پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب فرکانسی هوای گرم

 هوای گرم برای فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید تاثیر بسیار پاینی خواهد داشت زیرا در  این دسته فلزیاب یا طلایاب با تغییر تنظیمات تغییرات دما قابل تحمل میگردد و میتوان با تغییر اعداد ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وضعیت تشخیص فلزیاب فرکانسی را در حد مطلوب قرار داده تا بتوان میدان فرکانسی گنج یا طلا یا هدف اصلی را تشخیص داده و تفکیک نماید

از انجا که ترکیب سطح بارالکتریکی که حاصل میدان الکتریکی را پدید می اورد توسط ابعاد هدف IND SIZE قابل تشخیص میباشد و کار تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص حجم الکترونها در میدان الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا یا گنج را انجام می دهد میتواند با بدست اوردن بالاترین حجم تعیین شده از انداه هدف بتواند بحران انحرافی پدید امده از گرما برای پراکندگی انرژی را تشخیص داده و انرژی مربوط به هدف اصلی را از میدان فرکانسی گنج یا طلا یا هدف اصلی جدا نموده و تفکیک نماید که این عمل با همراهی تنظیمات تفکیک با عدد VDI به انجام میرسد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا لایه خاک

فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب یاطلایاب باید دارای توان تفکیک طلا باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب با وجود تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و از انجا که یک رسانا بالا است در اطراف حول محور خود بار الکتریکی انباشته شده را ایجاد نموده و با تغییرمیدان الکتریک در اثررسیدن انرژی به میزان حد تحمل ذرات طلا ارنرژی درونی طلا اقدام به جابجایی ذرات خود به اطراف نموده و این انتقال میتواند به یک فلز قدیمی یا گنج یا طلا که در ان محدوده وجود داشته باشد منتقل گردد و یک خط مسیر خطوط میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی را ایجاد نموده و این خطوط ترکیب از امواج الکترومغناطیس در زمان معین ایجاد میگردد و این زمان برای انتقال ناپایدار خواهد بود و این جریان میتواند کار فلزیاب را برای کاوش طلا یا گنج در پیدا نمودن نقطه مرکز هدف با خطا روبرو نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب عمق نقطه زن

عمق فلزیاب نقطه زن یا فلزیاب عمق نقطه زن تعریف توان عمق یابی یک فلزیاب یا طلایاب برای کاوش اهداف یا طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد میباشد و عمق بالا یک فلزیاب نقطه زن به عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد

فلزیاب نقطه زن میتواند هر نوع فلزیاب ازنوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوردارباشد

عمق فلزیاب نقطه زن انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان بالای در کاوش اهداف یا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نقطه زنی و شعاع زنی داشته و این نوع فلزیاب انتنی تصویری یا فلزیاب تصویری انتنی که ساختار مداران از اصول رادار زمینی دستی میباشد میتواند نقطه زنی دقیق داشته باشد

فلزیاب نقطه زنی را باید در هر شرایط سخت و دشوار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته باشد و فلزیاب که بتوان در شرایط خاک الوده یا متضاد هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد باید فلزیابی باشد که بتواند نوع علائم طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر فلزات جدا نماید که این عمل در هرنوع فلزیاب قابل اعمال نمی باشد و فلزیاب باید توان تفکیک هر نوع فلز با الیاژ ان فلز یا ترکیب فلزات در شکل گوناگون را داشته باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این توان را دارا میباشد زیرا میتواند دامنه موج ایجاد شده از یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و با تعیین نوع ان هدف اصلی یا طلا فقط جریان همان هدف اصلی یا طلا را مورد ارزیابی قرار دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفکیک دار اسرارطلا گنج

اسرار کاوش گنج با فلزیاب تفکیک دار یا اسرارکاوش گنج با طلایاب تفکیک دار در نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب نیز نهفته است و هر نوع فلزیاب یا طلایاب با دارا بودن نوع تنظیمات تفکیک با عدد VDI که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند کاوش گنج در عمق زیاد مانند طلا را به انجام رساند یا فلز طلا یا گنج را در عمق زیاد پیدا نماید  و این نوع تنظیمات فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار برده می شود و این نوع فلزیاب ها میتواند انرژی طلا که حاصل فرکانس پدید امده از جذب ذرات دیگر مواد به خود طلا میباشد را میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید و نوسان پیاپی طلا را در اثرتغییر میدان الکتریکی میباشد را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید و فرکانس طلا یا هر نوع فرکانس سرعت بالای در حرکت به اطراف خود را داشته و همین قدرت فلزیاب فرکانسی با این نوع تنطیمات را برای کاوش اهداف در عمق زیاد افزایش می دهد   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب موج

فلزیاب موج را برای تفکیک طلا خواهد داشت و فلزیاب امواج ثابتی را برای تفکیک فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیم را دارا میباشد یا منتشر مینماید و این امواج یا موج باید از دسته امواج الکترو مغناطیس باشد که بتواند در عملیات تفکیک فلزات مانند طلا در عمق زیاد تشخیص دهد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تابش انرژی را به شکل موج در اطراف خود پراکنده نموده که این موج میتواند از جریان مغناطیسی به همراه میدان الکتریک باشد که به یکدیگر به جهت مسیر انتشار حرکت مینمایند

از انجا که امواج الکترو مغناطیس سرعت بالای مانند نور را دارا است میتواند با سرعت زیاد در صحنه کار منتشر شده و به همین میزان امواج الکترومغناطیس طراحی شده برای یک فلزیاب فرکانسی میتواند با سرعت بالا علائم و سیگنال میدان مغناطیس و میدان الکتریکی را با همدیگر منتشر نموده و با همین سرعت نیز پردازشگرفلزیاب فرکانسی تعادل بازتاب علائم از موج هدف یا جریان مغناطیسی و الکتریکی هدفی مانند طلا تشخیص دهد از انجا که امواج الکترو مغناطیس ترکیب شده از میدان مغناطیس و میدان الکتریک میباشد میتواند میدان الکتریکی و مغناطیس همراه هم در یک فلزیاب طلا را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا امواج الکترو مغناطیس که یک فلزیاب فرکانسی منتشر میگردد دارای میدان الکتریکی متغیر با میدان مغناطیس میباشد میتواند جریان بار استاتیکی طلا را که یک رسانا است را تشخیص داده و شرایط الکترو استاتیک در بازتاب علائم طلا ایجاد نموده و از انجا که طلا دارای مغناطیس بسیار پایین میباشد یا پارا مغناطیس است در اینجا تشخیص و تفکیک طلا با میدان الکتریکی متغیردرون امواج مغناطیسی به همراه میدان مغناطیس درون امواج الکترو مغناطیس به توان بازتاب انرژی خاص از سیگنال یا فرکانس یک فلز مانند طلا در فلزیاب فرکانسی سرعت می بخشد و فلزیاب فرکانسی میتواند بازتاب علائم و سیگنال طلا را دریافت نموده و تفکیک نماید و این عمل بنابرتنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در مدار فلزیاب فرکانسی به انجام میرسد و این نوع توان میدان الکتریکی و مغناطیسی که حاصل ان موج الکترو مغناطیس فلزیاب فرکانسی است که میتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب متراژبالا

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که فلزیاب متراژ بالا یا فلزیاب با عمق زیاد یا فلزیاب یا عمق واقعی در نقطه زنی یا شعاع زنی باشد بستگی دارد از کدام نوع فلزیاب باشد و فلزیاب متراژ بالا یا طلایاب متراژ بالا یا گنج یاب متراژ بالا نمی تواند ازانواع فلزیاب از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد زیرا این نوع فلزیاب ها عملاً داری توان بالای برای کاوش اهداف طلا در عمق زیاد نمی باشد و به این دسته فلزیاب متراژ بالا نمی توان گفت

با انکه فروشندگان این دسته فلزیاب این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بعنوان فلزیاب متراژ بالا ارائه مینمایند

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:07

فلزیاب عمق عالی

فلزیاب عمق عالی را دارا میباشد که بتواند یک هدف نمونه طلا با ابهاد کوچک را در عمق تشخیص دهد فلزیاب عمق عالی یا طلایاب عمق عالی یا گنج یاب عمق عالی در مجموع ان فلزیابی است که بتواند یک هدف نمونه را به نسبت عمق نهائی خود در یک عمق مشخص پیدا نماید  

فلزیاب عمق عالی دارای مشخصات خاص فلزیابی میباشد این نوع فلزیاب که بتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد تشخیص دهد این مشخصات توان تفکیک ان فلزیاب است که بتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد تفکیک نمائید این عمل از یک فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و ..... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی نمی تواند یک هدف کوچک را د رعمق زیاد تفکیک نماید بلکه اهداف بزرگ را با قرار دادن کویل یا لوپ یا سنسورسری در عمق زیاد تفکیک نماید

یک فلزیاب عالی باید دارای توان تفکیک در عمق زیاد باشد

توان عمق فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  را میتوان با قرار دادن یک هدف فرضی در زیر زمین بنابر جدول عمق DEPTH SCALE مورد ارزیابی قرار داد به شرط انکه یک اپراتور حرفه ای با مهارت بتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در حد مطلوب تنظیم نماید تا سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند یک هدف را به راحتی در عمق کاوش نماید واین توان فقط از سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی برمی اید و در این نوع فلزیاب  متناسب نمودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را برای کاوش هدف افزایش میدهد.

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:36

فلزیاب با عمق زیاد

فلزیاب با عمق زیاد را میتوان از نحوه عملکرد ان فلزیاب برای کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد بدست اورد البته این پیدا نمودن اهداف کوچک در عمق زیاد به نهایت عمق ان فلزیاب که در کاتالوگ یا بروشور فروش ان فلزیاب ذکر گردیده است بستگی دارد تشخیص یا پیدا نمودن یک هدف کوچک در عمق زیاد به نسبت عمق فلزیاب باید با ثبات و تعادل و بدون انحراف به انجام برسد و یک فلزیاب یک هدف کوچک در عمق زیاد در صورتی میتواند درست تشخیص دهد که اپراتور یا کاربر بتواند ان فلزیاب را متناسب با نوع هدف و وضعیت منابع و مواد معدنی منابع صحنه کار تنظیم نماید و خود اپراتور یا کاربر نیز در انجام عملیات مختصات یابی با فلزیاب مهارت و تجربه کامل داشته باشد

اصل توان تشخیص فلزیاب را میتوان از روی تشخیص و تفکیک یک هدف کوچک در عمق زیاد بدست اورد حال این هدف در هر شرایطی قرار گرفته باشد زمانیکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد بهره بردار میتواند با تغییر در این تنظیمات توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش داده ونسبت به وضعیت ان منطقه یا زمین خاک توان تشخیص را تغییرداده و بین وجود هدف واقعی و غیرواقعی را با تغییر این تنظیمات بتوان از یکدیگر مجزاو تفکیک نمود  البته این موضوع در رابطه با فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتواند با تعیین درست این تنظیمات با ثبات یک هدف کوچک را به نسبت عمق فلزیاب پیدا نموده و تفکیک نماید و فلزیاب ولتاژ القائی یا هر نوع زیر مجموعه ان از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... در صورتیکه در حالت با حساسیت بالا برای کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد تنظیم گردد در صورت حرکت با سرجستجوگر بر روی سطح زمین با فاصله از هدف دچار بی ثباتی یا اختلال میگردد.

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 07:42

فلزیاب پالسی تفکیک دار

فلزیاب پالسی دارای توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق اعداد VDI نمی باشد و فقط توان جدا سازی اهداف اهنی از غیر اهنی را داشته زیرا فلزیاب پالسی بنابر تغییر ولتاژ در سرجستجوگر خود عمل مینماید

فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... توان بالای در پیدا نمودن اهداف از نوع طلا GOLD در عمق زیاد نمی باشد و برای این است که ان دسته که فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هرگونه فلزیاب ولتاژ القائی را ارائه مینمایند برای نشان دادن توان عمق این نوع فلزیاب ها از استیل یا روی ZINC و ..... در عمق زیاد بهره میبرند و از فلز طلا GOLD استفاده نمی کنند زیرا این نوع فلزیاب ها فقط میتوانند تا عمق کمی اهداف از نوع طلا GOLD را مشخص نمایند و دلیل اصلی ان وجود ولتاژ در سرجستجوگر میباشد و در مرحله بعد عدم توان قرار دادن پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

البته بعضی سازندگان از یکسری سیستم تشخیص دهند با صفحه نمایشگر دیجیتال بهره میبرند که بر روی صفحه نمایشگر نسبت به اهداف متفاوت اعداد مختلف اشکار میگردد ولی این اعداد از تغییر ولتاژ است و بنابر عددVDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

بعضی سیستمها فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از جدول تفکیک و تشخیص بهره برده شده است ولی با توجه به انکه ذات این نوع فلزیاب ها از نوع ولتاژ القائی میباشد و دارای تنظیمات سطح و حجم و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد نمی توانند اهداف را د رعمق زیاد تشخیص داده بخصوص در روش حرکتی یا AC نمی توانند اهداف مانند طلا را در عمق زیاد در حال حرکت با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی تفکیک نمایند بیشتر این نوع فلزیاب ها متعلق به شرکت وایتس یا گرت یا فیشر یا مینلب میباشد که در سایت یا کاتالوک اصلی این شرکت ها این موضوع بیان گردیده است

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم را دارا باشد توان تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد