فلزیاب با تفکیک جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

فلزیاب با تفکیک جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را برای تفکیک طلا یا تفکیک گنج یا تفکیک انواع فلزات دارا است و اعداد و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را مشخص مینماید که به تنظیمات ان EDIT یا VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفرتا ده یا صفر تا صد قرار دهنددر بعضی سیستمها فلزیاب یا طلایاب عدد یک VDI همان عدد صفر (0) میباشد.