پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:55

فلزیاب تصویری شرایط زمین

فلزیاب تصویری شرایط زمین

فلزیاب تصویری درشرایط متفاوت لایه های زمین علائم سیگنال ترکیبی را دریافت مینماید و اگر فلزیاب تصویری توان تشخیص نوع لایه های زمین را دارا باشد این قدرت را خواهد داشت که سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را از سیگنال علائم ترکیبی لایه های زمین تشخیص داده و لکه رنگ با عدد VDI هدف اصلی یا گنج طلا را مشخص نماید

در یک منطقه اگر لایه های زمین دارای شرایط متفاوت از نظر قرار گرفتن بر روی هم باشند هر کدام یک فرایند نیرو مختص به خود را داشته که این نیروها میتواند بریکدیگر فشار وارد نموده و ترکیب شده یا غیرهم جهت شود و همین علائم سیگنال زمین میتواند بازتاب انعکاسی بر روی هدف اصلی یا طلا یا گنج داشته باشد و فلزیاب تصویری که طبق اصول رادار تصویری با تفکیک طراحی شده باشد میتواند لایه های زمین را بصورت رنگ عمومی درپس زمینه اشکار نماید و این تشخیص این اجازه را به فلزیاب تصویری می دهد که لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را منظم اشکار نماید

این عمل در فلزیاب تصویری با کیفیت تنظیمات خاص در رادار زمینی دستی با تفکیک قابل اجراء میباشد که دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد