یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت فلزیاب با تفکیک

دقت فلزیاب در تفکیک برای کاوش طلا در عمق زیاد در توان فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد که این دسته فلزیاب یا طلایاب میتواند فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی  یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب التراسونیک یا فلزیاب مادون قرمز با این نوع تنظیمات باشد

دقت فلزیاب در تفکیک برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب ایجاد نمیگردد بخصوص برای فلزیاب های مغناطیسی و هم گروه انها زیرا مدار این دسته فلزیاب ها از اصول تغییر مغناطیس به نسبت نوع هدف یا فلزات از خود اثر واکنش نشان می دهد که این اثر واکنش از تغییرات مغناطیسی در تغییر فاز یا اختلاف فاز نمی تواند جریان الکترونهای ایستا را که از فاصله مرکز هدف اصلی یا طلا بر روی دیگر مواد معدنی و منابع اثر الکتریکی میگذارد و ایجاد میدان مغناطیس مضاعف مینماید را ندارند تا بتوان د راین نوع فلزیاب ها دقت در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را به همراه داشته باشد و این دسته فلزیاب ها از ساختار فلزیاب های مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر و مگنت و یون یاب میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

کارکرد فلزیاب سنسورنوری حرارتی

کارکرد فلزیاب سنسور نوری حرارتی بنابر قدرت تفکیک ازدامنه بازتاب علائم سیگنال فرکانس هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی و دیگر فلزات میباشد در این شرایط که محیط صحنه کارکه بیشترین جابجایی ذره متعلق به هدف اصلی یا طلا را از حول هدف اصلی یا طلا منعکس میگردد موجب میشود که سنسور نوری حرارتی به ان ارتعاش ایجاد شده از طلا یا هدف تعیین شده درتنظیمات تفکیک از خود واکنش نشان داده و ان علائم سیگنال که بالاترین ارتعاش را دارد از دیگر سیگنال منابع دیگر جدا نموده و تفکیک نماید  

در این وضعیت که ارتعاش مربوط به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات که دران محیط شکل میگیرد موجب میگردد که سنسور نوری حرارتی  نیرو انرژی مربوط به هدف که دارای تغییر دما و فاز گردیده است را از دیگر منابع که دارای علائم مشابه باشد تشخیص داده و همین تفاوت در تشخیص توان تفکیک را افزایش داده  ودما دریافت یا جذب شده توسط اهداف سرد یا طلا و نقره و مس و الومینیم میدان الکتریکی هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و شرایط ارتعاش بازتاب شده یا دامنه سیگنال فرکانس موج که در عدد VDI و ابعاد هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده به همراه الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا در فلزیاب سنسوری نوری حرارتی بطور طبیعی قابلیت تشخیص و تفکیک را ایجاد نموده و میتوان ابراز نمود  هدف اصلی یا طلا که دارای انرژی بیشتر و دما بالاتر شده  است دارای تشعشات مادون قرمز میگردد که این مادون قرمز بصورت تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا به همراه تجمع ذرات فرکانس با انرژی منعکس شده که در اصل با ترکیب فرکانس مربوط امواج الکترو مغناطیس هدف یا طلا حرکت نموده و در صحنه کار بازتاب مینماید و سنسور نوری حرارتی  توان دریافت علائم مربوط به انرژی هدف اصلی یا طلا به همراه تشعشات مادون قرمز را داشته و این دریافت سیگنال را به مدار فلزیاب تصویری یا انتنی که طبق اصول رادار میباشد منتقل نموده و مدار پردازشگر فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی این انرژی مربوط به علائم یا سیگنال و فرکانس هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر علائم جدا نموده و تفکیک مینماید و همه این بازتاب علائم یا سیگنال توسط سنسور نوری حرارتی قابل تشخیص میگردد و توان تفکیک و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را افزایش داده

نحوه عملکرد سنسور نوری حرارتی در تشخیص سیکنال یا علائم و جریان و انرژی بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا نیکل و کروم و برنز و برنج میباشد ولی ازانجا که سنسور نوری حرارتی دریافت تشعشع الکترو مغناطیس مادون قرمز به همراه انرژی مربوط به فرکانس عمل مینماید بیشتر به اهداف غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و برنزو الومینیم واکنش بهتری را نشان داده زیرا این فلزات طلا و نقره و مس و الومینیم دارای رسانای بالاتری میباشد و به نسبت در دسته فلزات سرد قرار دارد و این دسته فلزات انرژی بیشتری از اطراف خود جذب نموده بخصوص طلا که بالاترین جذب انرژی از دیگر منابع و انواع فلزات و مواد معدنی یا منابع گرم را دارد

در این شرایط وجود انرژی که از طریق انرژی دما دیگر فلزات و منابع جذب طلا و دیگر فلزات غیراهنی میگردد دارای تغییر در دما داخلی خود شده و میتواند فاز انرژی درونی این فلزات را تغییر داده و میدان الکتریکی این دسته فلزات غیراهنی تغییر یافته یا نایدپدار شده و میدان مغناطیس که در کنار میدان الکتریکی در جریان انتقال انرژی پدید امده است میتواند حتی فلزیاب فرکانسی را که امواج یا علائم الکترو مغناطیس را تشخیص می دهد با خطا روبرو نماید و نحوه عملکرد سنسور نوری حرارتی در اینجا به این صورت است که تشعشات مربوط به فرکانس و تراکم الکترو مغناطیس پدید امده از ملکول هدف اصلی یا طلا را دریافت نموده و مدار فلزیاب ان جریان و انرژی و سیگنال بازتاب شده را مورد ارزیابی برای تفکیک قرار دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب سنسور نوری حرارتی

به این نوع سیستم فلزیاب TLS P.I.P یا THRMO LIGHT SENSOR میگویند وبه لکه رنگ حاصله بر روی صفحه نمایشگرTLS APP یا TLSC میگویند. THRMO LIGHT SENSOR COLOR

 این نوع سیستم فلزیاب نوری حرارتی از نوع فلزیاب تصویری سنسوری میباشد که از سنسوری نوری حرارتی در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بهره برده میشود تا در زمینه افزایش توان سیستم سخت افزاری فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری و نرم افزاری P.I.P یا لکه رنگی یا نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود و سنسور نوری حرارتی  ابزار جانبی اتصال به مدار اصلی فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی سنسوری میباشد زیرا سنسور نوری حرارتی قابل نصب فقط بر روی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

عملکرد سنسور نوری حرارتی در فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری توان تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا را در عمق زیاد افزایش داده و تکنولوژی سنسور نوری حرارتی یک تکنولوژی انحصاری میباشد که در اختیار کمتر شرکت تولید کننده فلزیاب یا طلایاب در دنیا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

ساخت فلزیاب جدید

ساخت فلزیاب جدید را باید از دید یک فلزیاب یا طلایاب با تکنولوژی جدید فلزیاب یا طلایاب و انحصاری بودن ان فلزیاب در نظر گرفته تا ساخت فلزیاب جدید یا ساخت طلایاب جدید را بر روی ان فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته شود

ساخت فلزیاب جدید اگر از دسته فلزیاب ها قدیمی باشد مانند فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت در ظاهر میتواند جدید باشد زیرا ساختار نقشه مدار این فلزیاب ها هنوز از روش قدیمی برای چیدمان قطعات و ترکیب عملیات تشخیص فلزات بهره میبرد در صورتی میتوان عنوان فلزیاب جدید را در ساخت برای روی این دسته فلزیاب ها  قرار داد که صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال داشته یا شکل ظاهری انرا تغییر داده یا شکل لوپ و کویل انرا تغییر داده یا به جای کویل یا لوپ بر روی ان سنسورمغناطیسی قرار داده ولی به این فلزیاب ها نمی توان فلزیاب با تکنولوژی جدید نامگذاری نمود که ساخت فلزیاب جدید یا طلایاب جدید به ان اطلاق گردد زیرا نقشه مدار این نوع فلزیاب ها از سالیان بسیار دور به همین شکل فعلی طراحی میگردید است و فقط در اثر وجود قطعات جدید تر کارهای جدید برروی ان انجام شده است ولی نحوه ساختار نقشه مدار همه این نوع فلزیاب ها از این دسته یکسان میباشد و تغییری در شکل مدار انها از نظر پایه اساسی انجام گرفته نشده است و کار انها از نظر تشخیص فلزات به همان شکل قدیمی خود میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

فلزیاب حرفه ای پیشرفته که از دسته جدیدترین فلزیاب یا طلایاب جدید باشد دارای مدار الکترونیکی ردیاب یا شعاع زن یا انتنی با فلزیاب تصویری همراه هم در یک مدارطراحی شده است و توان ان برای تشخیص اهداف بالا در زمینه تفکیک DISCRIMINATION طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم بسیار دقیق میباشد

فلزیاب حرفه ای پیشرفته در نوع عملیات برای تجسس هدف اصلی یا طلا یا برای نقطه زنی در شرایط تصویری نیازی به حضور یا وجود کویل یا لوپ با سیم پیچ نداشته و دارای سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور نوری حرارتی میباشد

پیشرفته ترین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای PROFESSIONAL در نوع طراحی مدار خود میتواند از باطری های کوچک نیز بهره ببرد زیرا قطعات الکترونیک جدید بسیار کوچک و با توان بالای و کارایی با کیفیت خوب میباشد و عملکرد قطعات الکترونیک جدید که در فلزیاب حرفه ای پیشرفته بکار برده می شود به نسبت هم نوع و هم مدل خود بسیار قوی تر عمل نموده و برای این است که ساخت فلزیاب حرفه ای پیشرفته دارای ابعاد کوچکتر به نسبت فلزیاب یا طلایاب دیگر میباشد و از انجا که کویل یا لوپ در ان بکار برده نمی شود حمل و نقل ان نیزاسان تر است

البته فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته نیز در نوع فلزیاب تصویری و انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره نیز به بازار فلزیاب ارائه میگردد که دارای سنسور میباشد ولی میتواند به ان کویل یا لوپ سیم پیچ دار نیز متصل نمود

 فلزیاب حرفه ای فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

تست فلزیاب رودخانه

تست فلزیاب دررودخانه یاتست طلایاب در رودخانه ارتباطی با عملکرد فلزیاب در رطوبت یا طلایاب در رطوبت ندارد وجود رطوبت بر روی سطح زمین خود بطور طبیعی ایجاد میدان مغناطیس مینماید و این میدان مغناطیس از ارتباط تماس رطوبت با سطح لایه زمین در اثر انتقال بار الکتریکی به انجام میرسد و این انتقال بار الکتریکی وضعیت مغناطیسی را در حد میزان ان رطوبت و نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کارو جاذبه زمین پدید میاورد

در رودخانه این وضعیت بارالکتریکی که میدان مغناطیس در حال تغییر را شکل می دهد به نسبت اب ایجاد نمیگردد زیرا اب در رودخانه وضعیت ثابت داشته و مغناطیس زمین و جاذبه زمین در شرایط رودخانه دارای وضعیت ثابت مغناطیسی نسبت به بارالکتریکی میباشد و بار الکتریکی یک تماس ثابت و یکسان داشته و به همین میزان ظرفیت مقاومت زمین ثابت باقی میاند ولی در وضعیت رطوبت در سطح زمین جداشدن رطوبت از زمین سرعت بار الکتریکی را تغییر داده و جریان نیرودران موقعیت میزان مغناطیس کنار گذررا پدید می اورد که در رودخانه مغناطیس کنار گذرکه جریان موازی را پدید اورد  شکل نمیگیرد زیرا جریان بین اب رودخانه و زمین یکسان است پس در نتیجه تست فلزیاب در رودخانه ارتباطی به توان فلزیاب برای عملکرد در رطوبت ندارد

در رطوبت فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای توان بالای برای تشخیص و تفکیک فلزات بخصوص طلا در صحنه کار میباشد زیرا این نوع فلزیاب ها با دارا بودن تنظیمات ذکر گردیده میتواند جریان مغناطیس پدید امده از رطوبت را از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نموده و پردازشگر فلزیاب از این دسته انرژی مربوط به فرکانس خاص تعیین شده درتنظیمات عدد VDI یا تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را در دید فلزیاب یا طلایاب قرار دهد و از خطا فلزیاب جلوگیری نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب میدان طلا

فلزیاب میدان طلا یا میدان گنج را تشخیص می دهد میدان طلا عبارتند از انچه از جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج در محدوده اطراف طلا قدیمی یا گنج در زیر زمین پدید میاید این میادین میتواند میدان مغناطیس و میدان فرکانسی مربوط به هدف اصلی یا طلا و گنج باشد این میادین میتواند موافق ترکیب علائم هدف اصلی یا طلا باشد یا مخالف علائم هدف اصلی یا طلا باشد در این میان بارالکتریکی و یون منفی و مثبت و باراستاتیک هدف اصلی یا طلا نیز با علائم مواد معدنی ومنابع و ذرات صحنه کار همراه شده یا بر یکدیگر نیرو وارد نموده و ترکیب جدیدی از علائم و حوزه مغناطیس و حوزه فرکانسی به همراه خلاء فرکانسی یا خلاء مغناطیس را پدید اورده و جابجایی این علائم در میدان طلا میتواند تمایل به سمت چپ و راست داشته یا نسبت به زمان ترکیب و تضاد علائم این علائم یک زمان به سمت چپ و در وضعیتی به سمت راست تغییر جهت دهد و برای همین در میدان طلا یا میدان گنج منحرف نمودن علائم فلزیاب در تشخیص هدف اصلی یا طلا شکل میگیرد این وضعیت انواع جریانات در اطراف طلا میدان طلا یا میدان گنج را شکل داده که این میدان ترکیب از تداخل و ترکیب علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار و خود هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد و همین شرایط میدان طلا یا میتواند وضعیتی را پدید اورد که علائم مربوط به فلزیاب از روی یا کنار هدف اصلی یا طلا یا گنج عبور نموده و موقعیت گنج یا طلا را تشخیص ندهد و در بعضی مواقع این علائم از کنار هدف اصلی یا طلا با توان بالاتری منعکس شده که فلزیاب حوزه کناری هدف اصلی یا طلا را به جای مرکز طلا یا گنج تشخیص خواهد داد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

ساخت فلزیاب قوی

ساخت فلزیاب قوی از انجا سرچشمه میگیرد که یک طراح فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بخواهد نقشه مدار یک فلزیاب قوی که بتواند اهداف را در عمق زیاد تشخیص دهد از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا ردیاب یا شعاع زن یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری را طراحی نموده تا بتواند در بازار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توانائی بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب ها داشته باشد

ساخت فلزیاب قوی در دسته خود ان فلزیاب باید مورد بررسی قرار بگیرد فلزیاب قوی از نوع فلزیاب ولتاژ القایی که میتواند از نوع فلزیاب های پالسی یا مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا تسلا یا فلزیاب بی اف او BFO و یون یاب یا فلزیاب تی ار TR را باید نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی قرارداد این نوع فلزیاب ها در هر صورت بخواهید مورد بررسی قرار دهید تفاوت ان چندانی با یکدیگر ندارد وفقط سازندگان انها جعبه انها را تغییر داده یا یکسری تنظیمات که تاثیر میکرویو برروی ان ندارد در این نوع فلزیاب ها ایجاد نموده و سعی مینماید صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال در ان قرار داده تا شکل زیباتری بخود بگیرد این نوع فلزیاب ها ذاتاً توان بالای برای کاوش اهداف به ویژه طلا را درعمق زیاد ندارد برای همین قطعات زیادی که مربوط به ساخت مدار مادراین نوع فلزیاب ها میباشد در ان بکار برده نمی شود و بیشتر قطعات این نوع فلزیاب ها مربوط به عملیات صفحه دیجیتال یا کلید دیجیتال ان میباشد

 

صفحه1 از3