پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:50

فلزیاب فوق پیشرفته راداری

فلزیاب فوق پیشرفته راداری

طلایاب فوق پیشرفته راداری یا فلزیاب فوق پیشرفته راداری در اصل همان فلزیاب طراحی شده با اصول رادارزمینی دستی میباشد که دارای توان تفکیک طلا و دیگر فلزات یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و برگرفته از علم تفکیک در رادار میباشد

یک فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای از دسته فلزیاب راداری با تفکیک میتواند یک فلزیاب پیشرفته ای باشد که تنظیمات تفکیکDISCRIMINATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب سنس

فلزیاب سنس  نوعی از تنظیمات فلزیاب یا طلایاب با مدار اسپکتروم انالیز با عدد VDI در نوع فلزیاب فرکانسی میباشد تنظیم سنس SENS مربوط به تنظیمات حساسیت SENSITIVITE در فلزیاب یا طلایاب میباشد و تنظیم سنس میتواند تعیین حساسیت مربوط به قسمت های متفاوت در فلزیاب یا طلایاب با قدرت تفکیک با عدد VDI میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت میتواند متعلق به قسمت تفکیک و یا  سنس یا حساسیت زمین و سنس یا حساسیت صدا یا سنس حساسیت تعیین فرکانس میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت مربوط به هر طبقه از تنظیمات باشد میتواند حساسیت ان قسمت را نسبت به نوع تنظیم افزایش دهد تا خطا در ان قسمت تنظیمات از ارتباط دیگرتنظیمات کاهش یافته یا خلاً پدید امده جبران گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب زمین ناشناخته

فلزیاب زمین ناشناخته را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید از اصول مهم در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب میباشد و زمین ناشناخته به دلیل مشخص نبودن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در کار فلزیاب یا کار طلایاب اختلال ایجاد نماید

شناخت زمین با فلزیاب یا طلایاب از مزایای بالا یک فلزیاب یا طلایاب میباشد زیرا زمانی که نوع مواد معدنی و منابع زمین شناخته شود موجب میگردد که هدف یا طلا یا گنج ناشناخته را در ان زمین با کیفیت بالا تفکیک نمود

شناخت مواد معدنی و منابع صحنه کار موجب میگردد ان دسته از توده های که بصورت ناشناخته در صحنه کار میباشد و جزو منابع معدنی اگثریت صحنه کار نباشد مشخص گردد چون این منابع معدنی که بصورت توده ای یا تجمع در محدوده صحنه کار قرار میگیرد میتواند ذراتی از گنج یا گنج طلا را جذب نموده و سپس تابش نماید که موجب خطا در فلزیاب یا طلایاب گردد یا مواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های در صحنه کار وجود داشته باشد که علائم سیگنال نزدیک به طلا یا گنج یا انوع فلزات را انعکاس نماید که باعث انحراف درتشخیص یا تفکیک فلزیاب یا طلایاب گردد

فلزیاب یا طلایاب که بتواندزمین ناشناخته را از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار تفکیک نماید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا در این نوع فلزیاب ها با تغییر عدد VDI میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و ترکیب ذرات با پرتوزایی بالا را تشخیص داده و در تنظیمات لحاظ نموده تا از خطا فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اید   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری دقت

فلزیاب تصویری دقت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی یا منابع را خواهد داشت درصورتیکه فلزیاب تصویری بتواند تفاوت مغناطش پدید امده در مواد معدنی منابع صحنه کار را از میدان الکتریکی متعلق به بار الکتریکی سطح حول محور هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب تصویری دقت در تفکیک را از نوع مدار ان فلزیاب تصویری بدست می اورد

فلزیاب تصویری دقیق باید بتواند مشخص نماید که مواد معدنی یا منابع صحنه کار از دسته فرومغناطیس است یا در اثر فشار نیروی میدان مغناطیس خارجی شرایط اهنربایی طبیعی را بخود گرفته یا در اثر دریافت ذرات از دیگر منابع و تابش ان به اطراف خود وضعیت فرو مغناطیس را پدید اورده و برای فلزیاب تصویری این شرایط باید قابل تشخیص باشد تا با تغییر تنظیمات بتواند تعادل تفکیک را در مدار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری ایجاد نمود تا فلزیاب تصویری بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را مشخص و تفکیک نماید  و این تشخیص از مدار مرکزی فلزیاب تصویری قابل ارزیابی است که فقط دسته فلزیاب های تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این توانایی را داشته 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شکل تفکیک زمین

فلزیاب با تفکیک میتواند شکل تفکیک زمین را با تنظیمات تفکیک طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE  مشخص نماید و در اصل فلزیاب با تفکیک با عدد VDI قدرت تشخیص کلیه موانع پدید امده از زمین یا لایه های زمین را داشته و با این توان تفکیک زمین در فلزیاب یا طلایاب قدرت تشخیص برای تفکیک طلا یا دیگر فلزات افزایش یافته یا با وجود این نوع تنظیمات یک فلزیاب فرکانسی میتواند موانع حاصل از جریان الکتریکی زمین که بالاترین نیروذرات که ایجاد مزاحمت مینماید را از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نموده و با تشخیص نوع مواد معدنی یا منابع که بالاترین اختلال را در تشخیص و تفکیک فلزیاب ایجاد مینماید میتوان تنظیمات فلزیاب یا طلایاب را مناسب با صحنه کار و مواد معدنی تعیین نموده یا تغییر داده تا موجب افزایش قدرت تفکیک فلزیاب یا طلایاب در عمق زیاد بخصوص برای طلا گردد یا توان تفکیک و کاوش اهداف یا طلا یا فلزات مورد نظر را در عمق زیاد افزایش یابد و دقت در نقطه یابی را به حد مطلوب در فلزیاب یا طلایاب برساند

توجه نماید که تنظیمات تفکیک با عدد VDI مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE مربوط به تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب تنظیمات زمین

درفلزیاب تنظیمات زمین باید به حد مطلوب نسبت به همان موقعیت شکل لایه های زمین  از نظرمواد معدنی و منابع تعیین گردد تا توان تفکیک طلا و دیگر فلزات در فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

درصورتیکه در صحنه کار اصلی تنظیمات متناسب وضعیت زمین و الیاژ هدف یا طلا یا دیگر فلزات در فلزیاب یا طلایاب ایجاد نشود یا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب در نحوه تعیین تنظیمات اشتباه عمل نماید موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب نتواند هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات مورد نظر را تشخیص داده و پیدا نمود

 در مجموع در اثر تنظیمات اشتباه فلزیاب یا طلایاب به دیگر منابع که همگن یا هم مکان یا کلاً از ساختار دیگر مواد معدنی یا منابع یا مواد زاید یا مزاحم باشد واکنش از خود نشان دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تخت سنگ

فلزیاب تخت سنگ که درسطح و زیر زمین بصورت یکدست یا یک پارچه باشد را بعنوان زمین بدون الودگی تشخیص داده یا صخره یا تخت سنگ یا سنگ ها و کانیهای که از یک نوع بافت ساختاری در حالت عمودی و افقی تشگیل شده باشد در دید فلزیاب بعنوان زمین بدون الودگی درنظر گرفته میشود

البته این وضعیت برای فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی که در یک صخره یا تخت سنگ یا کوهستان که دارای لایه یک پارچه باشد کار را اسان نموده و اختلال ایجاد نمی نماید زیرا این وضعیت خود شکل یک زمین یکدست و بدون الودگی از دید فلزیاب را داشته  زیرا یک دست بودن کانیها و سنگها در محدوده صحنه کاریک جریان مغناطیسی ثابت از گرانش زمین را داشته و در چنین موقعیتی وضعیت همسان در علائم سیگنال مربوط به صخره یا سنگ یا کانی یک پارچه ایجاد نموده و این وضعیت اختلال در عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی ایجاد نمی نماید و کمتر اختلال در کار فلزیاب از این دسته ایجاد مینماید البته این نوع فلزیاب ها کمتر دارای قدرت تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

اگر زمین صحنه کاردارای حالت کوهستانی یا سنگلاخ یا سنگ ها و کانیهای مواد معدنی و منابع متفاوت در لایه های سطح و زیر زمین  باشد اشکال تشخیص را دراین دسته  فلزیاب ها ایجاد مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب خاک سخت

از دید فلزیاب خاک سخت یا از دید فلزیاب زمین سخت شرایط خود را دارد یا خاک سخت یا خاک سفت از دید فلزیاب متفاوت از انچه است که در عموم در نظر گرفته میشود یک خاک سخت یا زمین سخت از دید فلزیاب صخره یا سنگ یا کانی بزرگ و یکدست یا یک پارچه از سطح زمین تا لایه ای زیر زمین نمی باشد زیرا در این شرایط علائم سیگنال وضعیت زمین یکسان است و بر یکدیگر نیرو وارد نمی نمایند تا اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید

 بلکه خاک سخت یا خاک سفت یا زمین سفت میتواند یک خاک یا زمین با لایه های متفاوت بصورت افقی یا عمودی باشد یا دارای  شکستگی عمودی یا افقی در لایه های زمین باشد که این نوع خاک میتواند کار فلزیاب را با سختی بیشتری روبرو نموده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طبقه مواد معدنی

فلزیاب طبقه مواد معدنی را بخواهد تشخیص دهد باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد و فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی با اصول رادار با تنظیمات مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب طبقات مواد معدنی و منابع صحنه کار یا لایه های زیر زمین را تشخیص داده و تفکیک نماید میتواند تفاوت امواج طلا یا فرکانس گنج را بهتر از دیگر فلزیاب ها تشخیص داده و تشخیص دهد

فلزیاب های که میتواند طبقات مواد معدنی و منابع صحنه کار را طبقه به طبقه تشخیص دهد توان این را دارا که بتواند علائم دیگر فلزات یا طلا یا گنج را تشخیص دهد زیرا چنین فلزیاب یا طلایاب تفاوت میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع زمین را از میدان الکتریکی یک هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات را به نسبت خواص فرکانسی ان تفکیک نماید و این عمل از یک فلزیاب یا طلایاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده بر می اید و میتواند این تفکیک را به انجام رساند و این تنظیمات اهداف با انرژی خاص را که با دیگر بارهای الکتریکی یا انرژی مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت میباشد را میتواند بصورت مجزا جداسازی نموده و سیگنال هدف تعیین شده در تنظیمات تفکیک را تشخیص داده و واکنش در فلزیاب یا طلایاب را ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا لایه خاک

فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب یاطلایاب باید دارای توان تفکیک طلا باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب با وجود تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و از انجا که یک رسانا بالا است در اطراف حول محور خود بار الکتریکی انباشته شده را ایجاد نموده و با تغییرمیدان الکتریک در اثررسیدن انرژی به میزان حد تحمل ذرات طلا ارنرژی درونی طلا اقدام به جابجایی ذرات خود به اطراف نموده و این انتقال میتواند به یک فلز قدیمی یا گنج یا طلا که در ان محدوده وجود داشته باشد منتقل گردد و یک خط مسیر خطوط میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی را ایجاد نموده و این خطوط ترکیب از امواج الکترومغناطیس در زمان معین ایجاد میگردد و این زمان برای انتقال ناپایدار خواهد بود و این جریان میتواند کار فلزیاب را برای کاوش طلا یا گنج در پیدا نمودن نقطه مرکز هدف با خطا روبرو نماید

صفحه1 از3