پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:53

فلزیاب کاهش قدرت

فلزیاب کاهش قدرت

فلزیاب قدرت پایین یا فلزیاب کاهش قدرت در مقابل شرایط صحنه کاررا میتواند از خود نشان دهد و ان هم در صورتی که ان فلزیاب دارای تنظیمات مربوط به حذف ذرات با انرژی متفاوت از میدان مغناطیس شکل گرفته از منابع متفاوت را نداشته باشد و این پدیده بیشتردر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا شکل میگیرد

زیرا در اثر ایجاد میدان مغناطیس متفاوت در صحنه کار پیوند حرکتی در میدان مغناطیس ایجاد شده و این پیوند میدان مغناطیسی که با یکدیگر ترکیب شده یا بریکدیگر نیرو وارد مینماید میتواند میدان الکتریکی متغیر را شکل داده که این جریان نیرودارای افت تابش سیگنال علائم نیروی میدان مغناطیس مربوط به طلا یا گنج طلا که قابل تشخیص در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومتر یا تسلا یا مگنت یا یون یاب گردد یا میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد با تشخیص علائم متغیر روبرو نماید و همین باعث خطا در این دسته فلزیاب های یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تخت سنگ

فلزیاب تخت سنگ که درسطح و زیر زمین بصورت یکدست یا یک پارچه باشد را بعنوان زمین بدون الودگی تشخیص داده یا صخره یا تخت سنگ یا سنگ ها و کانیهای که از یک نوع بافت ساختاری در حالت عمودی و افقی تشگیل شده باشد در دید فلزیاب بعنوان زمین بدون الودگی درنظر گرفته میشود

البته این وضعیت برای فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی که در یک صخره یا تخت سنگ یا کوهستان که دارای لایه یک پارچه باشد کار را اسان نموده و اختلال ایجاد نمی نماید زیرا این وضعیت خود شکل یک زمین یکدست و بدون الودگی از دید فلزیاب را داشته  زیرا یک دست بودن کانیها و سنگها در محدوده صحنه کاریک جریان مغناطیسی ثابت از گرانش زمین را داشته و در چنین موقعیتی وضعیت همسان در علائم سیگنال مربوط به صخره یا سنگ یا کانی یک پارچه ایجاد نموده و این وضعیت اختلال در عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی ایجاد نمی نماید و کمتر اختلال در کار فلزیاب از این دسته ایجاد مینماید البته این نوع فلزیاب ها کمتر دارای قدرت تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

اگر زمین صحنه کاردارای حالت کوهستانی یا سنگلاخ یا سنگ ها و کانیهای مواد معدنی و منابع متفاوت در لایه های سطح و زیر زمین  باشد اشکال تشخیص را دراین دسته  فلزیاب ها ایجاد مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب دیگر اشخاص یا شرکت ها

فلزیاب دیگر شرکت ها یا اشخاص نظریه دادن امری درستی نمی باشد و خریدار در زمان خرید از رقیب یک شرکت نباید سئوال نمود زیرا فروش نده فلزیاب از فلزیاب شرکت دیگر بدگوئی نماید زیرا از نظر اخلاق صنعتی و تجاری عملی با وجدان رفتاری و گفتاری نمی باشد چون میتوان برای اینکه فروشنده فلزیاب شما را از خرید فلزیاب از دیگران منصرف نماید از فلزیاب دیگران بدگوئی نمائید و واقعیت را ابراز ننمائید برای همین فروشندگان و تولید کنندگان معتبرازدادن نظریه یا موردی در رابطه با فلزیاب دیگران ابراز نظر نم نمایند و واقعیت فلزیاب را برای خریدار ابراز مینمایند و سازندگان و فروشندگان صادق با ابراز واقعیت در مقابل وجدان خود اسوده میباشند و در اصل خود فروشنده باید عملکرد سیستم فلزیاب را اموزش داده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق قرار داده و خود شما بعنوان خریدار پیدا نمائید و به توان سیستم فلزیاب دست یابید سئوال نمودن از یک فروشنده فلزیاب در رابطه با فلزیاب شرکت یا شخص دیگر صحیح نمی باشد زیرا به دلیل رقابت یک فروشنده متقلب میتواند از فلزیاب متعلق به شخص یا شرکت دیگر بدگوئی نمائید تا شما را متمایل نمائید از خود ان فروشنده متقلب فلزیاب بخرید در ایران مرسوم شده است که فروشندگان فلزیاب از فلزیاب دیگری بدگوئی نموده و دیگران را تخریب نماید که این موضوع  از نظر اخلاقی صحیح نمی باشد حتی اگر از اشخاص که دارنده فلزیاب باشند سئوال نمائید باز هم نمی تواند پایه و اساس درستی داشته باشد زیرا هر که با فلزیاب گنج پیدا کند میگوید ان فلزیاب خوب است و اگر پیدا ننماید میگوید ان فلزیاب بد است و هیچ شخص به توان و مهارت خود ایراد نمی گیرد یک فلزیاب که یک هدف را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید دارای توانائی تشخیص و تفکیک میباشد و موفقیت در صحنه کار اصلی برای کاوش هدف واقعی  بستگی به شرایط ان محدوده  و وجود هدف واقعی داشته و  مهمتر از همه بستگی به توانائی اپراتور یا کاربر در تشخیص واکنش فلزیاب نسبت به یک هدف واقعی  به دیگر منابع و ذرات  دارد