پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:44

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا

فلزیاب تصویری مغناطیسی طلا را نمی تواند با اصول علمی تشخیص فلزیاب تصویری تشخیص داده و مشخص نماید که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میتواند از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد

مدار اصلی این دسته فلزیاب یا دستگاه ها بنابر خصوصیات مغناطیسی عمل نموده و تغییر فاز در زمان را از میدان مغناطیس متفاوت با میدان مغناطیس سرجستجوگر خود میتوانند تشخیص دهند و از انجا که فلزیاب تصویری واقعی بنابر اصول رادار طراحی شده است و فلزیاب تصویری واقعی با اصول مدار رادار از تغییرات امواج الکترومغناطیس در فرکانس بهره میبرند تا بتواند یک فلزیاب تصویری باشد تا بتواند یک تصویر واقعی را ارائه نماید

برای این است که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را بروی طلا در عمق زیاد برای بدست امدن لکه رنگ تصویر تست نمی نمایند چون این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توانائی تشخیص تابش طلا از انرژی درون فرکانس مختص طلا را ندارند