سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:18

فلزیاب تصویری رنگ تصاویر

فلزیاب تصویری رنگ تصاویر

فلزیاب تصویری رنگ تصاویررا در نوع متفاوت میتواند داشته باشد ولی رنگ پایه در فلزیاب تصویری با برنامه نرم افزار لکه سه رنگی میتواند رنگ قرمز و سبزو ابی میباشد

عمده مدلهای تصویری به صورت لکه رنگی بنابرنرم افزار یا برنامه یاP.I.P یا P.P.I به سه رنگ اصلی قرمز RED و سبز GREEN و ابی BLUE محل و نوع هدف را مشخص مینمایند که به اختصار به ان RGB میگویند و نوع دیگر را به RBY معروف است که از ترکیب سه رنگ قرمز RED ، ابی BLUE ، زرد YELLOW میباشد و بقیه رنگها ترکیبی از این سه رنگ است که در بعضی مواقع بنفش VIOLET نیز بعنوان شبیه رنگ پایه که عامل پدید امدن بعضی رنگها مرکب یا ترکیبی میگردد در نرم افزار بکار برده میشود که رنگ بنفش VIOLET در نرم افزارهای سه رنگ RGB P.I.P به صورت رنگ اصلی بکار برده نمیشود .