پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب اهن کبالت

فلزیاب میتواند در شرایط گوناگون اهن را به شکل متفاوت تشخیص دهد این موضوع که فلزیاب اهن و نیکل و کبالت را میتواند در یک محدوده تشخیص دهد به وضعیت و کیفیت این مواد و ترکیب انها با دیگر مواد بستگی دارد اکسید شدن اهن یا نیکل شرایط خاصی را برای دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی خطا در تشخیص ایجاد نماید

فلزات مانند اهن و کبالت و الومینیم و نیکل و کروم در دید فلزیاب تفکیک دار در دسته فلزاهنی قرار دارد و ان هم بخاطر نوع علائم است که اینگونه منابع از خود ایجاد مینماید یک فلز دیگر که میتواند از دید فلزیاب تفکیک در دسته فلزات اهنی قرار بگیرد پلاتین و طلا سفید میباشد

فلزی مانند پلاتین به خاطر شکل ترکیب ساختار خود علائم طلا سفید را می دهد و طلا سفید که طلا از نوع طلا زرد با وجود درصد نقره یا نیکل در درون ان میباشد علائم در دسته فلزات اهنی را منعکس مینماید

فلزیاب دارای توان تفکیک با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف میتواند این فلزات را براحتی از یکدیگر جدا نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب شبیه طلا

فلزیاب شبیه طلا را میتواند به جای طلا تشخیص دهد و این از ایرادات بنیادین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زنی یا نقطه زن یا ردیاب باشد حال کدام دسته فلزات شبیه طلا میتواند فلزیاب در تشخیص طلا با خطا روبرو نماید

ان دسته از فلزات که حالت ترکیبی دارا باشد میتواند خود را جای طلا نشان داده یا علائمی شبیه طلا را انعکاس دهد این دسته فلزات میتواند در طبقه فلزات نزدیک به طلا یا هم طبقه طلا یا دارای رسانائی نزدیک به طلا باشد این دسته فلزیاب شبیه به طلا میتواند ترکیب فلزاتی مانند مس و روی و برنز و الومینیم و نقره و برنج باشد که هر کدام اینها همراه هم یا دو یا چند تایی با هم ترکیب گردد علائم شبیه طلا را برای فلزیاب ایجاد نماید یا این منابع یا فلزات در کنار یکدیگریا ترکیب با یکدیگر گردد میتواند از دید فلزیاب بعنوان طلا تشخیص داده شود و عده ای از این فلزات که بیان گردیده به مرور زمان اکسید یا  پوسیده شده باشد میدان دید فلزیاب را نیز میتواند تحت تاثیر قرار داده و دید فلزیاب را منحرف نموده و این دسته دید فلزیاب را به صورتی انحراف داده که فلزیاب این دسته فلزات ترکیبی را به جای طلا تشخیص دهد

البته فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد این توان را دارد که با تغییراعداد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بین طلا با دیگر منابع یا فلزات شبیه طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا فلزیاب برای تفکیک فلزات شبیه طلا حذف گردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب طلا خالص

فلزیاب طلای خالص را میتواند از طلا الیاژی یا دیگر فلزات که خود را شبیه طلای نشان میدهد می تواند تفکیک نماید ولی این نوع فلزیاب که این نوع توان تفکیک طلا خالص را دارد میتواند از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

کشف طلا خالص یا پیدا نمودن طلا خالص از دیگر منابع و فلزات با ترکیب الیاژشبیه طلا توسط فلزیاب مراحل خاص خود را دارد و هر نوع فلزیابی نمی تواند طلا خالص را از دیگر منابع شبیه طلا یا طلا با الیاژپایین را تشخیص دهد

خطا بیشتر فلزیاب ها که فلزیاب تفکیکی با عدد VDI نمی باشد در این است که دیگر منابع یا کانیها یا سنگ ها میتواند علائم شبیه طلا را منعکس نموده و فلزیاب بدون تفکیک با عدد VDI را دچارخطا در تشخیص طلا از دیگر منابع مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب کامل طلا

فلزیاب کامل طلا را میتواند تفکیک نماید و در صورتی فلزیاب کاملاً میتواند طلا را تفکیک نموده که از نوع فلزیاب تفکیک دار باشد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب توان تفکیک فلز طلا را کامل دارا میباشد که بتواند نوع الیاژ اهداف یا الیاژ فلزات یا طلا با الیاژ را تشخیص دهد و این تفکیک الیاژ طلا از طلا خالص با تنظیمات تفکیک و تشخیص بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است

تشخیص الیاژ فلزات از محاسن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد زیرا هر نوع فلزیاب نمی تواند الیاژ فلزات را بصورت جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید

از اصول فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب دارای تفکیک یا فلزیاب تفکیکی در این است که میتواند با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE الیاژ هر هدف یا فلز را بصورت جداگانه با عدد VDI مجزا نموده و تشخیص بین اهداف یا فلزات را میتوان از الیاژدیگر فلزات یا همان فلز با درصدی الیاژاز دیکر منابع تفکیک نموده یا هم طبقه یک هدف را با الیاژ دیگر فلزات که علائم شبیه هدف اصلی را ایجاد مینماید تفکیک نماید

این عمل تشخیص الیاژ هدف در رابطه با الیاژ طلا یا فلزات دارای الیاژ طلا توسط فلزیاب تفکیکی مهم میباشد واینکه فلزیاب کامل طلا خالص را بتواند با عدد VDI تفکیک نماید از مزایای فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب اشتباه طلا

فلزیاب اشتباه در تشخیص طلا را میتواند دارا باشد و امکان دارد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن یا فلزیاب سنسوری در تشخیص طلا با انحراف یا اشتباه روبرو شود

عمامل متفاوتی میتواند در تشخیص طلا در فلزیاب اشتباه را ایجاد نماید و این عوامل از دسته علائمی میتواند باشد که علامت مانند طلا را در صحنه کار ایجاد نماید

مواد معدنی و منابع یا دیگرکانیها و سنگ ها که دروضعیت اعداد VDI بین عدد 50 تا 85 قرار داشته باشد میتواند برای فلزیاب های فاقد تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE ایجاد اشتباه در تشخیص این منابع یا اهداف را به جای طلا درفلزیاب ایجاد نماید

این دسته منابع و تعدادی دیگر منابع یا مواد معدنی علائم خود را در وضعیت ها متفاوت شبیه طلا به فلزیاب نشان داده و موجب خطا فلزیاب در تشخیص طلا میگردد که بیشتر این علائم میتواند از ترکیب علائم با یکدیگر باشد

سنگها یا کانیها یا اهدافی که ترکیبیبا یکدیگر شوند یا در کنار یکدیگر قرار بگیرند میتوانند حوزه مغناطیس یا حوزه فرکانس ایجاد نموده که خطوط نیروو تشعشع شبیه طلا را منعکس نمایند و با عث اشتباه فلزیاب در تشخیص این منابع بجای طلا گردد و این مواد میتواند مانند روی ZINC و نیکل NICKEL باشد که در کنار یکدیگرقرار گرفته و با دیگر منابع و مواد معدنی اگثریت صحنه کار تفاوت داشته باشند میتواند علائمی شبیه طلا را ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب تفکیک اندازه هدف

فلزیاب تفکیک را در عمق به نسبت ابعاد هدف میتواند انجام دهد اندازه یک هدف مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب کویلی یا فلزیاب لوپی برای تفکیک دقیق بر روی مرکزاثرداشته و این اثر اندازه هدف برای تشخیص هدف مانند طلا در عمق زیاد میتواند توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در جهت تفکیک هدف افزایش دهد و این موضوع در رابطه با ابعاد هدف برای تفکیک در عمق زیاد در رابطه با فلزیاب تفکیک دار که با عدد VDI عمل مینماید موثر است و فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI است توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را داشته و فلزیاب که توان تفکیک با عدد VDI را ندارد نمی تواند اندازه هدف برای تفکیک یک هدف مانند طلا در عمق زیاد را داشته باشد زیرا دیگر فلزیاب ها از قانون فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار را دارا نمی باشد و به همین خاطر زمانیکه هدف مانند طلا با ابعاد بزرگ در عمق زیاد قرار میگیرد نمی توانند یک هدف طلا با ابعاد بزرگ را تشخیص دهد و این نوع فلزیاب ها از نظر توان نمی تواند تفکیک نماید زیرا دارای پردازشگر تفکیک نمی باشد و در سرجستجوگر انها از سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگرسیم پیچ بهره برده می شود که با ولتاژمستقیم ارتباط داشته و با تغییر ولتاژ هدف را مشخص مینماید و ذات ولتاژ برای تفکیک توان نداشته زیرا ولتاژ نمی تواند علائم و جریان و فرکانس و امواج و خطوط و خواص مغناطیسی را مجزا تفکیک نماید و فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI تفکیک مینماید میتواند اهداف مانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب حفره فرکانسی

فلزیاب حفره مغناطیس را از دید خود نمایان مینماید و تغییرات فرکانسی متضاد یا ترکیبی میتواند حفره مغناطیسی از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب را داشته باشد و در بین دو میدان مغناطیس با خطوط تشعشع الکترون متفاوت به یکدیگر نزدیک شده یا در اثر دومیدان مغناطیس به همدیگر نزدیک شده و همدیگر را جذب نموده یا دفع مینماید در این شرایط جذب و دفع میدان مغناطیس تشعشعات این میادین با یکدیگردر اثر خطوط نیرو هم ردیف یا ترکیب شده یا غیر هم ردیف شده و یکدیگر را نپذیرند یا دفع نماید در هر صورت این خطوط مغناطیسی بطور طبیعی در حوزه اطراف خود جریان و انرژی و نیرو حرارت و تشعشع مربوط به همان وضعیت را ایجاد نموده و از این حالت تشعشع این میادین یک ترکیب فرکانس قابل دید برای فلزیاب را ایجاد نموده و فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نموده که این حالت را از دید فلزیاب حفره فرکانسی میگویند و فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب TR اختلال در دیواره هدف روبرو نموده و برای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد با تغییر عدد VDI و تنظیمات عدد ابعاد هدف میتوان وضعیت حفره فرکانسی را تشخیص داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب خطا نقطه زنی خطوط نیرو گنج

در زمانیکه با یک فلزیاب به دنبال گنج میباشید تناقص علائم مواد معدنی و منابع و هدف میتوان خطا نقطه زنی در خطوط نیرو گنج را شکل دهد مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای میدان مغناطیس مربوط به خود میباشد که این میدان مغناطیس خطوط مغناطیس با نیرو مربوط به خود را داشته که این میادین مغناطیسی بر روی همدیگر اثر گذاشته و در این مجاورت قرار گرفتن یون مربوط به این منابع نیز حرکت داشته و نیروی مربوط به جریان و انرژی و امواج و فرکانس گنج نیز به نسبت نوع مواد معدنی و منابع خود دارای خطوط نیرو مغناطیسی یا خطوط نیروی فرکانسی میگردد که این خطوط نیروی گنج با یون مربوط به میدان مغناطیس دیگر منابع در یک محدوده با یکدیگر همجوار شده و این همجوار شدن در اثر فشار بر یکدیگر در ان محدوده یا نزدیک شدن به هم با توجه به نوع گازمربوط به گنج یا دفینه یک میدان جدید فرکانسی و میدان مغناطیس و میدان یونی غیر مستقیم را شکل داده که یک حفره فرکانسی را پدید اورده که این حفره فرکانسی میتواند با ترکیب گاز مربوط به گنج یا دفینه نیزاختلال در اطراف گنج را پدید اورده و خطوط نیروی گنج میتواند خطا در نقطه زنی فلزیاب را در این محدوده مربوط به حفره فرکانسی را شکل داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

کار برنامه فلزیاب تصویری

کار برنامه فلزیاب تصویری در اصل مشخص نمودن وضعیت انچه میباشد که مدار فلزیاب تصویری اشکار مینماید و انچه که از مدار فلزیاب تصویری بصورت واکنش ارائه میگردد به شکل لکه رنگ اشکارمیگردد در کل کار برنامه تصویری  مشخص نمودن واکنش فلزیاب میباشد و کار برنامه فلزیاب تصویری برای فلزیاب تفکیک دار با پردازشگر تفکیک فلزیاب در ارتباط مستقیم است و میتواند تغییرات علائم مربوط به هدف تعیین شده درفلزیاب تفکیکی را بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید

کار برنامه فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا اهن یا نیکل یا نقره یا کروم و .... در عمق زیاد در شرایط سخت یا الوده از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد

کار برنامه تصویری برای ترسیم نمودن نوع نقشه مختصات یابی پیرامون هدف اصلی بسیار کارائی داشته و با ترسیم مختصات منابع پیرامون هدف میتواند وضعیت نوع حفاری را برای کاهش خطا در نقطه زنی را شکل دهد

دیگر کار برنامه تصویری جبران ان علائم میباشد که با توان پایین در فلزیاب واکنش ایجاد نموده که این علائم پایین میتواند توسط مدارفلزیاب در حالت عادی قابل تشخیص نباشد و امکان دارد این علائم توان پایین یا ضعیف مربوط به هدف اصلی باشد که برنامه فلزیاب تصویری میتواند این علائم کم قدرت را مشخص نموده و مدار فلزیاب تصویری که بصورت برنامه لکه رنگ اشکار میگردد میتواند این کوچکترین تغییرات از علائم کم توان را ظاهر نماید

کارمهم برنامه فلزیاب تصویری راهنمای اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب جدا نمودن ذرات از دیگرمنابع ووضعیت هدف اصلی میباشد

مادون قرمز در فلزیاب تفکیکی بعنوان لیزرمعرفی میگردد که این مادون قرمز با تنظیمات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در ارتباط مستقیم میباشد و مادون قرمز یا لیزر میتواند توان فلزیاب تفکیک دار را در تشخیص و تفکیک هدف اصلی یا طلا  را افزایش دهد

از انجا که هر میدان مغناطیس یا میدان فرکانسی میتواند دارای حرارت مختص به خود را داشته باشد بطور طبیعی دارای شرایط مادون قرمز نیز خواهد بود و این شرایط حرارت اهداف دیگر یا ذرات یا مواد معدنی یا منابع میتواند با یکدیگر ترکیب یا نزدیک شده و علائم تشعشع مانند علائم تشعشع حرارت یا مادون قرمز مربوط به هدف اصلی یا طلا یا هدف تعیین گردیده را انعکاس نماید و این نیرو ایجاد شده از میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی به همراه حرارت و مادون قرمز خود وضعیتی مانند علائم یک هدف را برای فلزیاب ایجاد نماید و فلزیاب دارای تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI که مادون قرمز نیز دارا است توان تشخیص این موقعیت بحرانی را خواهد داشت

این شرایط مادون قرمز برای اهداف غیر اهنی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس نیز در صحنه کار وجود دارد که ترکیب علائم حرارت دار دیگر مواد معدنی و منابع با حرارت یا مادون قرمز میتواند تشخیص فلزیاب را برای تفکیک با اختلال روبرو نماید و وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE فلزیاب بتواند مادون قرمز یا حرارت متعلق به هدف تعیین شده در عدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا منابع مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس از این دسته گرمائی بیشتری را دارا است بطور عمومی دارای تشعشعات بالاتر یا پرتراکم تراز دیگر فلرات یا مواد معدنی یا منابع در صحنه کار دارا خواهد بود و همین مزید تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION به همراه دارا بودن مادون قرمز یا لیزرقدرت تفکیک هدف اصلی یا طلا را در تشخیص خواص مغناطیسی نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع افزایش می دهد

 

صفحه3 از10