پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:45

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان از دو هدف متفاوت ظاهر نماید یا فلزیاب تصویری برای دو نوع فلز مانند طلا و مس یک لکه رنگ هم شکل را در صحنه کار اشکار نماید که این میتواند از عوامل واکنش انرژی نزدیک ان فلزات به نسبت طلا میباشد ولی در این شرایط لکه رنگ طلا با رنگ روشن تر و واضحتر اشکار میگردد و این دو لکه رنگ بیشتر مواقع هم رنگ هم نمی باشد و اگراز یک رنگ یکسان باشد لایه ای حاشیه ان لکه رنگ ها شبیه به هم نمی تواند باشد و زمانی که سه بعدی میگردد لکه رنگ مربوط به طلا دارای قله بالاتری از طول موج بازتاب شده از تابش انرژی طلا میباشد

البته این تفاوت طول قله منظم که تشخیص فلزات دیگر از طلا را مشخص مینماید فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در حالت سه بعدی شکل میگیرد