ذرات میتواند بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب سنسوری اثر متقابل گذاشته و این موضوع وجود ذرات در صحنه کار در عملکرد فلزیاب تفکیکی که با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و توسط عدد VDI اهداف یا منابع یا طلا مد نظر را مشخص مینماید قابل ارزیابی میباشد و این ارزیابی توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در جداسازی ذرات از هدف اصلی را افزایش میدهد

  زیرا بعضی مواد معدنی و منابع یا ذرات میتواند علائم شبیه یک هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را ایجاد نماید یا در اثرمجاورت مواد معدنی یا منابع متضاد در کنار یکدیگر یا نزدیک همدیگرمیدان مغناطیس متفاوت پدید امده و بر روی یکدیگر فشار نیرو وارد نموده یا اثر بریکدیگر میگذارند و از نتیجه این اثرات میدان مغناطیس دو منبع متفاوت خطوط نیروی مغناطیسی شکل گرفته که حاصل ان میتواند بازتاب علائم شبیه هدف اصلی تعیین گردیده در فلزیاب را ایجاد نماید یا علائم مغناطیسی یا علائم فرکانسی برای فلزیاب ایجاد نماید که خود را شبیه هدف اصلی نشان داده و واکنش در فلزیاب ایجاد نماید وذرات که بیشترمواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های میباشد که با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت است اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید که با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تغییر این عدد VDI ان دسته علائم مغناطیسی یا فرکانسی یا حرارتی که میتواند فلزیاب را با خطا درتشخیص ایجاد نماید قابل تشخیص و رفع خواهد بود تا این میادین مغناطیسی یا میدان فرکانسی یا میدان حرارتی را از علائم هدف اصلی یا سیگنال هدف  جدا نموده و تفکیک نماید و موقعیت هدف را از ذرات مشخص نماید و این نیز از موارد کاربردی تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

یکی از محاسن بکارگیری جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی این میباشد که میتوان الیاژ اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا منابع دارای حرارت را تعیین نموده تا فلزیاب بتواند همان هدف را که تعیین گردیده است در شرایط گوناگون تشخیص داده و تفکیک نماید

مزید دیگر بهره گیری از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در این است که اثر میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی دیگر منابع و مواد معدنی بر روی هدف مورد نظر بخصوص طلا موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با تغییر در هم جهتی با فلزیاب ایجاد گردد که با تغییرعدد VDI میتوان این تغییرات را تشخیص داده و وجود محل هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب جدول تفکیک VDI SCALE

 

فلزیاب جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT دارا میباشد البته اعداد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT در بعضی از فلزیاب ها تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن یا ردیاب با تنظیمات VDI DISC متفاوت است یا میتوان ابراز نمود در بعضی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دو نوع تنظیم متفاوت در کنار یکدیگر وجود دارد که تنظیمات تفکیک EIDT و تنظیمات تشخیص VDI DISC مجزا میباشد

از انجا که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای یک ساختار ذاتی نسبی میباشد جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز بنابر نسبی بودن عملکرد فلزیاب ها طراحی و تعیین گردیده شده است و برای همین است که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انواع مواد معدنی و منابع با عدد VDI مربوط به همان نوع هدف یا فلز تعیین گردیده شده است و وضعیت تغییر زمین از نظر مواد معدنی و منابع برای تشخیص فلزیاب برای اهدافی مانند طلا بطور جامع مشخص گردیده است تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند در هر شرایطی هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تناوب نوع فلزات به نسبت بازتاب هر هدف در یک نوع خاک یا مواد معدنی و منابع میتواند باشد این جدول اعداد و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را مشخص مینماید که به تنظیمات ان EDIT یا VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفرتا ده یا صفر تا صد قرار دهنددر بعضی سیستمها یک همان عدد صفر (0) میباشد این جدول تفاوت نوع فلزات پارامغناطیس مانند طلا را در شرایط خاک و مواد معدنی و منابع متفاوت را به وضوح بیان نموده است و دلیل ان میباشد که جذب علائم در فلزطلا بالاتر از دیگر فلزات هم طبقه خود میباشد و این موضوع باعث میگردد که طلا علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار را در خود جذب نموده و در اطراف خود حوزه فرکانسی یا میدان مغناطیسی با شرایط قرار گرفته در ان را شکل دهد فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION باشد میتواند تفاوت بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع در شرایط متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید که دیگر فلزیاب ها که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد توان تشخیص یک هدف اصلی یا طلا را در شرایط گوناگون دارا نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ ها را برای یک نوع هدف اصلی یا طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و ذرات در مناطق مختلف اشکار مینماید یا میتوان ابراز نمود نوع رنگ لکه رنگ یا شکل رنگ نسبت به مناطق متفاوت میتواند با تفاوت لکه رنگ برای یک نوع هدف اصلی یا طلا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را روبرو نماید

عوامل زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در شرایط تشخیص اهداف در عمق زیاد اثرگذاشته و تغییرات در ترکیب علائم هدف را پدید اورد که این علائم میتواند بصورت پارازیت و نویز غیر مفید بر روی صفحه نمایشگر یا هر نوع واکنش فلزیاب تصویری یا فلزیاب ایجاد گردد و همین موضوع میتواند باعث گردد که هدف اصلی یا طلا بصورت تصویر زنده بر روی صفحه نمایشگر به شکل واقعی ظاهر نگردد و به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی در تشخیص و تفکیک فلزیاب تصویری تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

شکل عملکرد فلزیاب تصویری

شکل عملکرد فلزیاب تصویری از ذات و بنیاد بصورت لکه رنگ برای تشخیص نوع تغییرات در اطراف خود بهره میبرد فلزیاب تصویری فقط میتواند در عملیات نقطه زنی مشخصات انچه در لایه های زمین متفاوت است اشکار نماید و برای این است که رنگ پس زمینه رنگ مربوط به مواد معدنی و منابع اکثریت و لایه های زمین میباشد و بقیه لکه رنگ ها متعلق به تغییرات دیگر به غیر از نوع اکثریت مواد معدنی و مابع صحنه کار میباشد

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند فلزیاب تصویری وجود دارد که تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند شکل هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید یا تصویر زنده مانند تصویر تلویزیون را اشکار مینماید در فلزیاب تصویری چنین موضوعی وجود نداشته و قابل اجراء با فلزیاب های تصویری فعلی دنیا نمی باشد اما در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت شدید از خود ایجاد نمایند و اهداف یا فلزات یا طلا چنین علائم پرتراکم با حرارت بالا را در خود دارا نمی باشد تا بتوان تصویر زنده مانند تلویزیون را نشان دهد.

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری طراحی شده بود که بتواند تصویر واقعی را مانند تصویر تلویزیون نشان دهد در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه رنگ یا عدد مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیزمانند فلزیاب تصویری به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف مانند تصویر تلویزیون به اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب  نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل واقعی و زنده خود هدف مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

روش کارفلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری روش کار بنابر اصول تشخیص علائم را به شکل پیکسل لکه رنگ یا پیکسل تصویری دارا میباشد تشخیص فلزیاب تصویری به مدار فلزیاب تصویری بستگی دارد فلزیاب تصویری از روی اصول ثبت تغییرات در بازتاب هر نوع علائم عمل نموده و بالاترین تراکم علائم را به شکل لکه رنگ اشکار مینماید و منابع اکثریت مانند خاک یا مواد معدنی یا منابع را به شکل رنگ پس زمینه اشکار مینماید و اطلاعات هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را بصورت لکه رنگ و در نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا عدد VDI اشکار مینماید در یک صحنه کار امکان دارد انواع مواد معدنی یا منابع یا ذرات و دیگر اهداف وجود داشته باشد که فلزیاب تصویری همه این منابع را میتواند بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و اهداف با تراکم بالا میتواند بصورت لکه رنگ منظم شکل بگیرد

تشخیص عملکرد روش کار فلزیاب تصویری با نام P.P.I یا P.I.P معرفی میگردد که فلزیاب تصویری اهداف یا طلا بصورت پیکسل لکه رنگ اشکار نموده

روش کار سیستمهای فلزیاب تصویری از نوع P.I.P/P.P.I به هر شکل که طراحی شده است در اصل کاربصورت لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویرقراردادی یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.  

بعد از تصویرگیری ترکیب تشخیص و تعیین نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا با عمل فیلتربر روی تغییرات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مجزا میگردد که این موضوع تشخیص نوع لکه رنگ نیاز به تخصص و مهارت در تشخیص داشته و اگر دارنده فلزیاب تصویری میباشید باید روش کار فلزیاب تصویری در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را با تمرین بدست اورده و با نحوه روش کار عملکرد فلزیاب تصویری اشنائی و مهارت کامل دست یابید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب خطوط مغناطیس

در زمانیکه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در شرایط خطوط مغناطیس متفاوت حاصل از وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات قرار بگیرد شرایط تشخیص برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب دوربین یا ردیاب یا شاقولی یا نقطه زن یا شعاع زنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب کویلی دچار سختی میگردد

خطوط مغناطیس در حوزه مغناطیس یا میدان مغناطیس شکل میگیرد که میتواند این خطوط با جریان حرکت یون و الکترون ازاد در دو جهت مخالف پدید اید و خطوط فرکانس و حوزه فرکانس اهداف نیز درمیان این خطوط مغناطیس در جریان یا حرکت باشد که الکترون ازاد شده یک هدف غیراهنی بخصوص طلا به سمت راست هدف نسبت به نیم کره شمالی دارای جهت میگردد و برای یک هدف قدیمی این خطوط الکترونی که با حوزه فرکانسی میتواند همراه گردد باعث خطا در نقطه زنی یک فلزیاب از هر نوع یا ساخت هر کجا دنیا باشد به سمت راست هدف قدیمی یا گنج به نسبت وجود در نیم کره شمالی میباشد

فقط فلزیابی که میتواند خواص مغناطیسی را بنابر تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید در چنین شرایطی وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این هم یک اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب که حرفه ای باشد را نیاز دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب گنج پیدا نمی شود

اینکه با فلزیاب گنج پیدا نمی شود میتواند از موارد دفن نمودن ان گنج یا دفن نمودن دفینه یا دفن نمودن خزانه میباشد البته این موضوع در رابطه با هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب شعاع زن یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب نقطه زن یا ردیاب صدق مینماید که در زمان قدیم به علوم ریاضی و فیزیک و شیمی بسیار اشراف داشته اند و برای اینکه انحراف در تشخیص محل گنج را پدید بیاورند از روش های گوناگون بهره میبردند زیرا در گذشته دور نیز روشهای کاوش گنج به سبک خود وجود داشته است که از سیستمهای استاتیک در علوم فیزیک برای کاوش هدف طلا یا گنج بهره برداری میگردید

اهداف قدیمی یا گنج را بصورتی قرار داده که بین اهداف منابعی را مانند شیشه یا دیگر مواد عایق را بکار میبردند که موجب میگردد میدان مغناطیس با جهت مخالف شکل گرفته و بر یکدیگر نیرو وارد نموده و همین نیروی وارده در جهت مخالف میتواند فلزیاب را در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج یا طلا غیر متمرکز نموده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

تصویر فلزیاب تصویری

تصویر فلزیاب تصویری در نوع عمومی ان با برنامه لکه رنگی سه رنگ قابلیت نصب بر روی هر نوع فلزیاب تصویری را دارد که مانند برنامه ویندوز که بر روی هر نوع کامپیوتر نصب میگردد و در اینجا توان نوع فلزیاب تصویری از نظر نقشه مدار فلزیاب تصویری مهم میباشد

تصویر فلزیاب تصویری در هر حالت بصورت لکه رنگ ها متفاوت با رنگ های مختلف اشکار گردد که این اشکار گردیدن به نوع مواد معدنی و منابع و وضعیت صحنه کار بستگی دارد

در عملیات تصویری برای تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی باید اشنائی کامل داشته تا بتواند لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را تشخیص داده و انواع لکه رنگ یک شکل با یک رنگ میتواند در فلزیاب تصویری اشکار گردد که کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب باید با فیلتر نمودن یا تغییرات در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را از دیگر لکه رنگ ها جدا نموده و تشخیص داده

صفحه4 از10