پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:02

فلزیاب

فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر وضعیت طلا و انواع فلزات مشخص مینماید

فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف مانند طلا نقره و مس و روی و اهن و نیکل و انواع فلزات طراحی شده است

فلزیاب تصویری برای افزایش قدرت تشخیص و مشخص نمودن فرایند بازتاب شده از وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار توانایی بالای داشته

فلزیاب تصویری در عملیات متفاوت کارایی داشته و فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون به بازار فلزیاب ارائه میگردد

فلزیاب تصویری برای عملکرد دقیق وابسته به نوع طراحی نقشه مدار ان فلزیاب دارد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری دقت

فلزیاب تصویری دقت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی یا منابع را خواهد داشت درصورتیکه فلزیاب تصویری بتواند تفاوت مغناطش پدید امده در مواد معدنی منابع صحنه کار را از میدان الکتریکی متعلق به بار الکتریکی سطح حول محور هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تصویری دقت در تفکیک را از نوع مدار ان فلزیاب تصویری بدست می اورد

فلزیاب تصویری دقیق باید بتواند مشخص نماید که مواد معدنی یا منابع صحنه کار از دسته فرومغناطیس است یا در اثر فشار نیروی میدان مغناطیس خارجی شرایط اهنربایی طبیعی را بخود گرفته یا در اثر دریافت ذرات از دیگر منابع و تابش ان به اطراف خود وضعیت فرو مغناطیس را پدید اورده و برای فلزیاب تصویری این شرایط باید قابل تشخیص باشد تا با تغییر تنظیمات بتواند تعادل تفکیک را در مدار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری ایجاد نمود تا فلزیاب تصویری بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را مشخص و تفکیک نماید  و این تشخیص از مدار مرکزی فلزیاب تصویری قابل ارزیابی است که فقط دسته فلزیاب های تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این توانایی را داشته 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب الیاژ گنج طلا

فلزیاب الیاژ گنج طلا با دیگر منابع و مواد معدنی وذرات را میتواند از یکدیگر تشخیص نداده و الیاژ دیگر منابع و ذرات خود را به جای الیاژ گنج طلا به فلزیاب نشان دهد ان دسته گنج طلا که با دیگر فلزات در کنار همدیگر باشد در مرور زمان دچار تغییرات شده و این تغییرات گنج طلا علائم بازتاب داده شده  وسیعی در محیط اطراف خود پدید می اورد

 ترکیب مواد معدنی و منابع درکنارهم که ساختار ذرات انرژی از مواد معدنی و منابع متفاوت ناسازگاررا دارا است میتواند علائم متمرکزی را پدید اورد که شبیه طلا یا شبیه یک هدف از نوع الیاژ گنج طلا باشد و در اینجا است که اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب پدید می اید

نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب این توان را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد مینماید که بتواند بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و خطا در فلزیاب را کاهش دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات طلا گنج

فلزیاب ذرات طلا یا فلزیاب ذرات گنج یا فلزیاب ذرات زیرخاکی رامیتواند تشخیص دهد زیرا ذرات فلز طلا به دلیل رسانا بودن با انرژی بالاتری در جریان جابجایی ذرات در میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی که حاصل ان امواج الکترو مغناطیس شکل گرفته وپیوستگی در نوسان از طلا شکل گرفته که حاصل ان میدان فرکانس طلا یا گنج یا زیر خاکی میباشد که در حول محور طلا یا گنج دارای حرکت خطوط فرکانسی میگردد که تشخیص این شرایط با فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI قابل تشخیص و تفکیک میباشد

خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم ملکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود و درانرژی منتقل به طلا از طریق ذرات دیگر مواد در حال نوسان بصورت پیاپی میباشد فرکانس حاصل گردیده و این فرکانس پدید امده از موج فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI میباشد قابل تشخیص و تفکیک میباشد و ذرات طلا در این موقعیت توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف قابل تشخیص است و دیگر ذرات مربوط به فلزات یا مواد معدنی دیگر با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دید فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی خارج شده یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI میتواند علائم سیگنال مربوط به طلا را ازذرات دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب بدون سیم پیچ

فلزیاب بدون سیم پیچ در اصل فلزیاب های پیشرفته است که بدون کویل یا لوپ نیزعمل مینماید که به فلزیاب بیسیم معروف است و طراحی نقشه مدار فلزیاب بدون سیم پیچ باید بنابر اصول رادار زمینی دستی باشد و اگر از این قانون تبعیت ننماید فلزیاب بدون سیم پیچ یا فلزیاب بی سیم نمی باشد

فلزیاب بدون سیم پیچ یا فلزیاب بی سیم باید دارای  تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که بتواند بدون سیم پیچ یا بصورت بی سیم عمل نماید

فلزیاب بدون سیم پیچ میتواند دارای سنسور مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسور نوری حرارتی باشد و نصب این نوع سنسورها بستگی به نوع مدار ان فلزیاب بی سیم یا بدون سیم پیچ دارد

البته فلزیاب بی سیم پیشرفته یا فلزیاب بدون سیم پیچ پیشرفته میتواند با کوئل مغناطیسی معمولی و کویل الکترونیکی لیزری نیز عمل نماید که این نیز از مزیدهای این نوع فلزیاب های بدون سیم پیچ یا فلزیاب بی سیم میباشد

فلزیاب بدون سیم پیچ یا فلزیاب بی سیم بخاطر انکه مدار ان از نقشه مداررادار زمینی دستی پیروی مینماید این توانایی را نیز دارا است که میتواند با دسته انتن بصورت شعاع زنی و نقطه زن انتنی نیز به جستجو بپردازد و این جستجو با انتن نیز نیاز به اتصال سیم نداشته و به حال بدون سیم عمل مینماید و هر نوع فلز را در قسمت تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI تعیین نمایید فلزیاب  انتنی فلزیاب بی سیم یا بدون سیم پیچ نسبت به ان هدف اصلی یا طلا از خود و اکنش نشان می دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب اسکورپیون

فلزیاب اسکورپیون دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد و فلزیاب اسکورپیون دارای سیستم ارسال علائم و دریافت ان طبق رادار زمینی دستی میباشد و فلزیاب اسکورپیون با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف یا طلا و نقره و مس و روی و اهن و الومینیم را مجزا تفکیک مینماید و فلزیاب اسکورپیون دارای تنظیمات مربوط به زمین VDI DISC و SAT SPEED میباشد و فلزیاب اسکورپیون با دارای بودن تنظیمات زمین میتواند در هر نوع خاک یا مواد معدنی یا منابع یا ذرات هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده ووجود تنظیمات زمین  توان تفکیک با عدد VDI رد فلزیاب اسکورپیون افزایش می دهد

 فلزیاب اسکورپیون برای تفکیک اهداف با عدد VDI دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که این تنظیمات در هر نوع فلزیاب وجود ندارد و فلزیاب اسکورپیون دارای توانایی بالا در تفکیک با وجود این تنظیمات میباشد

فلزیاب اسکورپیون توانایی عملیات با انتن یا حالت انتنی را نیز دارا است و بدون اتصال سیم یا با حالت بی سیم میتواند با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION همان هدف را تفکیک نموده و کاوش نماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی خوراکی

فلزیاب خوراکی یا انتنی خوراکی یا فلزیاب خوراکی یا فلزیاب جیوه ای یا فلزیاب انتنی که دارای مدارالکترونیکی رادار نمی باشد و مدار الکترونیکی فلزیاب انتنی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک توسط عدد VDI میباشد و فلزیاب خوراکی یا انتنی خوراکی یا ردیاب خوراکی دارای مدار الکترونیکی برای تشخیص نوع هدف با عدد VDI نمی باشد

 فلزیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی باشد ولی برای تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا نمونه انرا را باید به سر دسته انتن یا در دست خود یا زیر دسته انتن متصل نمایید فلزیاب انتنی الکترونیکی نمی باشد بلکه یک فلزیاب خوراکی معمولی است که یک دسته انتن به ان متصل نموده اند تا به خریدار فلزیاب انتنی بگویند که فلزیاب انتنی الکترونیکی طبق رادار زمینی دستی میباشد با اینکه این چنین نمی باشد

یک فلزیاب انتنی که طبق اصول رادار زمینی دستی عمل مینماید باید دارای مدار الکترونیکی طبق رادار زمینی دستی باشد که با تعیین عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند بدون نصب طلا یا فلز در سر دسته انتن یا زیر دسته انتن یا داخل دست خودتان نصب به دسته انتن بتواند فلزیاب انتنی همان نوع فلز یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا الومینیم را که در عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION تعیین گردیده شده است واکنش نشان دهد یا  موجب گردد که دسته انتن به سمت همان هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI واکنش نشان داده و تغییر جهت دهد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یاب اجاره ای

گنج یاب که در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه میگردد با گنج یاب اجاره ای ارتباط مستقیم دارد ایا واقعاً گنج یاب اجاره ای گنج یاب است زیرا ساخت گنج یاب در دنیا هنوز عملاً اثبات نشده است و هر گونه گنج یاب اجاره ای یا اجاره گنج یاب فقط یک تبلیغات از طرف اجاره دهند فلزیاب میباشد که فلزیاب را به جای گنج یاب اجاره ای ارائه مینماید خود رالاف گنج یاب اجاره ای یا طلایاب اجاره ای یا فلزیاب اجاره ای نکنید و یک هزینه بیخودی را برای خود ایجاد ننمائید

فلزیاب که توان تفکیک طلا را دارد و با عدد VDI و تنظیمات IND SIZE عمل مینماید خریدار نمائید بهتر است و سود بیشتری برای شما دادر زیرا مالک فلزیاب طلایاب هستید و هر زمان خواستید از ان بهره ببرید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:15

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری در شکل های گوناگون طراحی و به بازار ارائه گردیده است ولی فلزیاب تصویری که بتواند هدف را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد دارای شرایط مدارای خاص میباشد و این شرایط بستگی به نوع طراحی مدار اصلی فلزیاب دارد

مدار اصلی فلزیاب اگر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب FO یا فلزیاب TR و ..... باشد نمی توانند مانند فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی عمل نموده و تغییرات وضعیت صحنه کار را بخوبی مشخص نماید

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای شرایط خاص مداری برای تشخیص اهداف از یکدیگر میباشد و این تشخیص میتواند بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

 بعضی سازندگان فلزیاب در ایران برای اینکه فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به خریداران معرفی نمایند اقدام به ارائه فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا  فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF با تنظیمات شبیه به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی پانل سیستم فلزیاب نموده که این تنظیمات عملکرد فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته تا بتواند اهداف را با عدد VDI متفاوت تشخیص دهد و از این روش میخواهند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از نوع ولتاژ القائی را به جای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی ارائه نمایند

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 18:13

ذرات در فلزیاب

ذرات در فلزیاب تاثیر مستقیم داشته و این اثر ذرات بر روی عملکرد فلزیاب دنیا میتواند یکسان باشد و تفاوت تشخیص سیستم فلزیاب در بین علائم مربوط به ذرات با اهدف اصلی بستگی به نوع تنظیمات ان فلزیاب دارد

از انجا که فلزیاب های دنیا از فرکانس و جریان و انرژی و نیرو و ولتاژ در زمینه تشخیص اهداف و فلزیاب بهره میبرد از ذرات و مواد معدنی و منابع صحنه کار اثر میپذیرد و این ذرات و منابع مزاحم بر روی تشخیص فلزیاب میتواند خطا ایجاد نماید

تشخیص نوع خطا یا حذف ذرات از وظائف اپراتور یا کاربر میباشد و این هم در صورتی است که سیستم فلزیاب دارای تنظیمات متعلق به حذف ذرات باشد

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و هر نوع هدف را با یک نوع عدد VDI مختص خود ان هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLAE  تشخیص دهد و  تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC هم باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک و جدا سازی علائم ذرات از دیگر منابع را دارا میباشد که طراحی و ساخت این نوع فلزیاب در اختیار چند تولید کننده محدود در دنیا میباشد که یکی از این شرکت ها سازنده معتبر فلزیاب در دنیا و ایران شرکت جویندگان اسیا و تریشورز میباشد

توجه نمائید بعضی سازندگان که فلزیاب حرفه ای با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بنابر تنظیم جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد VDI نمی توانند طراحی نمایند بر روی دیگر تنظیمات که ربطی به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ندارد را نام EDIT را قرار داده و چون تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نمی توانند طراحی نمایند از ترشهولد THRESHOLD صدا بهره برده و به جای ترشهولد THRESHOLD ابعاد یا تعیین اندازه بر روی سیستم فلزیاب خود قرار میدهند.

 

 

 

صفحه1 از2