پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:34

فلزیاب تصویری الیاژطلا

فلزیاب تصویری الیاژطلا

فلزیاب تصویری الیاژطلا یا الیاژ انواع فلزات را به شکل گوناگون میتواند بصورت لکه رنگ اشکار نماید در کل میتوان ابراز نمود در یک محدوده که طلا در کنار دیگر فلزات قرار گرفته باشد لکه رنگ فلزیاب تصویری میتواند بصورت لکه رنگ های پراکنده با شکل متفاوت اشکار گردد و لکه رنگ مربوط به طلا در میان چندین لکه رنگ با رنگ های مختلف ظاهر گردد که در این وضعیت امکان دارد لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا گنج طلا ترکیب منظم نداشته باشد و باید تنظیمات فلزیاب تصویری در قسمت تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE نسبت به وضعیت الیاژ اهداف یا انواع فلزات و موقعیت طلا تعیین شده تا ترکیب رنگ لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا بصورت منظم اشکار گردد تا بتوان با فیلتر نمودن تصویری فلزیاب تصویری تشخیص فلز طلا را از دیگر منابع مشخص نموده