جمعه, 25 فروردين 1396 09:49

فلزیاب زاویه خنثی طلا

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 13:40

مغناطیس سنج یون یاب

مغناطیس سنج یا یون یاب یا فلزیاب که فقط توان تشخیص فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارا است عملاً دارای مداربا توان پایین در تفکیک میباشد و به همان میزان قدرت تشخیص فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته و از شرایط وضعیت زمین در موقعیت الوده تاثیراختلالی را پذیرفته و ثبات خود را در تشخیص از دست داده و همین موضوع میتواند باعث کاهش قدرت عمق این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 16:31

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست را در یک زمین بزرگ یا در یک محدوده وسیع به این سادگی نمی تواند تشخیص دهد که گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست مگر انکه ان فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک فرکانسی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا با چنین فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی میتوان نوع هدف طلا یا زیرخاکی طلا را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده تا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بتواند محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی که کجاست را تشخیص داده و تفکیک نماید

چرا این نوع فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی توان بالای دارا است که نشان دهد زیرخاکی طلا کجاست یا گنج طلا کجاست بخاطر این است که میتوان با این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی تصویری که دارای این نوع تنظیمات میباشد تنظیمات را تغییر داده تا وجود دیگر ذرات از مواد معدنی و منابع که انرژی بالای نیز دارا است را از جریان نیرو و انرژی گنج طلا یا زیرخاکی تشخیص داده و تفکیک نماید تا بتواند تشخیص دهد گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست

با داشتن چنین قدرت تفکیکی یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند تشخیص دهد که محدوده هدف اصلی یا گنج طلا کجاست واز اشتباه مشخص نمودن محل دیگری به جای گنج طلا یازیرخاکی طلا جلوگیری بعمل اید اما اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اشتباه در تعیین تنظیمات نماید یا مختصات یابی را درست انجام ندهد این نوع فلزیاب یا طلایاب با این هم قدرت تفکیک و تشخیص خطا خواهد نمود که محل اصلی هدف اصلی یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا کجاست

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:02

عمق گنج یابی

عمق گنج یابی با فلزیاب یا عمق گنج یابی با طلایاب یا عمق یابی با انواع فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن متراژ عمق گنج یا عمق گنج طلا در هر شرایطی نمی تواند درست و دقیق باشد

برای متراژعمق فلزات نو یا طلا جدید اختلاف عددعمق درفلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی الکترونیکی زیاد نمی باشد ولی در رابطه با عمق گنج یابی برای گنج طلا یا عتیقه و زیرخاکی این چنین نمی باشد و در عمق گنج یابی اختلاف عدد عمق در فلزیاب تصویری یا تعداد چرخش انتن فلزیاب انتنی برای گنج طلا یا فلزات قدیمی میتواند بیشتر از ان چیزی باشد که در عدد عمق فلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی بدست می اید

این بخاطراین است که در عمق گنج یابی برای طلا گنج یا عتیقه یا زیرخاکی در اثروارد شدن فشار نیرودر طول زمان به طلا گنج افزایش انرژی در طلا گنج ایجاد شده است و این افرایش انرژی موجب حرکت جریان میدان الکتریکی به سطح بالاتر از موقعیت عمق واقعی گنج طلا میباشد و این انرژی در حال حرکت به سمت اطراف خود و تابش نیرو به اطراف خود میباشد که موجب میگردد که عمق گنج یابی برای تعیین متراژ عمق گنج و طلا با اختلاف روبرو شود

عمق گنج یابی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا تسلا یا یون یاب که کلاً نمی تواند درست باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها با اولین تغییر میدان مغناطیس از خود و اکنش نشان داده و متراژ عمق می دهد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 07:37

فلزیاب شعاع طلا

فلزیاب شعاع طلا را به نسبت اندازه طلا یا ابعاد طلا میتواند تشخیص دهد در اصل شعاع طلا بازتاب انرژی ذرات طلا در اطراف خود میباشد در رابطه با شعاع طلا در دید فلزیاب برای یک فلز طلا جدید با فلز طلا قدیمی یا گنج و زیرخاکی و عتیقه تفاوت وجود دارد و این تفاوت در اصل از خود طلا قدیمی یا گنج طلا در تشخیص شعاع طلا برای دید فلزیاب یا دید طلایاب ایجاد میگردد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تفریق طلا

فلزیاب تفریق طلا را ازانواع فلزات بخواهد تشخیص دهد باید دارای توانایی تفریق جریان حرکت الکترونها یا ذرات در صحنه کار از انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که این امر برای تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق زیاد از فلزیاب یا طلایاب با توان تفکیک طبق عدد VDI حاصل میگردد

بارالکتریکی فلزات و طلا در شرایط حرکت به سمت دیگر بارهای الکتریکی مربوط به مواد معدنی و منابع قرار میگیرد ومیدان مغناطیس متعلق به وضعیت در ان صحنه کار در حول محور اطراف طلا ایجاد شده و طلا دارای قدرت جذب ذرات بالاتری است ترتیب میدان الکتریکی در سطح طلا با بار انباشته شده شکل میگیرد و در این وضعیت جریانات خطوط مغناطیسی ومیدان مغناطیس پدید امده از دیگر منابع و مواد معدنی صحنه کاربر یکدیگر اثرگذاشته و مشخص نمودن سیگنال علائم طلا در این شرایط از اثر منابع و طلا بریکدیگرتوسط فلزیاب یا طلایاب باید به انجام برسد تا تفکیک در فلزیاب یا طلایاب شکل بگیرد

فلزیاب باید تفریق بین سیگنال میدان الکتریکی طلا را از دیگر علائم و جریان و انرژی مواد معدنی و منابع کار و ان دسته نیروی که ایجاد شده را تشخیص داده تا بتواند تفکیک را به انجام رساند

در کل تفریق و جداسازی انرژی مربوط به میدان فرکانسی پدید امده از طلا از دیگر انرژی متعلق به میدان های مغناطیس صحنه کار عامل اصلی تفکیک در فلزیاب با اصول رادارزمینی دستی طبق قانون تفکیک در دید فلزیاب با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 04:23

فلزیاب مغناطیس فلزات

فلزیاب مغناطیس فلزات را میتواند تشخیص دهد و تفکیک در فلزیاب به مغناطیس فلزات ارتباط داشته

از دید فلزیاب مغناطیس در فلزات اهنی بیشتر قابل مشاهده و مغناطیس فلزات غیر اهنی مانند طلا بسیار پایین میباشد

مغناطیس فلزات بر یکدیگر بصورت میدان مغناطیس اثر میگذارد

اثر میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار بر فلزات و طلا میتواند شرایط تشخیص فلز طلا را برای فلزیاب یا طلایاب تغییر دهد

از دید فلزیاب برای فلز طلا در عمق زیاد شرایط  مغناطیس طلا کارایی نداشته زیرا مغناطیس در طلا بسیار پایین است

پایین بودن مغناطیس طلا موجب میگردد که فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب نتواند فلزطلا را در عمق زیاد تشخیص داده

فلزیاب فرکانسی با اصول رادار زمینی دستی و تفکیک عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به دلیل وجود نوسان تابش انرژی طلا با جابجایی ذرات توان تشخیص وضعیت امواج الکترومغناطیس طلا را داشته و برای همین توان تفکیک طلا در عمق زیاد را خواهد داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

فلزیاب تناسب طلا

فلزیاب تناسب طلا را به نسبت دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار بتواند تشخیص دهد میتواند عمل تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا انجام دهد یا فلزیاب تناسب طلا را از بین دیگرمنابع دارای تابش ذرات پرانرژی از دید فلزیاب مانند الومینیم و نیکل واهن وکبالت و فسفرو پلاتنیوم و کربن و ذغال سنگ  تشخیص داده مسلماً این توان را دارد که جریان حرکت میدان مغناطیس پرفشارپدید امده از نیروی وارده میدان ها متفاوت مغناطیس بریکدیگررا از میدان فرکانس طلا و گنج جدا نموده و تفکیک نماید

و چنین فلزیابی که تناسب تفکیک طلا را داشته باشد میتواند یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

صفحه1 از7