پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:12

فلزیاب تصویری زمین

فلزیاب تصویری زمین

سیستم فلزیاب تصویری زمین را نیز باید بتواند تشخیص داده و ارزیابی نماید تا بتواند هدف اصلی یا طلا را تفکیک نموده یا تشخیص دهد با فلزیاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد فلزیاب تصویری کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب تصویری هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویر اشکار مینماید و اپراتور فلزیاب تصویری با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتور فلزیاب تصویری را فیلتر نیز میگویند

سیستم فلزیاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارنماید و این ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف یا طلا میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و طلا و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده هدف واقعی یا طلا بر روی صفحه نمایشگر  یکسان یا نزدیک به هم باشد

یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری جدید

فلزیاب تصویری جدید بودن فلز طلا یا انواع فلزات را میتواند تشخیص داده و مشخص نماید و برای فلزیاب تصویری جدید یا قدیمی بودن انواع فلزات یا طلا یا گنج تفاوتی برای تشخیص و تفکیک ندارد و فلزیاب تصویری که کارواقعی تشخیص طلا یا انواع فلزات را دارد میتواند یک طلا جدید یا فلز جدید را همانند فلز قدیمی یا طلا یا گنج تشخیص دهد با این تفاوت که فلزات قدیمی یا طلا یا گنج را با بهترین لکه رنگ منظم نسبت به دیگر لکه رنگ ها مشخص نموده ولی امکان دارد فلزیاب تصویری  فلزات نو یا طلا جدید را با کمی تفاوت در شکل رنگ اشکار نماید یا لکه رنگ یک فلز نو یا طلا جدید نامنظم تر از فلز قدیمی یا طلا گنج باشد و در زمان سه بعدی نمودن با فلزیاب تصویری طلا جدید یا فلز جدید قله لکه رنگ به خوبی یگ فلز قدیمی یا طلا گنج نباشد

اینکه بعضی اشخاص یا فروشندگان فلزیاب ابراز مینمایند که فلزیاب تصویری انها فقط فلز قدیمی یا گنج طلا را تشخیص داده و نمی تواند فلزنو یا طلا جدید را بگیرد یا لکه رنگ انرا اشکار نماید از نظر علمی پایه اساسی نداشته زیرا فلزیاب تصویری باید بتواند وضعیت الکتریکی سطح طلا جدید یا فلز جدید را تشخیص دهد تا بتواند انرژی یک فلزقدیمی یا گنج طلا را مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری زمین

فلزیاب تصویری زمین با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میتواند از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا دیگر انواع فلزات مشخص نماید و با این قدرت در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که میتوان شرایط هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات مورد نظر را از سطح خاک عمومی و دیگر منابع مزاحم تشخیص داده و جدا نمود

زمین یکی از منابعی است که خود بطور طبیعی علائم سیگنال با نیرو مغناطیسی را ایجاد مینماید که این مغناطیس زمین میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا طلایاب را با اختلال روبرو نماید که فلزیاب تصویری فرکانسی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO توانایی عملیات در جدا سازی وضعیت ژئو مغناطیس زمین را داشته تا بتواند فلزیاب تصویری نوع سیگنال انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا را جدا نموده و بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نموده و تفکیک نماید

زمین بر روی عمکرد فلزیاب تصویری اثر میگذارد و فلزیاب تصویری زمین را و زیر زمین را مورد تجزیه تحلیل قرا می دهد و همین اینکه فلزیاب تصویری زمین را اسکن مینماید و همین بررسی نمودن فلزیاب تصویری از وضعیت زمین میتواند اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر طلایاب تصویری را در تشخیص هدف اصلی یا طلا کمک نماید

طلایاب تصویری زمین یا گنج یاب تصویری زمین یا زمین شرایط رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری را برای هدف اصلی یا هدف طلا را تعیین مینماید پس در فلزیاب تصویری در هر نوع زمین میتوانید یک لکه رنگ متفاوت برای یک نوع هدف یا طلا بدست اورید

تشخیص رنگ لکه رنگ متعلق به زمین با رنگ لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه باید با روش تجزیه و تحلیل توسط اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر طلایاب تصویری به انجام رسد

 

 

برای تشخیص خاک با فلزیاب تصویری روش های گوناگون وجود دارد که فلزیاب تصویری تشخیص خاک بتواند انجام دهد

طلایاب تصویری تشخیص خاک یا گنج یاب تصویری تشخیص خاک یا برای تشخیص خاک با فلزیاب تصویری بعضی از اپراتور ها برای اینکه نوع اهداف را از مواد معدنی و منابع منطقه تشخیص دهند با فاصله از محدوده محل هدف که مورد نظر برای تصویر گیری با فلزیاب تصویری میباشد  اقدام به گرفتن تصویر با فلزیاب تصویری مینمایند و رنگهای حاصله را ارزیابی میکنند تا از طریق تشخیص خاک شکل لکه رنگ با رنگ لکه رنگ مربوط به منابع و ذرات صحنه کار را بدست اورده تا در انجام عملیات با فلزیاب تصویری تفاوت بین نوع رنگ لکه رنگ و شکل لکه رنگ طلا یا هدف با دیگر منابع و مواد معدنی منطقه را تشخیص دهند در این روش اپراتور نوع خاک و کانیهای منطقه عملیات را ارزیابی میکند.

البته بعضی مواقع رنگ پس زمینه رنگی ناشی از مواد معدنی و منابع موجود در لایه های سطح و زیرین زمین میباشد که تشخیص و رفع اختلال ان در تشخیص خاک با فلزیاب تصویری میتواند ارزیابی صحنه کار یا تشخیص خاک را با خطا روبرو نماید که اپراتور حرفه ای فلزیاب تصویری یا کاربر با تجربه طلایاب تصویری میتواند با تغییر تنظیمات برنامه فلزیاب تصویری این خطا در تشخیص خاک را نسبت به نوع هدف یا طلا کاهش داده یا از بین ببرد.