پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

فلزیاب پرانرژی

فلزیاب پرانرژی و فلزیاب فلزپرانرژی را تفکیک نماید دو مقوله مرتبط با یکدیگر است و فلزیاب پرانرژی باید بتواند میدان های مغناطیس متفاوت از منابع صحنه کار را که در اثر فلزات پرانرژی شکل میگیرد ازجریان انرژی نیرومیدان الکتریکی طلا و فلرات مورد نظر تعیین شده تفکیک نماید

در این شرایط منابع و مواد معدنی که درهم و مخلوط میباشد از فشار متفاوتی که بریکدیگر وارد مینمایند وضعیت میدان مغناطیس پرفشار را از دید فلزیاب شکل داده و میدان مغناطیس این منابع در حرکت ذره الکترون سرعت بالاتر و فاصله بیشتری یافته این سیگنال علائم با حرکت افقی با فاصله از مرکز خود شکل گرفته و موجب میشود سطح دید فلزیاب یا طلایاب را تحت اشباء عمومی وضعیت صحنه کار قرار گرفته و فلزیاب تناسب در تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده را داشته باشد تا تحت تاثیرسیگنال علائم طبقه طبقه افقی گسترده شده قرارنگیرد و بتواند جریان انرژی طلا یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید که این نوع فلزیاب یا طلایاب را دسته فلزیاب فرکانسی با اصول رادار است زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات دارای توانایی تشخیص انرژی طیف امواج فرکانس طلا یا فلز تنظیم شده میباشد و به این نوع فلزیاب که میتواند انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را ازذرات دیگرمواد پرانرژی تشخیص داده و تفکیک نماید فلزیاب پرانرژی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت با فلزیاب ولتاژ القایی در این شرایط دچاراشباء سیگنال علائم پراکنده پرفشار میگردد و نمی تواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تناسب از وضعیت پدید امده در دید خود قرار دهد و اهداف را نادیده میگیرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات را باید بتواند تشخیص دهد تا عمق تفکیک برای جداسازی هدف اصلی یا طلا یا گنج مشخص گردد سیگنال موازی پدید امده از کانیهای مانند سنگ های اذرین یا گوارتز و هم دسته ان یا فلزاتی مانند مس و روی و قلع و الومینیم میتواند تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص فلزات مورد نظر یا گنج و طلا با خطا در تشخیص یک هدف یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات روبرو نماید

 فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی طلا را ایجاد مینماید میتواند میدان مغناطیس شبیه به طلا را ایجاد نموده و از انجا امکان دارد انرژی و جریان و نیرو بازتاب شده از این فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی بازتاب مینمایند دارای سرعت زاویه ای بالاتری باشد دامنه ای را ایجاد نمایند که فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید و قدرت تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این جریان موازی یا ترکیب شده را میتواند تشخیص داده و از هم تفکیک DISCRIMINATION نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا زمین

فلزیاب طلا زمین در یک ارتباط تنگاتنگ هستند در اینجا منظور وجود مواد معدنی مانند طلا در لایه های زمین میباشد که بیشتر بصورت دانه ای طلا در لایه ای زمین وجود دارد که این موضوع که طلا در لایه های زمین وجود دارد بستگی به میزان دانه های طلا در لایه ای خاک زمین میباشد که وجود میزان بسیار کم طلا که ارزش استخراج ندارد در زمین وجود دارد بخصوص در ایران این پدیده بیشتر حاصل میشود و وجود دانه های طلا که ارزش اقتصادی نیز ندارد بر روی عملکرد فلزیاب اثر میگذارد و میتواند وجود طلا حتی به میزان در لایه های خاک باعث اختلال در کار فلزیاب شود و انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب اختلاف سیگنال

فلزیاب اختلاف سیگنال را از روی نوع تشخیص مدار خود میتواند مشخص نماید فلزیاب یا طلایاب که اختلاف سیگنال فلزات را بتواند از مواد معدنی و منابع صحنه کار مشخص نماید میتواند مرکز یک هدف یا طلا یا دیگر فلرات را بخوبی مشخص نماید در اینجا اختلاف سیگنال یک فلز دردرون زمین زمانی پدید می اید که از عمر ان هدف یا طلا در زیر زمین مدت زیادی گذشته باشد که این مدت زمان وضعیت عادی میتواند بین بیست تا صد سال باشد و در این شرایط یک فلز که دچار پوسیدگی نمی شود برای اطراف خود وضعیت انتقال بار الکتریکی مربوط به خود را ایجاد مینماید و به همان میزان میتواند  ذرات بار الکتریکی دیگر منابع را جذب نماید و در زمان بازتاب یا تابش الکترون ها میدان مغناطیس متفاوتی را از ترکیب تغییر میدان الکتریکی اطراف خود پدید اورده و به دلیل جابجایی ذرات این شرایط میدان مغناطیس شکل گرفته در اطراف خود گسترش میابد یا همجواری مغناطیسی پدید می اید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نمی تواند مرکز این میدان مغناطیسی مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص داده و واکنش صحیح در مرکز طلا یا گنج ایجاد نماید و در اینجا اختلاف سیگنال از مرکز هدف اصلی یا گنج پدید امده و این دسته فلزیاب ها خطا در نقطه زنی خواهند داشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب سطح گنج

فلزیاب سطح گنج را باید بتواند تشخیص دهد اگر فلزیاب یا طلایاب اندازه فلز یا سطح فلز را بتواند تشخیص دهد این قدرت را برای تفکیک و شمخص نمودن طلا یا گنج را در زمین الوده یا بد یا زمین سفت و سخت از نظر منابع متضاد یا غیرهم نام یا ناهم نام را خواهد داشت زیرا سطح گنج بر روی نوع و شدت و قدرت و سرعت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج بازتاب شده اثر مستقیم میگذارد

گنج بزرگ یا گنج با سطح بزرگ یا گنج انبوه جریان انرژی بالای را دارا میباشد و این جریان انرژی میتواند به نسبت بزرگی خود از اطراف انرژی بیشتری را جذب نماید و اگر این گنج طلا بزرگ در درون خود دارای مواد یگر یا فلزات از نوع دیگر باشد که این فلزات الیاژی باشد بین خود این منابع نیز جابجایی نیرو یا ذرات به انجام خواهد رسید  خود این منابع درونی یک گنج که در یک محفظه غیر فلزی نیز قرارگرفته باشد در درون خود نیز انرژی ایجاد نموده و ذرات این منابع با یکدیگر سطح تماس الکتریکی خواهند داشت و علائم متفاوتی را ایجاد مینماید که از سطح عایق به سمت بیرونی عایق منتقل نمیگردد یا عایق یا محفظه غیر فلزی موجب تلف شدن انرژی منابع گنج درونی خود به سمت خارج میگردد و میزان یون پدید امده در این جریان بیش از اندازه افزایش یافته و بعد از جدا شدن و خروج از سطح عایق مسیر حرکت خود را به سمت ان دسته یون غیرهمنام به انجام رسانده و ایجاد این جذب و ترکیب بین یون ها میتواند نیرو ایجاد نموده که خود پیوند مغناطیسی را شکل داده که دران میدان مغناطیس با دیگر بارهای الکتریکی ایجاد میگردد و دراین وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  یا فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE یا سطح هدف  نمی باشد این میدان مغناطیس پدید امده را بعنوان هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده که با مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده  به این منابع واکنش نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب انتنی محل گنج

فلزیاب انتنی محل گنج یا انتنی محل طلا را چگونه میتواند مشخص نماید در این زمینه که فلزیاب انتنی گنج طلا را پیدا نماید با کاوش طلا که برای تمرین در زیرزمین قرار میدهید به هم نزدیک میباشد ولی سرعت زاویه ای فرکانس گنج طلا با زاویه ای فرکانس یک هدف طلا نو تا حدودی با هم متفاوت است و این یکی از تفاوت های  است که در پیدا نمودن گنج طلا با طلا نو یا طلا جدید میتواند اختلاف ایجاد نماید

فلزیاب انتنی باید از دسته فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد و هر نوع فلزیاب فرکانسی که بعنوان فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی فرکانسی نمی تواند باشد

فلزیاب انتنی که طبق اصول رادارعمل مینماید باید یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

این نوع فلزیاب انتنی با دارا بودن تکنولوژی مدارراداری الکترونیکی میتواند سرعت زاویه ای و زاویه فرکانس را با تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده چون طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را ارزیابی نموده تا بتوان با ان اختلاف بین مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را با فلزیاب انتنی تشخیص داده و فلز طلا را تفکیک نموده و وضعیت انرا مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

کار فلزیاب

کار فلزیاب یا کار طلایاب تشخیص فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنز و برنج و الومینیم میباشد و هر نوع فلزیاب یا طلایاب یک نوع کارکرد را داشته کار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی با فلزیاب فرکانسی متفاوت است

کار فلزیاب تفکیک دار با کار فلزیاب بدون تفکیک یکی نمی باشد کار فلزیاب تفکیک دار در این است که فلزیاب تفکیک میتواند اهداف یا طلا یا دیگر فلزات را به ترتیب طبق جدول تفکیک تشخیص VDI SCALE از یکدیگر تفکیک نماید و فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار را میتوان طلایاب نام برده زیرا در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE هرگونه و ضعیت زمین یا خاک را که در صحنه کار وجود دارد و میتواند اثر بر علائم سیگنال بازتاب شده طلا را بگذارد مشخص نموده و از این طریق میتوان زمین را ارزیابی نموده تا طلا یا گنج در شرایط متفاوت قابل تشخیص و تفکیک باشد البته این شرایط جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب قابلیت کاربردی دارد که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربرد به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC دارد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای این نوع تنظیمات به همراه هم نمی باشد تا کاربرد تشخیص فلزات منجمله طلا را در هر شرایطی را داشته باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب خطا مواد معدنی غیرفلزی

فلزیاب خطا مواد معدنی غیرفلزی را میتواند به جای ترکیب طلا یا گنج یا هدف اصلی قرار داده و در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد خطا در تشخیص نماید و این خطا در تشخیص دامنه باز از دریافت یونی های میباشد که با یکدیگر غیر هم نام یا ناهم نام میباشد و درمواد غیر فلزی با اطراف خود میتواند انتقال نیرو به صورت انرژی از ترکیب یون ها را داشته باشد که بارالکتریکی الکترو مغناطیس را پدید اورده که  بار الکترواستاتیک حاصل این جریان پیوند یون ها میباشد و این جریان شکل گرفته میتواند خطا مواد معدنی غیر فلزی را ایجاد اورد و از انجا که در صحنه کار میتواند مواد معدنی یا منابع فلزی نیز وجود داشته باشد ترکیب پیوند اتمی را شکل داده و در این شرایط ذرات فلزات با غیر فلزات اقدام به جابجایی نموده و انرژی شکل گرفته و از انجا که یون ها نیزپیوند را حاصل مینمایند نیرو جاذبه در این شرایط نیز شکل گرفته و این جریان پدید امده در بین فلزات معدنی با مواد معدنی غیر فلزی صحنه کار میتواند در تشخیص فلزیاب یا طلا ایجاد خطا در تشخیص نماید و ناپایداری در الکترون های موجود در بین یون ها و جابجایی ذرات میتواند میدان مغناطیس ایجاد نموده که میدان الکتریکی ان به سمت مواد معدنی فلزی با وضعیت رسانایی تمایل داشته و علائم یا سیگنال یا تغییر فاز یا دمای را ایجاد نماید که میتواند  فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را به خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو نموده و مواد معدنی غیر فلزی که تغییرات یون به سمت منفی در ان ایجاد شده است را به جای فلز اصلی یا طلا یا گنج یا یک فلزتشخیص دهد و واکنش در این نوع فلزیاب ها ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج یا دراوردن طلا را در صورتی میتواند به اسانی انجام دهد که ان فلزیاب فرکانسی بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را از زوایا اطراف ان هدف اصلی یاطلا یا گنج تشخیص دهد و ان فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای توان تشخیص بین انرژی های حاصل از میدان فرکانس متفاوت در صحنه کار باشد تا قدرت پیدا نمودن مرکز گنج را برای در اوردن گنج افزایش دهد و این نوع فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک DISCIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد

از انجا که فلزیاب فرکانسی با این تنظیمات طبق اصول امواج الکترو مغناطیس عمل مینماید توان تشخیص بار الکتریکی انباشته در اطراف طلا یا گنج را داشته و خود گنج یا طلا دارای میدان الکتریکی در سطح خود میباشد و میدان مغناطیس نیز دارا است و نیروی الکترو استاتیک بین یون فلز طلا یا گنج و عایق یا محفظه غیر فلزی وضعیت ناهمنام را داشته و  پیوند یونی حاصل شده از شعاع اتمی فراتر عمل مینماید و توان علائم الکتریکی طلا یا گنج را برای افزایش انرژی طلا یا گنج بالا میبرد وفلزیاب فرکانسی در این وضعیت میتواند تغییرات میدان الکتریکی یا از دست دادن انرا از حرکت میدان الکتریکی و میدان مغناطیس که میدان فرکانس طلا یا گنج را نیز شکل می دهد برای تشخیص طلا یا گنج در عایق یا محفظه غیر فلزی فراهم می اورد و این اتفاق برای اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج که در مرور زمان دچار تغییرات شیمیایی یا فیزیکی شده است برای فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده کار تفکیک را اسانتر مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی عایق گنج

فلزیاب فرکانسی عایق گنج یا منابع غیرفلزی را میتواند از طلا یا گنج جدا  تفکیک نماید ولی این جدا نمودن برای تفکیک به نوع نقشه مدار فلزیاب فرکانسی و نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی وابسته است و موانع طبیعی یا موانع غیر طبیعی در اصل میتواند عایق قرار گرفته بین گنج و طلا یا اثار باستانی با فلزیاب یا طلایاب باشد

عایق یا هر نوع محفظه عایقی یا غیر فلزی میتواند اختلال در کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که بخواهد یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را در درون یک محفظه غیر فلزی یا عایق تشخیص دهد باید دارا تنظیمات تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

صفحه1 از5