جمعه, 25 فروردين 1396 09:49

فلزیاب زاویه خنثی طلا

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب کشف زیرخاکی

فلزیاب کشف زیرخاکی را چگونه انجام می دهد و مهم کشف زیرخاکی در کنارگنج طلا برای تشخیص توان فلزیاب یا طلایاب تفکیک در عمق زیاد است و مهمتراز تفکیک کشف زیرخاکی وگنج طلا توان فلزیاب یا طلایاب در مشخص نمودن مرکززیرخاکی به همراه گنج طلا میباشد در اینجا منظور از زیرخاکی اثارباستانی غیرفلزی در کنار گنج طلا میباشد

 این عمل تفکیک زیرخاکی یا گنج طلا در شرایط متفاوت در اصل با ان دسته فلزیاب یا طلایاب که با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق اصول رادار زمینی دستی عمل مینماید انجام شدنی است و فلزیاب یا طلایاب فرکانسی با دار بودن تنظیمات تفکیک با عدد VDI توان قابلیت تشخیص برای تفکیک کشف زیرخاکی و طلا و گنج یا کشف عتیقه یا کشف حفره یا تونل یا طلا در خمره یا طلا در کوزه را در هر نوع شرایطی در عمق زیاد خواهد داشت چون تنظیمات تفکیک با عدد VDI یا یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طبق جدول VDI SCALE عمل مینماید و بنابر جدول VDI SCALE میتوان عدد VDI را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و محفظه عایق پوشش داده شده برروی گنج طلا را با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین نمود تا کشف زیرخاکی با گنج طلا با تفکیک بالا به انجام برسد   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب ترکیب گنج

فلزیاب ترکیب گنج طلا با دیگر فلزات در کنار یکدیگر را از دیگر منابع یا مواد معدنی یا فلزات جداگانه از گنج طلا بتواند تفکیک نماید باید در ابتدا توان تفکیک طلا گنج را در عمق زیاد داشته باشد تا در مرحله بعد طبق تنظیمات مربوط به تفکیک بتواند علائم سیگنال گنج طلا را از علائم دیگرمنابع تشخیص داده

مهم ترکیب گنج با دیگر فلزات یا کوزه و خمره یا دیگر اثارباستانی یا زیرخاکی است که میتواند درکار فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص طلا درگنج ایجاد انحراف نماید زیرا این منابع خود هر کدام دارای سیگنال علائم مختص به خود میباشد و این علائم خاص هرفلزبا سیگنال طلا میتواند ترکیب شده یا نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس ایجاد نموده که با ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز ترکیب شده یا نیرو وارد نموده و در این جریان ناپایداری میدان الکتریکی سطح گنج طلا ایجاد شده و در هر زمان انرژی جذب نموده و سپس به دیگر منابع تابش می نماید و در این میان اختلال درسیگنال علائم گنج طلا پدید می اید که هر نوع فلزیاب بخصوص فلزیاب مغناطیسی و هم دسته ان توان کاوش چنین گنج طلای را نخواهد داشت بخصوص در عمق زیاد قرار داشته باشد 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب خمره طلا

فلزیاب خمره طلا یا فلزیاب گنج خمره طلا یا کوزه طلا در دید فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتریا ولتاژ القایی با توان بسیار پایین قابل رویت است مگر انکه ان هدف اصلی یا طلا در خمره یا کوزه در عمق کم قرار گرفته باشد

 سیلیکات دارای منابع تشگیل شده مانند اهن و منیزیم و کوارتز میباشد و وضعیت مواد که سیلیکات تشگیل میدهند دارای شرایط بارالکتریکی منفی میباشد و یون مثبت که درالومینیوم و منیزیم واهن در خاک رس وجود دارد بطور طبیعی دارای بار خنثی میباشد و پیوند یونی این عوامل مواد که بصورت مثبت شکل میگیرد موجب خنثی شدن بار الکتریکی در این مواد تشگیل دهند کوزه یا خمره میگردد البته رنگ روشن و تیره مواد تشگیل دهنده خمره یا کوزه به نوع مواد ان نیز بستگی دارد

دراین وضعیت الومینیوم خود رادیو اکتیو نمی باشد و غیر مغناطیس است و بار پدید امده در خمره خنثی میباشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی علائم و سیگنال مربوط به طلا یا گنج را در اثردریافت انرژی از فرکانس طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک مینماید به شرط انکه ان فلزیاب فرکانسی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات توان تشخیص جریان الکتریکی از میدان فرکانس حاصل از میدان الکتریکی میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب گنج خمره طلا

فلزیاب گنج خمره طلا را در صورتی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که توان عبور از عایق مانند خمره را برای تشخیص و تفکیک طلا را داشته باشد

فلزیاب گنج خمره طلا را به نسبت شرایط نوع مواد ترکیبی خمره یا کوزه میتواند تشخیص دهد و تشخیص گنج خمره طلا برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتربا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی متفاوت میباشد

در خمره یا کوزه از خاک رس بهره برده شده است که مواد اصلی ترکیب دهنده ان سیلیکات و الومینیوم میباشد که الومینیوم غیر مغناطیس است و وجود الومینیم وسیلیکات در کنار یکدیگر بطور طبیعی دارای بار خنثی میباشد و دارای علائم و تغییر بار الکتریکی برای میدان مغناطیس میگردد و در اثر پیوند یون ها اندازه بار الکتریکی ان متفاوت است و این شرایط موجب میگردد که خمره یا کوزه در دید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر قرار نگیرد یا قابل گنج خمره طلا تشخیص توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومتر یا مگنت نباشد بخصوص در عمق زیاد قرار داشته باشد