پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:12

فلزیاب تصویری گوناگونی

فلزیاب تصویری گوناگونی

فلزیاب تصویری گوناگونی شرایط زمین را به نسبت طلا یا انواع فلزات میتواند تشخیص دهد و این موضوع میتواند باعث گردد که بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا را از لکه رنگ های گوناگون دیگر منابع تشخیص داده و گوناگونی تصاویر لکه رنگ بیانگر نوع وضعیت زمین وتوده های معدنی به همراه موقعیت طلا یا اهداف دیگر میباشد که بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ اشکار میگردد این موضوع که لکه رنگ متفاوت یا گوناگون در فلزیاب تصویری اشکار میگردد از اصول کار فلزیاب تصویری با عملکرد واقعی در زمینه فلزیاب تصویری طبق رادار تصویری میباشد و این واکنش میتواند پیروی از جریانات متفاوت در زمینه نحوه عملکرد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری باشد که یک واکنش منطقی و علمی و اصولی درشرایط تشخیص فلزیاب تصویری است