پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:46

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی را میتواند هم شکل طلا یا فلز مورد نظر اشکار نماید و این بخاطر این است که تعدادی از مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای نیروی پرتوزایی باشد که در طول مسیر انعکاس به سمت فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری وضعیت هم عرضی را پدید اورده و فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی یا منابع صحنه کار را بصورت لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا اشکارنماید که لکه رنگ مربوط به مواد معدنی یا منابع اصولاً هم رنگ لکه رنگ مربوط به طلا یا گنج طلا نمی باشد و در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط تک رنگ یا کمترین رنگ درتعداد لکه رنگ ها با رنگ کم رنگ تر اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

دیگر فلزیابها یا دستگاه ها توانایی این تشخیص را در تفکیک رنگ لکه رنگ ندارد