پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

تفاوت فلزیاب

تفاوت فلزیاب در نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد و بیشتر فروشندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب انتنی خود را متفاوت با دیگر فلزیاب ها دانسته و به خریدار میگویند فلزیاب انها تفاوت داشته ولی تفاوت فلزیاب باید اشکار باشد و این اشکار بودن در نوع تنظیمات ان فلزیاب میباشد فلزیاب باید دارای تنظیماتی باشد که تغییرات زمین را بتواند اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب تعیین نموده تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی را در زمین های متفاوت با تعادل کامل تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب که دارای تنظیمات متفاوت در زمینه تفکیک DISCRIMINATION باشد وضعیت قطبی یک هدف اصلی را که در اثر منابع و مواد معدنی زمین دی الکتریک مثبت با الکترون بار منفی به همراه هم  وضعیت بازتاب را ایجاد نموده و در اینجا حضورمیدان ایجاد شده خارجی بر روی هدف  اصلی یا طلا قدیمی یا گنج اعمال نیرو نموده و بارهای مثبت و منفی در جهات مخالف حرکت نموده و همین حرکت موجب میگردد که فلزیاب نتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج و دفینه را دقیقاً مشخص نماید فلزیاب متفاوت با تنظیمات ذکر گردیده میتواند تفاوت خواص مغناطیسی ان هدف اصلی یا طلا را  تشخیص داده و تفکیک نماید

تفاوت فلزیاب در تشخیص چنین وضعیت هدف اصلی یا طلا قدیمی از روی تنظیمات فلزیاب است که تفاوت توان فلزیاب را برای تفکیک هدف اصلی در نقطه مرکزی را مشخص می نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب متقارن

فلزیاب متقارن با هدف اصلی یا طلا عمل نماید امکان کاوش هدف اصلی یا طلا افزایش میابد ولی علائم هدف اصلی یا طلا با علائم وضعیت صحنه کار یا دیگر منابع متقارن باشد توان متقارن بودن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا فلزیاب نقطه زن یا مگنت یا تسلا یا یون یاب را با علائم هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد و این عدم یکسان بودن علائم قابل تشخیص برای فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا میتواند موجب محو FADE شدن علائم هدف اصلی یا طلا از دید فلزیاب گردد

پس تنظیمات فلزیاب باید بصورتی باشد که فلزیاب در ان محدوده بتواند علائم اصلی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

در زمینه های ناسازگار یا الوده علائم هدف اصلی یا طلا میتواند شرایط متضادی را به نسبت سطح سیگنال قابل تشخیص برای فلزیاب ایجاد نماید و این تغییر سطح متقارن بودن تشخیص فلزیاب را در تفکیک با خطا روبرو نموده و فلزیاب اقدام به جهت گیری به سمت ان محدوده ای مینماید که با تنظیمات فلزیاب هم جهت باشد و این تفاوت جهت علائم هدف اصلی یا طلا با جهت علائم دیگر منابع و ذرات که در فلزیاب تعیین نگردیده است اختلاف در تشخیص فلزیاب را پدید می اورد ولی منابع و مواد معدنی باعث خطای متقارن در طول نوسان علائم مورد نظر فلزیاب با علائم هدف اصلی یا طلا و علائم ذرات یا منابع مزاحم میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب بکار گیری ساروج

فلزیاب با بکار گیری ساروج کلاً مشکل دارد و این فلزیاب ساخت هر کجا دنیا و از هر مدل که باشد فلزیاب تصویری یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن باشد میتواند با وجود ساروج مشگل داشته باشد ساروج را برای حفظ خزانه و دفینه و گنج بکار برده می شده است ولی در اصل میتواند علائم اینکونه اهداف یا طلا یا زیر خاکی را منحرف نماید یک موضوع ان این است که یک محدوده مشخص در ساروج دارای قسمت ضعیف تر یا نرم تر یا نازک تر نسبت به دیگر قسمت های ساروج میباشد و این نرمتر بودن ساروج در ان قسمت موجب میگردد که علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه یا خزانه از این نقاط خارج گردیده و جهت حرکت علائم هدف اصلی یا طلا از این نقطه با تراکم بالاتر به انجام رسیده و همین محدوده شرایط مرکز هدف اصلی یا طلا را ایجاد نموده که موجب انحراف فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج یاب دفینه میگردد و این علائم به دلیل حرکت خروجی پرتراکم از یک محدوده به شکل زاویه با اریب حرکت نموده و اگرصحنه کار دارای مواد معدنی و منابع الوده نیز باشد اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش می دهد

در نظر دشته باشید که خود ساروج از موادی میباشد که میتواند علائم هدف اصلی یا گنج یا دفینه را بصورت پراکنده یا B با دو زاویه منحنی در دو نقطه در اطراف خود منتشر نماید

 

 

چهارشنبه, 18 اسفند 1395 12:33

فلزیاب نوسان طلا

فلزیاب نوسان طلا را میتواند به نسبت الیاژ طلا و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده و تفکیک نماید و این موضوع در رابطه با فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لوپی نیز صدق مینماید واکنش فلزیاب مربوط به نوسان طلا برای فلزیابی قابلیت تشخیص دارد که بتواند خواص مغناطیسی طلا را تفکیک نماید

در اینجا واکنش متفاوت فلزیاب نسبت به نوع نوسان طلا از الیاژ طلا ایجاد میگردد و این موضوع واکنش متفاوت فلزیاب در رابطه با طلا بیشتر از دیگر منابع در زمین سازگار و ناسازگار پیش می اید زیرا نیروجاذبه طلا بیشتر از دیگر منابع اطراف خود میباشد و همین موضوع باعث میگردد که بازتاب انعکاس گردیده از طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج دارای کانال واکنشی با سطح پایین تر را در محدوده سازگار با منابع و مواد معدنی ایجاد نموده و برای مواد معدنی یا منابع صحنه کار ناسازگار یا متضاد علائم نوسانی طلا بالاتر از سطح عادی ایجاد میگردد و این سطح پایین تریا سطح بالاتر  با تنظیمات فلزیاب هماهنگ نباشد اختلال در تشخیص فلزیاب برای طلا بخصوص طلا قدیمی یا گنج پدید می اید و در اینجا است که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند این بازتاب با سطح پایین تریا بالاتر از حالت عادی خود را برای تنظیمات تفکیک DISCRIMINTION تغییر داده و برای تفکیک فلزیاب قابل تشخیص نموده یا تبدیل به تشخیص برای تفکیک نماید و با این نوع عملیات میتواند نوسان مورد نظر فلزیاب با سیگنال یا نوسان هدف را برای پردازشگر تفکیک متناسب نمود و از سرکوب جریان بحرانی در تشخیص فلزیاب جلوگیری بعمل اید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب جاذبه طلا

فلزیاب جاذبه طلا را برای تفکیک بهتر انجام می دهد ولی پیدا نمودن طلا از دیگر منابع مانند مس و نقره دشوار تر است زیرا رسانائی طلا از مس و نقره پایین تر است و وضعیت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج طلا با فشار بیشتر و سرعت پایین تر به اطراف منتقل گردیده و انتقال فشاربالا طلا در مرور زمان اطراف خود را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد با انکه منابعی مانند نقره و مس سرعت بالاتری در انتقال جریانات علامتی خود نسبت به طلا دارا میباشد و اگر زمین صحنه کار دارای مواد با رسانائی بالا باشد و هدف نیز طلا باشد پیدا نمودن طلا با شرایط متفاوت روبرو میگردد

بالا بودن توان جاذبه طلا نسبت به نوسانات یا علائم فلزیاب یا علائم مربوط به خود موجب میگردد که فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا جذبی بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و دیگر فلزیاب ها که از این نو و تنظیمات تفکیک نمی باشند نتوانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب نوسان رسانا

 

فلزیاب نوسان رسانا متعلق به فلزات رسانا را میتواند با عدد VDI تفکیک نماید اینکه فلزات رسانا که از نوع طلا و نقره و مس و الومینیم باشد یا در کنار هم قرار بگیرد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار از این منابع رسانا باشد و هدف نیز از ترکیب این مواد باشد یا یکی از این نوع رسانا ها باشد علائم ترکیبی نزدیک به یکدیگر را ایجاد نموده وادغام ترکیبی این منابع به همراه یک هدف هم طبقه وضعیت ابررسانا را برای فلزیاب ایجاد نموده و ان دسته از این منابع که دارای نیروی جاذبه بیشتر باشد میتواند نوسان ترکیبی را پدید اورده که این نوسان ترکیبی در یک سطح مسطح بازتاب میگردد و این مسطح گردیدن بازتاب نوسان پدید امده از هدف موجب میگردد که ان استاندارد تنظیم که برای تفکیک در فلزیاب برای هدف مورد نظرایجاد گردیده است نتوانداین علائم ترکیب شده را از یکدیگر جدا نماید تا عمل تفکیک برای نقطه زنی در فلزیاب بدون خطا ایجاد گردد و در اینجا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید تنظیمات را متناسب با همین وضعیت تعیین نماید تا فلزیاب تفکیک را به درستی انجام دهد

 

نوسان پدید امده از یک هدف که خود نیز دارای رسانائی بالای الکتریکی میباشد در این وضعیت با با نوسان مورد نظر فلزیاب در تفکیک هماهنگ باشد تا تفکیک بطور دقیق به انجام برسد

 

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب فلزات رسانا

دید فلزیاب برای فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم دارای شرایط خاص وضعیت این نوع فلزات در جهت رسانائی انها میباشد ولی رسانائی این نوع فلزات چکونه بر عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویر یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن در این موقعیت به چه صورت است و اگر یک کدام یا چند نوع از این منابع بصورت وضعیت اکثریت مواد معدنی و منابع در صحنه کار وجود داشته باشد و و به دنبال یک کدام از همین فلرات رسانا ذکر گردیده در بین این دسته مواد معدنی یا منابع باشید یا هدف مورد نظر یکی از این فلزات رسانا مانند نقره و مس و طلا و الومینیم باشد برای فلزیاب تفاوت تشخیص در جهت تفکیک فلزیاب با وضعیت رسانائی بالای از بازتاب علائم هدف ایجاد میگردد که این رسانائی بالا میتواند سطح حرکت علائم را تغییر داده و به وضعیت سطح پایین تر از حالت عادی سطح حرکتی علائم همان هدف در وضعیت معمولی را ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب فیدینگ

فلزیاب فیدینگ را به نسبت تنظیمات میتواند رفع نموده یا تغییر دهد فیدینگ در فلزیاب مربوط به فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و میتواند عملیات مدولاسیون یا MODULATION را انجام داده و فدینگ در فلزیاب نسبت به موقعیت منطقه و صحنه کار و مواد معدنی و منابع بصورت فیدینگ بلند مدت و فیدینگ کوتاه مدت میتواند اشکارگردد که در اصل فیدینگ در فلزیاب میرائی و تضعیف علائم یا سیگنال یا جریان و انرژی و نیرو فرکانس در صحنه کار میباشد

فدینگ موجب میگردد که علائم ارسالی فلزیاب در اثر وجود مواد معدنی و منابع اکثریت که با علائم تعیین گردیده درتنظیمات فلزیاب همخوان نباشد یا حالت متضاد داشته باشد فدینگ بلند مدت را ایجاد نموده و علائم فلزیاب را با افت یا محو شدن در طول مسیر حرکت روبرو گردد و اگرمواد معدنی و منابع در ترکیب شکل خود دارای ساختارناسازگار باشد فدینگ کوتاه مدت را ایجاد نموده و میتواند تشخیص فلزیاب را در تفکیک کاهش داده یا ضعیف نماید این عمل فدینگ کوتاه مدت در یک زمین پدید می اید که منابع و مواد معدنی ان محدوده دارای اکثریت مخالف با منابع اقلیت که بصورت پراکنده در درون مواد معدنی و منابع اکثریت قرار گرفته باشد منابع محدود که اقلیت و ناسازگار با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار است علائم یا میدان و جریان مغناطیسی یا تشعشع یا فرکانس متفاوت را ایجاد نموده که یک علائم غیرعادی یا مصنوعی را نسبت به منابع یا مواد معدنی عمومی ایجاد نموده که باعث میگردد فلزیاب دچار فدینگ کوتاه مدت گردد

فیدینگ بلند مدت یا فدینگ کوتاه مدت میتواند توان علائم مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را که در فلزیاب تعیین گردیده است با کاهش روبرو نماید و این فیدینگ بلند مدت یا کوتاه مدت میتواند در علائم ارسالی یا دریافتی ایجاد گردد

فیدینگ موجب انحراف فلزیاب در تفکیک فلزیاب های فوق پیشرفته میگردد و با تغییر در تنظیمات میتوان وضعیت فیدینگ یا تضعیف علائم را تغییر داده و توان فلزیاب را برای تفکیک افزایش می دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب تنزیل سیگنال

فلزیاب تنزل سیگنال یا تنزل علائم را در ارسال و دریافت خواهد داشت یا بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا در جهت تشخیص و تفکیک فلزیاب میتواند دچار تنزل گردد کاهش توان علائم بازتاب شده یا تنزل سیگنال بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا در رابطه با فلزیاب نو یا فلز قدیمی یا طلا قدیمی میتواند ایجاد گردد

در رابطه با یک فلز نو یا طلا نو که برای جستجو به دنبال ان میباشد میتواند پرش علائم از نوسان کوتاه یا نوسان بلند دیگر منابع یا مواد معدنی و ذرات ایجاد گردد که این پرش علائم ذرات میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را در فلزیاب دچار تنزل نماید ولی عملیات مگرردر یک منطقه برای تشخیص و تفکیک یک هدف نمونه در یک زمان میتواند در اثر انتشار متناوب علائم فلزیاب و بازتاب علائم هدف نمونه یا فلز نو یا طلا جدید موجب گردد که انباشتگی علائم در ان محدوده افزایش یافته و هدف نمونه یا طلا بازتاب درستی نداشته و سیگنال هدف نو یا طلا جدید با تنزل سیگنال روبرو گردد و از طرف دیگر پردازشگر فلزیاب به دلیل بالا بودن علائم یا تکرار علائم در ان محدوده نسبت به علائم یک هدف نمونه جدید یا طلا نودیگر واکنش نداشته زیرا علائم بازتاب شده در صحنه کار پراکنده شده و به مرور زمان با سرعت متفاوت در ان محدوده انتشار یافته است و میتواند فلزیاب را دچار اختلال در تشخیص هدف طلا نمونه یا طلا جدید نماید البته این موضوع در رابطه با اهداف قدیمی یا گنج نیز میتواند اتفاق بی افتد

در مورد اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج کاهش جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج این دسته اهداف میتواند از وجود فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج دیگر منابع که به شکل سد و مانع برای انعکاس علائم هدف اصلی یا طلا اثر میگذارد میتواند تنزل علائم یا تنزل سیگنال هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب ایجاد نموده که این نوع موانع میتواند ذرات یا مواد معدنی یا منابع متضاد باشد که سرعت متفاوت در جهات گوناگون را منتشر نموده وعلائم هدف اصلی یا طلا را از دید مستقیم فلزیاب علائم هدف اصلی یا طلا خارج شده یا در دید غیر مستقیم فلزیاب قرار گرفته و این دید غیر مستقیم باعث تنزل سیگنال بازتاب شده گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب راه طلا

فلزیاب راه طلا پیدا مینماید ولی راه طلا را به این سادگی نمی توان تشخیص داد بخصوص ان طلا از نوع طلا قدیمی یا گنج باشد زیرا طلا قدیمی یا گنج موارد خاص خود را داشته حتی با فلزیاب طلایاب گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا فلزیاب تصویری یا نقطه زن یا فلزیاب لیزری یا ردیاب بخواهید بر روی یک فلز طلا نو عملیات جستجو را انجام دهید باید دقت عمل بالای در تنظیمات فلزیاب برای پیدا نمودن راه طلا یا مسیر طلا یا جهت طلا بکار ببرید در خیلی مواقع حتی در زمان تمرین بر روی طلا نمونه نیز امکان اخلاف در تشخیص جهت یا شعاع یا مرکز هدف طلا نو یا طلا جدید نیز میتواند پیش بیاید زیرا علائم طلا در حالت عادی نیز دچار افت گردد و این افت در زمان بازتاب بر روی عکس العمل فلزیاب اثر مستقیم میگذارد

افت سیگنال یا کاهش توان علائم هدف اصلی یا طلا میتواند از اثرات درون زمینی یا بیرون زمینی باشد دقت در تعیین تنظیمات برای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نسبت نوع الیاژ هدف اصلی یا طلا و وضعیت صحنه کار میتواند این اثرات افت سیگنال هدف اصلی یا طلا را کاهش داده یا از بین ببرد

 

صفحه5 از10