فلزیاب ستون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

فلزیاب دارای ستون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای مشخص شدن انواع فلزات و مواد معدنی و منابع را دارا میباشد

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE دارای ستونهای حروفی که منابع و مواد معدنی و الیاژ یا نوع هدف را مشخص نموده است و ستون اعداد که مقابل ستون حروفی میباشد و مشخصه نوع طبقه اهداف و منابع و مواد معدنی میباشد ستون میانی یا ستون سمت راست که مبین اهداف همگن یا هم مکان یا شبیه به هم میباشد که بیشتر متعادل اهداف در زمینهای میباشد که در هدف در ان منابع یا مواد معدنی در ان منطقه قرار گرفته اند.