پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:50

فلزیاب فوق پیشرفته راداری

فلزیاب فوق پیشرفته راداری

طلایاب فوق پیشرفته راداری یا فلزیاب فوق پیشرفته راداری در اصل همان فلزیاب طراحی شده با اصول رادارزمینی دستی میباشد که دارای توان تفکیک طلا و دیگر فلزات یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و برگرفته از علم تفکیک در رادار میباشد

یک فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای از دسته فلزیاب راداری با تفکیک میتواند یک فلزیاب پیشرفته ای باشد که تنظیمات تفکیکDISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:44

فلزیاب فوق پیشرفته گنج

فلزیاب فوق پیشرفته گنج

گنج را با فلزیاب فوق پیشرفته بخواهید جستجو نمایید یا کاوش گنج با فلزیاب فوق پیشرفته کار هر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب نمی باشد و فلزیاب فوق پیشرفته باید توان تفکیک فلزات را از طلا بصورت جداگانه دارا باشد و یک امر حیاتی در تشخیص نوع فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب تشخیص توان ان فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و بیشتر خریداران فلزیاب به اینکه فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی توجه نموده و به قدرت عملکرد یک فلزیاب در رابطه با تفکیک طلا که نشانه فوق پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشند توجه نمی کنند و اقدام به خرید فلزیاب با عنوان خارجی نموده و بعد از خرید متوجه میشوند که فلزیاب فوق پیشرفته چه مشخصاتی دارد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:08

فلزیاب کشف گنج قدیمی

فلزیاب کشف گنج قدیمی را درصورتی میتواند با دقت انجام دهد که بتواند یک فلز جدید یا طلا جدید را در عمق زیاد کشف نموده یا پیدا و تفکیک نماید و در صورتیکه فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسور دار نتواند فلز نو یا طلا جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید صد در صد نمی تواند کشف گنج قدیمی یا زیرخاکی را به انجام رساند

برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب که ابراز میگردد که توان مشخص نمودن فلز نو یا طلا جدید را ندارد ولی حتماً فلز کهنه یا فلز قدیمی یا گنج را تشخیص می دهد مطمئناً نمی تواند فلزقدیمی یا طلا یا گنج را پیدا نماید

از انجا که این نوع فلزیاب یا دستگاه توان تشخیص خواص فرکانسی و انرژی درونی یک فلزجدید یا طلا جدید را ندارد چگونه میتواند خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی یک فلز قدیمی یا گنج طلا یا زیرخاکی را تشخیص داده و مشخص نماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:35

فلزیاب کیفیت شعاع زنی

فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب یا فلزیاب کیفیت شعاع زنی با قدرت بالا در تفکیک را داشته باشد میتواند توان شعاع زنی با کیفیت برای افزایش توان تشخیص محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را دارا است

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را برای تفکیک طلا یا گنج را داشته باشد یک فلزیاب راداری طبق اصول قانونی تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برگرفته از شرایط راداری زمینی دستی با تفکیک از طریق اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را ازنوع مدار الکترونیکی خود میگیرد و فلزیاب که توان بالای در ایجاد کیفیت برای تفکیک داشته باشد میتواند فلزات متفاوت را با تعیین عدد VDI بصورت مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

توجه نمایید که موضوع تفکیک ارتباطی با تنظیمات پله ای فرکانس در بعضی ردیاب ها یا انتنی ها ندراد زیرا این دسته ردیاب ها یا انتنی ها در دسته فلزیاب با تفکیک طبق اصول علمی تفکیک نمی باشد چون عملیات تفکیک را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از قانون رادار زمینی دستی دارا نمی باشند

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:58

فلزیاب

فلزیاب به چند دسته متفاوت طراحی میگردد که فلزیاب انتنی یک نوع از این دسته فلزیاب ها میباشد

فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی طلا و انواع فلزات توانایی بالای دارا میباشد

فلزیاب انتنی در نقطه زنی میتواند محدوده دیواره هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادار عمل نماید تا کارایی بالای در فلزیاب ها دارا باشد

فلزیاب انتنی در انواع متفاوت به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه میگردد

فلزیاب انتنی که دارای تفکیک با عدد VDI باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات دارد

فلزیاب انتنی در جهت انجام عملیات نقطه زنی با جفت دسته ان قدرت بالای را دارا است

فلزیاب انتنی باید دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

 

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:59

فلزیاب ردیاب

فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب در اصل در انواع گوناگون در بازار فلزیاب یا بازار طلایاب در ایران ارائه میگردد ردیاب یا فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب تفاوت اساسی داشته زیرا دریاب به ان دسته انتنی گفته میشود که دارای مدارالکترونیکی نباشد که به این دسته انتنی ردیاب مکانیکی یا انتنی مکانیکی نیز میگویند و فلزیاب ردیاب ان دسته فلزیاب انتنی است که دارای مدارالکترونیکی باشد

فلزیاب ردیاب که در دسته فلزیاب انتنی با تفکیک باشد ان دسته فلزیاب ردیاب است که طراحی مداران طبق علوم رادار زمینی دستی طراحی و به خط تولید رسیده باشد

طراحی مدار فلزیاب ردیاب که با تفکیک باشد در دنیا فقط در دست چند شرکت معتبر میباشد

فلزیاب ردیاب با تفکیک یا طلایاب ردیاب با تفکیک که دارای مدار الکترونیکی میباشد طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده و باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب ردیاب که تنظیمات فرکانس بصورت طبقه به طبقه یا پله به پله یا پله ای دارد طبق اصول رادار نمی باشد و در دسته فلزیاب ردیاب فرکانسی طبق اصول رادار زمینی دستی با علم تفکیک در یابنده ها ردیاب یا فلزیاب ردیاب نمی باشد

 

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:35

فلزیاب متمرکز کننده گنج

فلزیاب متمرکزکننده گنج با توان تنظیمات خود میتواند یک فلزیاب یا طلایاب دارای قدرت تمرکز بر روی تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را داشته باشد

فلزیاب متمرکز کننده گنج یا طلایاب متمرکزکننده گنج در اصل ان دسته فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند تغییرات لایه های زمین را تشخیص داده و از یکدیگر جدا نماید و با داشتن این توان در فلزیاب یا طلایاب با ایجاد تنظیمات متناسب قدرت تمرکز را برای راس قرار دادن علائم سیگنال گنج طلا در جهت تفکیک مرکزگنج طلا بدست می اورد

مواد معدنی و منابع زمین دارای ذرات تابشی مربوط به خود با اطراف خود میباشد که این تابش میتواند توسط طلا جذب شده و انرژی گنج طلا را با افزایش روبرو نموده و اینکه انتقال ذرات تابش یافته طلا با نیروی بیشتری به اطراف منتقل میگردد با جریان تابش ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز روبرو شده و یا بریکدیگر غالب شده یا مغلوب بازتاب تابش گنج طلا میگردد یا وضعیت درونی انرژی مواد معدنی و منابع از تابش طلا تاثیرمی پذیرد و نیرو بریکدیگر وارد نموده و تغییر در میدان مغناطیس محدوده دورتراز مرکز هدف اصلی یا گنج طلا با شکل جدید پدید می اورد و وضعیت صحنه کار دارای وضعیت نزدیک به گنج طلا شده که در اینجا فلزیاب یا طلایاب باید این توان را داشته باشد که بر روی انرژی سیگنال علائم گنج طلا متمرکز گردد و دیگر ذرات را از دید خود خارج نماید

این امر از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادارزمینی دستی با تفکیک اعداد VDI بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای متمرکز شدن بر روی مرکز گنج طلا توانایی کامل را دارا است

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:04

فلزیاب میدان تابش

فلزیاب میدان تابش طلا یا میدان تابش گنج طلا را از میدان تابش ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را باید بصورت متمرکز در مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخیص داده تا بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را مشخص نماید و همین میزان که فلزیاب مرکز میدان تابش طلا یا گنج طلا را تشخیص دهد توان تفکیک دقیق طلا گنج یا طلا را از دیگر منابع خواهد داشت

از انجا که طلا شرایط نوسان از جذب و تابش انرژی و ذرات خود را دارا است میتواند در اثر نیروی های وارد در مرور زمان در اطراف خود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی برای امواج الکترومغناطیس در فرکانس را داشته باشد

تابش طلا به دیگر منابع اطراف خود عمل انتقال ذرات را به انجام رسانده که موجب میشود سطح وسیعی از نیروی انرژی طلا بین مواد معدنی و منابع صحنه کار بصورت اشفته پراکنده گردد و همین موضوع ایجاد اختلال در نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر گردد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ارزان

لیست قیمت فلزیاب یا قیمت انواع فلزیاب در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب وجود دارد ولی فلزیاب ارزان با کیفیت خوب که توانائی بالای داشته باشد فقط در اختیارتولید کننده فلزیاب طلایاب گنج یاب که تولید فلزیاب انبوه دارد فلزیاب ارزان با کیفیت را ارائه مینماید و یک شرکت فلزیاب معتبرمیتواند فلزیاب شرکتی با کارائی بالا را با قیمت فلزیاب ارزان به بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه نماید

تولید فلزیاب ارزان را یک شرکت فلزیاب که میخواهد بازار رقابت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در اختیار خود قراردهد به انجام رسانده و این فروش فلزیاب ارزان برای یک شرکا فلزیاب معتبرامر عادی در فروش فلزیاب ارزان است

این نوع تولید فلزیاب ارزان را شرکت فلزیاب با توان بالا در تولید فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند به تحقق برساند فلزیاب ارزان با قدرت و عمق یابی خوب و تفکیک بالا را یک شرکت فلزیاب معتبر میتواند انجام دهد رابا انواع گوناگون از نظر عمق فلزیاب و تکنولوژی فلزیاب ارائه مینماید درخید فلزیاب ازران یا فلزیاب قیمت مناسب از شرکت فلزیاب معتبر شک نکنید

جمعه, 18 فروردين 1396 07:22

فلزیاب انتنی

فلزیاب انتنی که از نوع پیشرفته ترین نوع فلزیاب انتنی میباشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم میباشد

در سیستمها فلزیاب دارای تشخیص و جستجو با انتن که با حرکت انتن به سمت هدف محدوده و مرکز هدف را تفکیک و مشخص مینماید جدا سازی اهداف و منابع نزدیک به هم از نظر طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند تجربه است و تشخیص آن توسط اپراتور مطرح و مهم است و با تجربه اپراتور می تواند میزان جداسازی توسط سیستم فلزیاب و تشخیص آن را افزایش دهد  درک این موضوع از اهمیت بالا برخوردار است و متناسب تنظیم نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی اهداف از دیگر منابع را مشخص نماید

 در رابطه با سیستم فلزیاب ها دنیا قرار گرفتن اهداف در وضعیت مواد معدنی و منابع متفاوت علائم مربوط به هدف  از دید سیستم فلزیاب تغییر میابد و با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان جداسازی و تفکیک اهداف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را در شرایط گوناگون افزایش میدهد و منابع دیگر را اپراتور میتواند از هدف مورد نظر تا حد ممکن جدا سازی نماید.