یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری اصل تفکیک گنج

فلزیاب تصویری اصل تفکیک گنج را از دیگر منابع و مواد معدنی بخواهد جداگانه مشخص نماید باید یک فلزیاب تصویری با تشخیص تغییرات سطح میدان الکتریکی گنج طلا باشد یا سطح الکتریکی گنج طلا را از انرژی دیگر میدان های مغناطیسی که در اثر وارد نمودن نیرو مواد معدنی و منابع بریکدیگر و با گنج طلا پدید می اید از دید فلزیاب تصویری برای اشکار نمودن خواص فرکانسی گنج طلا مورد ارزیابی قرار دهد

که این عمل از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE قابل انجام است

دیگر فلزیاب های تصویری که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد و با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود فلزات یا گنج طلا را تشخیص می دهد در این شرایط از وجود میدان مغناطیس یا ذرات بار الکتریکی متفاوت مربوط به فلزات مختلف یا مواد معدنی ومنابع صحنه کار و دچار اختلال در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج شده و در بعضی مواقع فلزیاب تصویری از این دسته فلزیاب ها که با مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید اصلاً چنین هدف یا طلا یا گنج را نادید میگیرید چون امکان دارد این میدان مغناطیسی در سطح گسترده مرحله به مرحله اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت زمین صحنه کار برای این دسته فلزیاب های تصویری وضعیت عمومی را ایجاد نموده باشد که ان نوع فلزیاب ها تصویری در وضعیت بالانس عمومی نسبت به این میدان های مغناطیس قرار بگیرد و وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج از دید فلزیاب تصویری مغناطیسی یا مگنتومترتصویری یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی و فلزیاب تصویری پالسی یا فلزیاب تصویری وی ال اف VLF یا فلزیاب تصویر تی ار TR یا فلزیاب تصویری بی اف او BFO خارج میگردد

فلزیاب تصویری قله سه بعدی مواد معدنی یا منابع با قله سه بعدی طلا یا انواع فلزات را متفاوت ارائه مینماید ولی بعضی از منابع و مواد معدنی قله سه بعدی شبیه طلا یا فلزات دیگر مانند نقره و مس و روی و اهن و نیکل که در عدد VDI در تنظیمات تفکیک تعیین شده است را اشکار مینماید و دلیل ان میتواند چند عامل متفاوت باشد و در ابتدا تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد سپس در نرم افزار فلزیاب تصویری تنظیمات سطح فلزات با زیر سطح فلزات است که میتواند این لکه رنگ ها را بصورت متفاوت اشکار نموده تا تصویر قله سه بعدی مواد معدنی ومنابع صحنه کار با طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI با تفاوت واضح از یکدیگر اشکار گردد

تنظیمات دقیق در فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را برای تفکیک فلزات یا طلا یا دیگر منابع مود معدنی و غیر فلزی ها افزایش داده و تشخیص قله سه بعدی مربوط به هدف اصلی یا طلا یا غیرفلزی یا انواع فلزات را اسانتر مینماید زیرا نقطه قله فرکانس و هرم فرکانس در اصل در حول محور خود گنج با طلا شکل میگیرد که فلزیاب فرکانسی میتواند بازتاب پدید امده از جریان الکترومغناطیس مربوط به میدان الکتریکی و انرژی هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع دارای انرژی که شبیه به جریان هدف اصلی یا طلا بازتاب میشود تشخیص داده و نسبت به مرکز نقطه قله فرکانس و هرم فرکانسی هدف اصلی یا طلا واکنش برای تفکیک را انجام دهد که تنظیمات صحیح در فلزیاب تصویری میتواند قله سه بعدی طلا را از قله سه بعدی دیگر منابع و مواد معدنی مشخص نماید

توجه نمایید که هرم موج فرکانس مربوط به نوع تنظیم دامنه موج فرکانس قابل تشخیص در فلزیاب تصویری میباشد که از طریق تنظیمات ابعادهدف IND SIZE در فلزیاب تصویری ایجاد میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری طلا

اینکه فلزیاب تصویری طلا را پیدا مینماید یا طلا گنج را تفکیک میکند یا فلزیاب تصویری طلا را کاوش مینماید  در اصل بستگی به ترتیب کارنوع تنظیمات فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری برای کشف طلا به نسبت شرایط تعیین شده برای اندازه طلا یا گنج یا انواع فلزات دیگر دارد

الودگی نوع خاک زمین میتواند در تشخیص طلا یا گنج یا فلزات مورد نظر شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری را تغییر داده که این تغییرات را باید در تنظیمات فلزیاب تصویری برای تشخیص و تفکیک نوع فلزات یا طلا یا گنج و دفینه و زیرخاکی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر داده یا تنظمات متناسب در فلزیاب تصویری تعیین گردد

پس در نتیجه تنظیمات صحیح در صحنه کار توان قدرت فلزیاب تصویری فرکانسی یا طلایاب تصویری فرکانسی را برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI در جهت تفکیک دقیق افزایش داده تا خطا در تفکیک طلا با دیگر منابع از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تفکیک تصویر

فلزیاب تفکیک تصویر را در نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO زمانی با دقت انجام می دهد که تنظیمات تفکیک تصویر در نرم افزار تفکیک رنگCOL PRO   با دقت و متناسب با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین شده باشد

 فلزیاب تصویری با تفکیک رنگ COL PRO با وجود تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند تغییرات زود گذربیرونی و درازمدت درونی زمین را تشخیص داده تا فلزیاب تصویری با تفکیک رنگ COL PRO بتواند تفکیک طلا و انواع فلزات را از لایه های مواد معدنی یا منابع صحنه کار را داشته باشد

در صورتیکه فلزیاب تصویری دارای تنظیم مدلیشن MODULATION  باشد میتواند امواج فرکانس در چند حالت را تشخیص داده تا مدار اصلی در زمان دریافت علائم سیگنال زمین را از علائم هدف اصلی یا طلا یا فلزمورد نظر جدا نماید که این تنظیم توان جداسازی اثرات زودگذر و دراز مدت زمین را میتواند برای جذب علائم فلزیاب تصویری مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تصویری کشف گنج

فلزیاب تصویری کشف گنج را بخواهد انجام دهد باید یک فلزیاب فوق پیشرفته یا طلایاب حرفه ای باشد که بتواند یک گنج اصلی یا واقعی را در عمق زیاد یا عمق بالا کشف نماید ولی یک فلزیاب تصویری یک اپراتور فلزیاب حرفه ای یا یک کاربرطلایاب فوق پیشرفته را نیاز دارد

عده ای عملکرد فلزیاب تصویری را زیر سئوال میبرند که هر کدام دلیل و مقاصد خاص خود را دارند ولی فلزیاب تصویری کشف گنج را بخواهد به واقعیت انجام دهد باید فلزیاب تصویری واقعی با اصول رادار باشد که بتواند یک گنج یا طلا را کاوش نموده یا پیدا نماید

متاسفانه عده ای که میخواهند از فلزیاب تصویری سود ببرند اقدام به ساخت فلزیاب تصویری نموده که مدار انها طبق اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR نمی باشد و در اصل مدار فلزیاب انها از نوع  فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت میباشد که هیچکدام این فلزیاب ها ساختار طبیعی یک فلزیاب تصویری اصل را دارا نمی باشد زیرا مدار انها طبق اصول را رادار عمل نمی نماید که بتواند یک فلزطلا یا گنج را در عمق زیاد تشخیص دهد  و برای همین است که این دسته فلزیاب نمی توانند اهداف یا طلا یا گنج را درعمق زیاد کاوش نموده یا مشخص نمایند و این نوع فلزیاب ها در سرجستجوگر خود با تغییر فاز حاصل از میدان مغناطیس میتوانند عمل نماید که با ساختار کلی یک مدار طبق اصول رادار زمینی دستی برای کشف گنج یا طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد مطابقت ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب تصویری تفکیک دار طلا

ساختار تشخیص فلزیاب تصویری تفکیک دار از وضعیت میکرویو تنظیمات داخلی تفکیک فلزیاب تصویری در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT از تجزیه و تحلیل میکروسکوپی ذره به نسبت مدل مولکولی ان فلزیا طلا میباشد و از انجا که مولکول طلا در مرورزمان تغییر نمی نماید زیرا دچار پوسیدگی نمیگردد فلزیاب تصویری اسکن طلا را میتواند بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید و نوع رنگ لکه رنگ اسکن طلا به نسبت طول فاصله طلا تا سرجستجوگرفلزیاب تصویری میتواند تغییر نماید یا در بعضی مواقع به رنگ پس زمینه اشکار گردد البته نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز در نوع شکل لکه رنگ اسکن طلا و رنگ لکه رنگ طلا اثر گذاشته و با ترکیب رنگ در لکه رنگ یا شکل لکه رنگ از نظر هندسی روبرو شود و حسن فلزیاب تصویری در این است که تغییرات پدید امده در وضعیت فلز یا طلا قرار گرفته در زیرزمین را به نسبت انرژی مربوط به همان هدف اصلی یا طلا از ذرات با انرژی بالاتر تشخیص داده و میتوان شرایط مولکولی را بصورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص نموده و تفکیک نماید

البته این روش تشخیص و تفکیک مربوط به فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

دیگر فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد نمی تواند این چنین عمل نماید یا در ترکیب شناخت علائم دارای ضعف میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

نحوه کار فلزیاب تصویری

نحوه کار فلزیاب تصویری به این صورت است که هر باربا فلزیاب تصویری از یک محدوده تصویرگیری مینمایید تصاویر لکه رنگ اشکار شده در فلزیاب تصویری یکسان نمی باشد و این یکسان نبودن عملکرد فلزیاب تصویری از نظر علمی بخاطر وضعیت اینرسی هدف و نیرو یا جریان و انرژی وارده بر هدف وضعیت پتانسیل هدف طبق بارالکتریکی اشکار گردیده از اهداف به نسبت انرژی درونی انها برای بازتاب علائم به سمت فلزیاب تصویری میباشد و تشخیص فرکانس طبیعی صحنه کار با فرکانس زاویه ای مربوط به هدف اصلی یا طلا که با اطراف متفاوت است میتواند بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید و دیگر منابع در صحنه کار نیز تفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد به همین صورت توسط پردازشگر فلزیاب تصویری مشخص میگردد و در مناطق بسیار الوده لکه رنگ ها زیاد با رنگ مشابه اشکار میگردد که با فیلتر نمودن درست و تنظیمات قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری تصویر لکه رنگ اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا الومینیم را متمایز مینماید

البته این توضیح مربوط به فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد دارای این نوع توانایی واقعی برای مشخص نمودن اهداف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی  یا اهن نمی باشد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

طلایاب گنج یاب

طلایاب گنج یاب یک سیستم فلزیاب یا دستگاه فلزیاب است که بتواند طلا را تفکیک نماید تفکیک طلا در هر نوع فلزیاب بصورت دقیق و مجزا قابل انجام نمی باشد طلایاب گنج یاب یا دفینه یاب را بصورت عام و عمومی در بازار فلزیاب مطرح مینمایند با انکه نام اصلی و علمی و صنعتی طلایاب گنج یاب همان فلزیاب است

طلایاب گنج یاب که بتواند گنج یا دفینه یا اثار باستانی یا طلا قدیمی را پیدا یا کاوش نماید باید فلزیابی باشد که بتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید و با این توان تفکیک درفلزیاب اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید بتواند بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده

طلایاب گنج یاب که بتواند در هر شرایطی واکنش درست از خود نشان دهد بسیارموضوع مهمی برای موفقیت است واکنش یا پاسخ درست فلزیاب به این معنا است که ذرات و دیگر اهداف یا منابع مزاحم باعث انحراف و خطا در سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب ایجاد ننماید

موضوع انحراف در تفکیک و تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند عوامل متفاوت داشته باشد در ابتدا نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب گنج یاب که وضعیت توان فلزیاب را تعیین مینماید مطرح میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب TR یا فلزیاب BFO یا فلزیاب مگنت یا فلزیاب سنسور داراز نوع سنسور مغناطیسی نیز طلایاب گنج یاب نمی باشد یا هیچکدام این نوع فلزیاب ها در اصل قدرت تفکیک اهداف را بنابر خواص مغناطیس فلزات نداشته بخصوص توان تفکیک خواص مغناطیسی فلزی مانند طلا را از دیگر منابع و فلزات و ذرات ندارد به ویژه توان تفکیک اهداف مانند طلا در عمق زیاد را ندارد ودر مجموع  این نوع فلزیاب ها طلایاب گنج یاب نمی باشد

طلایاب گنج یاب حتی به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوردارمادون قرمز یا التراسونیک که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تمام توان قدرت تشخیص و تفکیک نمی توان طلایاب گنج یاب به خریدار فلزیاب معرفی نمود با انکه یک اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب حرفه ای با این نوع سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب بهتر میتواند هدف واقعی را تفکیک نموده و تشخیص دهد و در عمق زیاد نیز اهداف را تفکیک مینماید