندارد

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 18:18

عمق فلزیاب

عمق فلزیاب

عمق فلزیاب در هر نوع فلزیاب متفاوت است و هر نوع فلزیاب نسبت به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارای توان کاوش اهداف در عمق زیاد میگردد

در سیستم فلزیاب اگر بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید امکان پائین امدن سرعت عمل تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یافته و خیلی از منابع و مواد معدنی و ذرات در صحنه کار خود را شبیه به یک هدف کوچک نشان میدهد و بعضی از ذرات و منابع مزاحم که در صحنه کار پراکنده گردیده باشد و اپراتور یا کاربربرای اینکه بخواهد یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نماید باید توان یا حساسیت سیستم فلزیاب را افزایش دهد که یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نماید و این موضوع موجب میگردد که سیستم فلزیاب ذرات یا دیگر منابع را به جای هدف اصلی تشخیص داده یا دچار بی ثباتی در تشخیص در روش حرکتی میگردد که این موضوع بیشتر مربوط به فلزیاب از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد و در سیستم فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برر وی اهداف با اندازه کوچک موجب میگردد که سرعت حرکت و تشخیص سیستم فلزیاب از این نوع کاهش یابد.

توجه داشته باشید برای اینکه یک هدف کوچک را درعمق زیاد کاوش نمائید امکان افزایش خطا در سیستم فلزیاب افزایش می یابد و دلیل آن میتواند این باشد که انرژی و جریان و نیرو امواج و علائم بازگشت شده از اهداف کوچک غیر واقعی میتوانند با سرعت و قدرت بیشتردر یک خط و کانال متراکم گردیده و این علائم خود را به جای علائم اهداف واقعی به سیستم فلزیاب برساند یا خود را نشان دهد و ذرات یا منابع مزاحم بطور کلی خود را بعنوان یک هدف کوچک به سیستم فلزیاب نشان میدهد .

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز