پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:01

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی

فلزیاب طلا ترکیب مواد معدنی از دسته مسائل متعلق به تفکیک فلزات و طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار است

وضعیت تفکیک انواع فلزات یا طلا با شرایط نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارارتباط تنگاتنگی دارد و یک فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک فلز یا طلایی که در وضعیت مواد معدنی و منابع هم طبقه خود قرار گرفته باشد باید بتواند هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و در چنین شرایطی فلزیاب یا طلایاب باید دارای قدرت بالایی در تفکیک و تشخیص باشد

ان فلزیاب یا طلایاب که توان تفکیک یک فلز طلا را مجزا از دیگر منابع و مواد معدنی را داشته باشد فلزیابی یا طلایابی است که بتواند سیگنال علائم مواد معدنی و منابع زمین صحنه کار هم طبقه با سیگنال علائم هدف اصلی را از سیگنال هدف اصلی یا طلا تشخیص داده وجدا نماید تا تفکیک هدف اصلی یا طلا در فلزیاب ایجاد گردد