پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:35

فلزیاب تصویری انواع فلزات

فلزیاب تصویری انواع فلزات

فلزیاب تصویری میتواند انواع فلزات یا طلا را از یکدیگر مجزا تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نماید و اینکه ان لکه رنگ مربوط به کدام فلزات یا طلا میباشد وابسته به نوع فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارد

اگر فلزیاب تصویری از این نوع فلزیاب ها با این نوع تنظیمات نباشد نمی توانند شرایط انواع فلزات را از طلا به نسبت شکل منظم لکه رنگی واقعی نشان داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری طلا

اینکه فلزیاب تصویری طلا را پیدا مینماید یا طلا گنج را تفکیک میکند یا فلزیاب تصویری طلا را کاوش مینماید  در اصل بستگی به ترتیب کارنوع تنظیمات فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری برای کشف طلا به نسبت شرایط تعیین شده برای اندازه طلا یا گنج یا انواع فلزات دیگر دارد

الودگی نوع خاک زمین میتواند در تشخیص طلا یا گنج یا فلزات مورد نظر شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری را تغییر داده که این تغییرات را باید در تنظیمات فلزیاب تصویری برای تشخیص و تفکیک نوع فلزات یا طلا یا گنج و دفینه و زیرخاکی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر داده یا تنظمات متناسب در فلزیاب تصویری تعیین گردد

پس در نتیجه تنظیمات صحیح در صحنه کار توان قدرت فلزیاب تصویری فرکانسی یا طلایاب تصویری فرکانسی را برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI در جهت تفکیک دقیق افزایش داده تا خطا در تفکیک طلا با دیگر منابع از بین برود