پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:32

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت

فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ متفاوت از یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را اشکار نماید که این عمل فلزیاب تصویری بر گرفته از تشخیص نرم افزار فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از علائم منتقل شده از مدار اصلی فلزیاب تصویری میباشد

فلزیاب تصویری لکه رنگ متفاوت را در حالتی که یک هدف اصلی یا طلا وجود داشته باشد در یک بار تصویرگیری دو لکه رنگ منظم با رنگ متفاوت از خود اشکار نماید یا یک هدف یا طلا در یکبار تصویرگیری میتوانند دو لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید که این حالت از زاویه فرکانس ان هدف اصلی یا طلا میباشد که این شرایط را ایجاد مینماید