سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:35

فلزیاب تنظیمات اساسی تفکیک

برای انکه فلزیاب بتواند بصورت اساسی تفکیک طلا و انواع فلزات را در زمینه های گوناگون مربوط به نحوه عملکرد فلزیاب داشته باشد باید دارای تنظیمات دقیق از اصول علمی تفکیک باشد تا توان جدا سازی و کاوش و کشف طلا یا انواع فلزات را داشته باشد که اصول تفکیک علمی در فلزیاب یا طلایاب یا رادار زمینی دستی پیروی از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد

تنظیمات اساسی یا پایه ای BASIC ADJUSTMENT ان دسته تنظیمات میباشد که اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب بتواند با تغییر در انها  در سیستم فلزیاب یا طلایاب توان تشخیص را برای کاهش کانال های انحرافی پدید اورد تا تفکیک با قدرت بالا به انجام رسد

این تنظیمات در مرحله اول تنظیمات عمومی اساسی BASIC ADJUSTMENT میباشد که عبارتند از تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX است.

در مراحل بعدی تراک ها TRACK /TRAC یا سرعت ها SPEED یا زمین GROUND/GEB و ....................و در نرم افزار ها تغییرات در نوع عملیات برنامه میباشد.

تنظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب با تفکیک ؛ متناسب تعیین گردد موجب میگردد که قدرت فلزیاب یا طلایاب را در جهت افزایش توانائی تفکیک به حد تعادل نهایی رسیده تا بتواند فلزیاب یا طلایاب هدف اصلی یا طلا یا گنج را در عمق زیاد تفکیک نموده و کاوش نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 08:39

گنج یاب گنج

گنج یاب گنج یا فلزیاب گنج را در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در خصوص کاوش گنج مطرح گردد میتواند یک موضوع استعاری باشد و در اصل باید در نظرگرفته شود در ابتدا ان فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته تا نام گنج یاب گنج بر روی ان فلزیاب با تفکیک قرار داد

گنج یاب گنج که کلمه تبلیغاتی برای یک فلزیاب میتواند باشد پی هرکه ابراز نمود دستگاه گنج یاب گنج داشته زیاد به نوشته یا تعریف این دسته اشخاص نمی توان اطمینان نموده

گنج یاب گنج طلا ابتدا باید یک فلزیاب با تفکیک طلا باشد و فلزیاب با تفکیک طلا دو شرط مهم را باید داشته باشد دراولین مرحله گنج یاب گنج یا همان فلزیاب با تفکیک میتواند اهداف یا طلا را بصورت مجزا از دیگر فلزات هم طبقه خود تفکیک نماید و در مرحله دوم توان تفکیک طلا را ان گنج یاب گنج یا فلزیاب با تفکیک برای تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد

توان تشخیص گنج با گنج یاب یا همان فلزیاب با تفکیک در توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا توان تشخیص و تفکیک انرژی بازتاب شده طلا در فرکانس طلا را از دامنه و طول موج دیگر منابع دارا است

این دسته فلزیاب ها که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا با عدد VDI دارد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

قدرت تفکیک فلزیاب

قدرت تفکیک فلزیاب یا قدرت تفکیک طلایاب به نوع ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد فلزیاب باید بتواند نوع فلز را در زمین تشخیص دهد تا فلزیاب یا طلایاب با تفکیک در نظر گرفته شود و قدرت واقعی فلزیاب در قدرت تفکیک فلزیاب نهفته است و قدرت تفکیک فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI اشکار میگردد ولی این قدرت تفکیک فلزیاب یا قدرت تفکیک طلایاب فقط در فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی وجود دارد و با تعیین اعداد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک میتواند فلزات را در زیر خاک مجزا تفکیک نماید و فلزیاب با این نوع تنظیمات و اینگونه مدار فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی میتواند طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنج و برنز را مجزا با تعیین عدد VDI تفکیک نماید

در انجا که عده ای بحث مینمایند که فلزیاب وجود ندارد که فلز را زیرخاک تفکیک نماید میتواند مربوط به فلزیاب مغناطیسی فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. و مگنتومترباشد که فقط توان تشخیص میدان مغناطیس یا فلز اهنی از غیراهنی را دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب گنج زیرخاک

فلزیاب گنج زیر خاک یا فلزیاب تصویری گنج زیر خاک را در صورتی که بخواهد تفکیک نماید باید دارای قدرت تفکیک فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد زیرا گنج در زیر خاک در مرور زمان دچار تغییرات شیمیایی و فیزیکی از اطراف خود میگردد و به همان میزان بر اطراف خود اثر تابش ذرات طلا را خواهد داشت

فلزیاب تصویری گنج زیر خاک را بخواهد در دید خود قرار دهد و قله طول موج طلا را مشخص نماید باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد تا به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای مشخص نمودن دامنه موج فرکانسی طلا از انرژی مختص گنج طلا بهره ببرد تا از بین دیگر علائم مواد معدنی و منابع صحنه کارسیگنال علائم گنج طلا در زیر خاک بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

این موضوع برای گنج طلا با سطح بزرگ یا برای گنج طلا در عمق زیاد که ترکیب شده از فلزات متفاوت و عایق ها و منابع غیر فلزی میباشد کاربرد بالایی دارد بویژه برای زمینهای الوده این تنظیمات بالاترین توان فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب را برای کاوش گنج طلا درعمق زیاد کارایی با کیفیت بالا را ایجاد مینماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری روی گنج

فلزیاب تصویری روی گنج طلا چه نوع واکنشی دارد یا فلزیاب بر روی گنج طلا چگونه عمل مینماید در اصل ان نوع لکه رنگی میباشد که در زمان حرکت از روی گنج بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد در صورتیکه فلزیاب تصویری با دقت تنظیم شده باشد و فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب با مدار رادارای با تفکیک عدد VDI باشد عبور از روی گنج طلا موجب میگردد که لکه رنگ منظم به همراه لکه رنگ دیگر منابع اشکار گردیده که امکان دارد لکه رنگ به رنگ مشابه بر روی صفحه نمایشگر زمان عبور از روی گنج طلا ظاهر گردد که این منابع که هم رنگ لکه رنگ گنج طلا ظاهر میگردد میتواند ان دسته از فلزات یا مواد معدنی با منابعی باشد که از تابش طلا تاثیر گرفته یا نیروی تابش انها بیشتر از طلا بوده و بر روی طلا اثر افزایش انرژی با بار انباشته در حول محور گنج طلا گذاشته باشد که در این وضعیت لکه رنگ ها طلا گنج یا دیگر مواد یا فلزات شبیه هم بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد و راه حل ان فقط در فلزیاب تصویری فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد که با تنظیمات صحیح اطلاعات درست لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارمیگردد و از انجا که نرم افزار فلزیاب تصویری ذاتاً برای فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات طراحی شده است با تغییر تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری عمق گنج

فلزیاب تصویری عمق گنج را بخواهد تشخیص دهد باید یک فلزیاب تصویری با عمق بالا باشد و فلزیاب تصویری عمق گنج را میتواند از روی نوع فلزات موجود دران گنج تشخیص دهد پس درنتیجه فلزیاب تصویری برای تشخیص گنج طلا در عمق زیاد بایدعملاً دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد تا بتواند ترکیب تغییرات انرژی متفاوت بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کار به همراه سیگنال گنج طلا را تشخیص داده و جدا نماید و عمل تفکیک گنج طلا را به انجام برساند  

فلزیاب تصویری عمق گنج بزرگ یا طلایاب تصویری عمق گنج را در عمق زیاد در صورتی میتواند تشخیص دهد و تفکیک نماید که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند گستردگی میدان الکتریکی گنج طلا یا حجم الکترونها در حالت حرکت گنج طلا را تشخیص داده تا بتواند میدان فرکانس مرکز گنج طلا را از دیگرعلائم سیگنال پراکنده شده تشخیص داده تا عمل تفکیک با کیفیت بالا به انجام رسد و این کار از یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده طبق اصول رادار بر می اید

برای کاوش یک گنج طلا بزرگ دیگر فلزیاب های تصویری که از نوع مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا ولتاژ القایی یا یون یاب است به دلیل گستردگی حرکت الکترونها تابش شده گنج طلا در جهات متفاوت به اطراف گنج طلا پراکندگی در نیرو ایجاد شده و این دسته میدان های مغناطیسی را بعنوان حالت عمومی تشخیص داده و نسبت به ان بالانس شده و نتواند تغییر علائم سیگنال مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده تا از خود واکنش درست نشان دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب ترکیب امواج

فلزیاب ترکیب امواج بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کار که میتواند موازی علائم سیگنال فرکانس گنج طلا باشد را تشخیص داده تا عمل تفکیک فلزیاب یا طلایاب برای طلا در عمق زیاد به انجام برسد و از انجا که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توانایی تشخیص امواج متفاوت را از روی دامنه و قله موج در فرکانس دارد میتواند در چنین شرایطی عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را برای مشخص نمودن هدف اصلی یا گنج طلا انجام دهد

فلزیاب فرکانسی از نوع مداراسپکتروم انالیز با توان تفکیک با عدد VDI میتواند ترکیبات امواج بازتاب شده از منابع و مواد معدنی و انواع فلزات و طلا یا گنج را دریافت نموده و ان دسته امواج با انرژی فرکانس طلا یا گنج را جدا نموده و دیگر امواج که ازدید مدار فلزیاب مزاحم میباشد در پردازشگر تفکیک خود جدا نموده و نادیده بگیرد

این نوع فلزیاب که توان جداسازی سیگنال امواج را دارا است باید یک  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند این عملیات تفکیک بر روی جداسازی امواج ترکیب شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

 دلیل اینکه این نوع فلزیاب فرکانسی میتواند به این صورت عمل نماید این است که تنظیمات تفکیک با اعداد VDI عدد خاص مربوط هر طبقه از فلزات مانند طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را دارا است و با این تنظیمات عدد خاص فلزیاب فرکانسی میتواند امواج فرکانس هر نوع هدف یا فلزات را بصورت مجزا از روی انرژی خاص ان فلز یا طلا تفکیک نموده و تشخیص دهد و این نوع توان جداسازی میتواند نشانه تفکیک امواج در این نوع فلزیاب فرکانسی باشد   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب طلا گنج جداسازی سیگنال

فلزیاب طلا  گنج  را زمانی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که بتواند جداسازی سیگنال مربوط به جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس گنج طلا یا دیگر فلزات و مواد معدنی و منابع صحنه کاررا از یکدیگر مجزا جدا نموده و تفکیک نماید

جداسازی امواج الکترو مغناطیس یا بازتاب انرژی و ذرات الکترونی یا الکتریکی منابع صحنه کار از دامنه و قله موج فرکانس هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده درفلزیاب یا طلایاب با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این توان را در فلزیاب یا طلایاب برای جدا سازی سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را فراهم می اورد

جداسازی و تشخیص سیگنال های دیگر به نسبت جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس طلا یا گنج از مواردی است که یک فلزیاب یا طلایاب پیشرفته میتواند انجام دهد و این نوع فلزیاب یا طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب فرکانسی میتواند هر نوع بازتاب فلزات یا منابع و مواد معدنی را با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم را از انعکاس طلا تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا قدرت تشخیص انرژی خاص امواج الکترومغناطیس مربوط به دامنه موج فرکانس میباشد که فرکانس سرعت بالای برای بازتاب علائم سیگنال طلا یا دیگر فلزات را داشته و فلزیاب فرکانسی قدرت بهبود بخشیدن به فرکانس ترکیب شده یا ضعیف شده را در قسمت RECOVERY SPEED دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب تابش ذرات

فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتواند تابش ذرات دیگر منابع و مواد معدنی را از دید فلزیاب یا طلایاب تفکیک دار خارج نماید البته این موضوع در رابطه با فلزیاب تفکیک دار طبق اصول رادار زمینی دستی صدق مینماید و فلزیاب های مغناطیسی یا هم دسته انها مانند مگنتومتریا تسلا یا یون یاب این توان را دارا نمی باشد

توجه نمایید که ان دسته مواد معدنی یا منابع که بالاترین انرژی را در صحنه کار از طریق ذرات به دیگر فلزات یا طلا یا گنج تابش مینماید میتواند توان تفکیک و قدرت عمق فلزیاب یا طلایاب را کاهش داده که تشخیص نوع شکل مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را در افزایش توان فلزیاب یا طلایاب برای کاوش اهداف و طلا یا گنج در عمق زیاد افزایش داده

صفحه1 از12