یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شکل تفکیک زمین

فلزیاب با تفکیک میتواند شکل تفکیک زمین را با تنظیمات تفکیک طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE  مشخص نماید و در اصل فلزیاب با تفکیک با عدد VDI قدرت تشخیص کلیه موانع پدید امده از زمین یا لایه های زمین را داشته و با این توان تفکیک زمین در فلزیاب یا طلایاب قدرت تشخیص برای تفکیک طلا یا دیگر فلزات افزایش یافته یا با وجود این نوع تنظیمات یک فلزیاب فرکانسی میتواند موانع حاصل از جریان الکتریکی زمین که بالاترین نیروذرات که ایجاد مزاحمت مینماید را از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نموده و با تشخیص نوع مواد معدنی یا منابع که بالاترین اختلال را در تشخیص و تفکیک فلزیاب ایجاد مینماید میتوان تنظیمات فلزیاب یا طلایاب را مناسب با صحنه کار و مواد معدنی تعیین نموده یا تغییر داده تا موجب افزایش قدرت تفکیک فلزیاب یا طلایاب در عمق زیاد بخصوص برای طلا گردد یا توان تفکیک و کاوش اهداف یا طلا یا فلزات مورد نظر را در عمق زیاد افزایش یابد و دقت در نقطه یابی را به حد مطلوب در فلزیاب یا طلایاب برساند

توجه نماید که تنظیمات تفکیک با عدد VDI مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE مربوط به تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد