پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:36

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

سیستمها فلزیاب از نظر کاوش و تفکیک به دو دسته دارای فلزیاب با تفکیک یا فلزیاب بدون تفکیک تقسیم میگردد.

طراحی سیستمها فلزیاب برای عملیات جستجو به دو دسته دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و فلزیاب بدون تفکیک و تشخیص مجزا میگردد که فلزیاب بدون تفکیک فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و فلز غیر اهنی را دارد.

سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اصولاً عملکردی با دقت بالاتر نسبت به سیستمهای فلزیاب بدون تفکیک یا فاقد تفکیک و تشخیص را دارد.

در سیستم فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیاب فاقد تفکیک و تشخیص یا ساده شرایط زمین و نوع هدف را نمی توان مشخص نمود و درصد خطا در این سیستمها فلزیاب بدون تفکیک به نسبت سیستمهای فلزیاب با تفکیک و تشخیص با عدد VDI بیشتراست.

نوع منابع زمین و مواد معدنی را با سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از روش ارزیابی زمین و طلا یا انواع فلزات میتوان بدست اورد و همین شرایط را در تنظیمات سیستم فلزیاب میتوان لحاظ نمود.

البته تفکیک در سیستم فلزیاب در اصل بصورت تشخیص در تفکیک با اصول رادار زمینی دستی میباشد زیرا منابع صحنه کار و الیاژ هدف بر روی واکنش سیستم فلزیاب اثر متقابل خواهد گذاشت و وجود این تنظیمات میتواند توان تفکیک را افزایش داده

فلزیاب با تفکیک و دیگر فلزیاب یابندها با داشتن این تنظیمات در صورت داشتن اپراتور با تجربه به سادگی در عملیات کاوش هدف را میتواند پیدا نماید.

هر سیستم فلزیاب را که یک اپراتور با داشتن مهارت بر روی همان سیستم فلزیاب یک هدف فرضی یا نمونه طلا را کاوش یا مسیر یابی یا نقطه یابی نماید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب با تفکیک در عملکرد میباشد.