پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:52

فلزیاب تصویری تفاوت عمق

فلزیاب تصویری تفاوت عمق

فلزیاب تصویری تفاوت عمق طلا یا انواع فلزات میتواند در نوع ترکیب رنگ لکه رنگ اشکار شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج یا هرنوع فلز که مورد نظر باشد اثربگذارد یا تفاوت عمق طلا یا فلزمیتواند دردو رنگ متفاوت نسبت به وجود ان هدف یا طلا در عمق کم یا عمق زیاد از یک نوع هدف اصلی یا طلا را اشکار نماید

این اثر تغییر رنگ در فلزیاب تصویری که در نوع رنگ لکه رنگ برای یک نوع هدف یا طلا به نسبت متراژعمق اشکار میگردد میتواند از نوع بازتاب سیگنال علائم طلا یا ان نوع فلز مورد نظر باشد از انجا که فلزیاب تصویری در حدود جریان میدان فرکانسی یک فلز یا طلا عمل مینماید در اثرانعکاس یک هدف یا فلز یا طلا از عمق بیشترمیتواند جریان مغناطیس درون امواج الکترومغناطیس با تغییر در وضعیت حرکت بازتابی قرار گرفته و موجب گردد که رنگ لکه رنگ پدید امده بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری تغییر نماید و این تشخیص تغییر در سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی یا انواع فلزات در عمق متفاوت برای یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص و ارزیابی میباشد و دیگر دستگاه ها یا فلزیاب ها این توان را ندارد زیرا با تغییر مغناطیس دیگر نمی توانند تغییرات را تشخیص داده و مشخص نمایند