یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:13

ترکیب ساخت فلزیاب

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 14:13

دید فلزیاب مواد معدنی

دید فلزیاب برای تشخیص مواد معدنی موجب میگردد که مواد معدنی و منابع به چند دسته تقسیم گردد که هر کدام از این دسته بندی مواد معدنی یا منابع اثر مستقیم خود را بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد.

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 17:44

فلزیاب عمق چقدر

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:19

ترکیب فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب همان ترکیب فلزیاب طلایاب در یک مدار فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و شکل ترکیب فلزیاب طلایاب در کل برای افزایش توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد به انجام رسیده است

فلزیاب برای اینکه طلایاب باشد باید دارای یک مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد که بتواند طیف دامنه موج فرکانس و طول موج فرکانس راتشخیص دهد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع راداری میتواند یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری باشد ولی به شرط انکه فلزیاب طلایاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:58

فلزیاب

فلزیاب به چند دسته متفاوت طراحی میگردد که فلزیاب انتنی یک نوع از این دسته فلزیاب ها میباشد

فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی طلا و انواع فلزات توانایی بالای دارا میباشد

فلزیاب انتنی در نقطه زنی میتواند محدوده دیواره هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادار عمل نماید تا کارایی بالای در فلزیاب ها دارا باشد

فلزیاب انتنی در انواع متفاوت به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه میگردد

فلزیاب انتنی که دارای تفکیک با عدد VDI باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات دارد

فلزیاب انتنی در جهت انجام عملیات نقطه زنی با جفت دسته ان قدرت بالای را دارا است

فلزیاب انتنی باید دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:49

قدرت کیفیت فلزیاب

قدرت کیفیت فلزیاب یا کیفیت طلایاب در اصل در توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب برای کاوش انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب یا طلایاب که بتواند طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت کیفیت بالا در زمینه کلیه کارهای قابل انجام با فلزیاب یا طلایاب میباشد

قدرت کیفیتهر محصولی یا سیستمی به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید در زمان تمرین و کاوش و تفکیک یک طلا در عمق زیاد از هدف نمونه طلا مشخص میگردد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:02

عمق گنج یابی

عمق گنج یابی با فلزیاب یا عمق گنج یابی با طلایاب یا عمق یابی با انواع فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن متراژ عمق گنج یا عمق گنج طلا در هر شرایطی نمی تواند درست و دقیق باشد

برای متراژعمق فلزات نو یا طلا جدید اختلاف عددعمق درفلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی الکترونیکی زیاد نمی باشد ولی در رابطه با عمق گنج یابی برای گنج طلا یا عتیقه و زیرخاکی این چنین نمی باشد و در عمق گنج یابی اختلاف عدد عمق در فلزیاب تصویری یا تعداد چرخش انتن فلزیاب انتنی برای گنج طلا یا فلزات قدیمی میتواند بیشتر از ان چیزی باشد که در عدد عمق فلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی بدست می اید

این بخاطراین است که در عمق گنج یابی برای طلا گنج یا عتیقه یا زیرخاکی در اثروارد شدن فشار نیرودر طول زمان به طلا گنج افزایش انرژی در طلا گنج ایجاد شده است و این افرایش انرژی موجب حرکت جریان میدان الکتریکی به سطح بالاتر از موقعیت عمق واقعی گنج طلا میباشد و این انرژی در حال حرکت به سمت اطراف خود و تابش نیرو به اطراف خود میباشد که موجب میگردد که عمق گنج یابی برای تعیین متراژ عمق گنج و طلا با اختلاف روبرو شود

عمق گنج یابی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا تسلا یا یون یاب که کلاً نمی تواند درست باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها با اولین تغییر میدان مغناطیس از خود و اکنش نشان داده و متراژ عمق می دهد

صفحه1 از15