پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:36

فلزیاب تصویری تابش طلا

فلزیاب تصویری تابش طلا

فلزیاب تصویری تابش طلا را میتواند از قدرت میدان فرکانس طلا بدست اورد وانرژی در فرکانس طلا موجب میگردد که فلزیاب تصویری تابش طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید و این عمل تشخیص یا تفکیک تابش طلا در فلزیاب یا طلایاب فقط مختص یک فلزیاب واقعی تصویری یا فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار زمینی دستی در مدار ان فلزیاب یا طلایاب میباشد و این نوع فلزیاب یا طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند تابش طلا را ازذرات دیگر منابع و فلزات و مواد معدنی تشخیص داده و تفکیک نماید