سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:16

فلزیاب تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT

فلزیاب تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT

فلزیاب تنظیمات اساسی یا تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT را برای تغییرات کلی و مهم قابل تاثیر در تفکیک فلزات و ابعاد هدف IND SIZE را دارا است وتنظیمات یا فیلتری که بر روی عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب بصورت مستقیم و بدون محدودیت تاثیر گذارد را تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST به ان میگویند زیرا تغییر ان تاثیر اساسی در عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

BASIC ADJUSTMENT تنظیماتی است که در اثر کمترین تغییرات در این تنظیمات باعث میگردد که تغییرمشخصی در واکنش فلزیاب ایجاد گردد به همین خاطر به این تنظیمات پایه ای در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار زمینی دستی که دارای قدرت تفکیک میباشد BASIC ADJUSTMENT یا تنظیمات میکروویو میگویند زیرا با کمرتین تغییر تفاوت اساسی در عملکرد فلزیاب ایجاد مینماید که این تنظیمات مربوط به قسمتهای میباشد که مدار بنابر ان طراحی گردیده است

تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT که تغییرات در این نوع تنظیمات بر روی عملکرد مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر اساسی و قابل توجهی میگذارد را بصورت استعاره میکرو ویو MICROWAVE نیزمیگویند و از تنظیماتی است که میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب را در تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج به حد مطلوب در تفکیک رسانده یا شرایط نامطلوب در صحنه کار را تا حد ممکن از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نماید.