پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:54

فلزیاب تصویری لایه زمین

فلزیاب تصویری لایه زمین

فلزیاب لایه زمین یا فلزیاب تصویری لایه زمین را بتواند ارزیابی نموده واینکه فلزیاب تصویری مشخص نماید نوع لایه زمین یا لایه های زمین از کدام دسته مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد کار کاوش طلا یا کشف انواع فلزات بریا تفکیک اسانترمیشود

اینکه یک فلزیاب بتواند وضعیت لایه ای زمین را تشخیص دهد به اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب این اختیار را می دهد که وضعیت لایه های زمین یا ترکیب علائم سیگنال زمین را مشخص نموده و بر روی تنظیمات فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب نوع ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع صحنه کار را در نظر بگیرید تا امکان موفقیت برای کاوش طلا یا هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X صدق مینماید که چنین توانایی را دارا است