پنج شنبه, 24 فروردين 1396 14:12

فلزیاب بیخودی

فلزیاب بیخودی از خود واکنش نشان دهد میتواند دلایل متفاوت داشته باشد ولی فلزیاب بیخودی از خود واکنش نشان نمی دهد و دلیل ایجاد واکنش بیخود یا پاسخ بیخودی میتواند از شرایط گوناگون در صحنه کار باشد در ابتدا فلزیاب یا طلایاب اگر درست و منظم با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نگردد موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب از خود واکنش بیخودی نشان دهد

فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا عمدتاً دچار واکنش بیخودی در صحنه کار میگردد زیرا تنظیمات تفکیک طبق اصول علمی با عدد VDI را نداشته یا دارای تنظیمات مربوط به تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و دارای قدرت ارزیابی زمین برای تشخیص طبقه مواد معدنی و منابع صحنه کار نمی باشد که بتوان در تنظیمات وضعیت زمین را لحاظ نمود و این دسته فلزیاب ها براحتی دچار خطا و واکنش بیخودی بر روی مواد معدنی و کانیها و سنگ ها میباشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب طلا احمق

فلزیاب طلا احمق را به جای طلا میتواند تشخیص دهد و در اینجا تفکیک در فلزیاب مطرح میباشد وطلای احمق در اصل پیریت میباشد که علائم و سیگنال شبیه با طلا یا گنج را بازتاب مینماید با انکه پریت یا طلا احمق دارای وضعیت دیا مغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد در زمانی که دارای تغییرات از میدان مغناطیس دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار قرار میگیرد جهت مغناطیسی مخالف را در خود گرفته و همین موضوع میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص دچار انحراف نموده و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی این جهت و تغییر جهت میدان مغناطیس پدید امده در اثر نیروی وارده از دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار را به جای هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص دهد  و اگر در چنین وضعیت طلا یا گنج قرار گرفته باشد وضعیت متغیر برای میدان مغناطیس ایجاد نموده و در وضعیت میدان مغناطیسی  متغیر نیروی وارده از میدان مغناطیسی مواد معدنی و منابع صحنه کارو وضعیت پدید امده از حرکت بار الکتریکی مخالف پیریت موجب میگردد که دو میدان مغناطیس با دارا بودن فاصله از نظر ارتفاع قرار بگیرد که به ان میدان مغناطیس متغیر از دید فلزیاب میگویند و همین وضعیت میتواند فلزیاب را با خطا در تشخیص رروبرو نماید

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI با قرار دادن ابعاد هدف IND SIZE میتوان هدف مورد نظر یا طلا را مشخص نموده و تفکیک نماید تا پریت را اشتباه به جای طلا نگیرد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب حساس به طلا

فلزیاب حساس طلا یا فلزیاب حساس به طلا به هر فلزیابی نمی توان گفت زیرا هر فلزیاب میتواند حساس به طلا باشد و حساسیت به طلا نشان دهد ولی اینکه فلزیاب طلا را تفکیک نماید در اصل فلزیاب حساس به طلا میباشد

فلزیاب حساس به طلا در عملیات جستجو طلا باید بتواند طلا را از دیگر طبقات جداگانه تفکیک نماید و این جداگانه تفکیک نمودن طلا از دیگر فلزات در هر فلزیابی قابل انجام نمی باشد چون تفکیک طلا نسبت به دیگرفلزات وضعیت خاص خود را دارد و ان هم به دلیل ان است که طلا از نظر ساختار بازتاب علائم ضعیف تر از دیگر فلزات به فلزیاب علائم منعکس مینماید و حساس بودن به طلا در فلزیاب در عمق مهمتر از حساس بودن فلزیاب به یک طلا در سطح است و بیشتر فلزیاب ها توان تشخیص طلا یا حساسیت نشان دادن به طلا در عمق زیاد را ندارند و فقط اندسته از فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد حساس به طلا در عمق زیاد میباشد و با تعیین عدد VDI میتواند هدف طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و بهترین خصوصیات این نوع فلزیاب ها در این است که میتواند اهداف هم طبقه هم مانندطلا را از نقره و مس جاگانه تنظیم نماید