یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:32

ساخت فلزیاب حرفه ای

ساخت فلزیاب یا طلایاب که بصورت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک به انجام میرسد مهم نیست که ساخت دستی باشد یا ساخت کارخانه ای باشد

ساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب میباشد

در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید با توانایی ان فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای پی ببرید

اطلاعات عمومی فلزیاب حرفه ای را با دیگر فلزیاب ها مقایسه نمایید تا با یکسان سازی تنظیمات فلزیاب حرفه ای به قدرت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک اشنا شوید

در مدار فلزیاب حرفه ای که منجرب به ساخت فلزیاب حرفه ای میگردد وجود تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX مبین و نشانه حرفه ای بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که این تنظیمات برای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی است که توان حرفه ای بودن در یک فلزیاب یا طلایاب را ایجاد مینماید زیرا با تغییر تنظیمات میتوان نوع هدف اصلی یا طلا را از وضعیت انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده تا تفکیک به انجام برسد

توجه نمایید که به دلیل دقت در ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً عملیات ساخت باید بصورت دستی به انجام برسد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:47

فلزیاب فلزات دور گنج

فلزیاب فلزات دور گنج طلا یا فلزیاب فلزات اطراف گنج طلا را بخواهد جداگانه از وضعیت مرکز گنج طلا تشخیص داده و تفکیک نماید باید دارای قدرت تفکیک طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات مانند اهن و مس و روی و نقره و نیکل و .... باشد

در این شرایط بعضی از فلزات یا زیر خاکی یا عتیقه از نوع دیگر فلزات با فاصله در اطراف گنج طلا قراردارد یا بصورت فاصله به شکل پله ای در بالا یا پایین نسبت به گنج طلا بصورت مارپیچ قرار می دهند که این موضوع میتواند شرایط به هم پیچیدگی در میدان های مغناطیس از هر کدام این فلزات در دور گنج طلا شکل بگیرد

زیرا فلزات دور گنج یا مواد معدنی و منابع دورگنج یا غیر فلزات دورگنج میتواند بر روی یکدیگر از نظر نیرو و انرژی در جریان بارالکتریکی اثر گذاشته و ذرات را بریکدیگر تابش نمایند

در این وضعیت ان فلز که توانایی بالاتری به دریافت علائم سیگنال مربوط به فلزات اطراف گنج طلا را دارد انرژی بیشتری از تابش ذرات گنج طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی بخود میگیرد و چون در سطح بالاترازگنج طلا قرار دارد میتواند در فلزیاب ایجاد واکنش نماید و این شرایط پرتراکم مغناطیسی در نیرو با توان بالاتر از مرکز گنج طلا میتواند فلزیاب مغناطیس یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یا تسلا را با اختلاف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو مینماید و این فلز دور گنج قرار داده شده را بعنوان گنج طلا تشخیص داده و مشخص نماید که بعد از حفاری متوجه میگردند که هدف اصلی یا گنج طلا نمی باشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 04:23

فلزیاب مغناطیس فلزات

فلزیاب مغناطیس فلزات را میتواند تشخیص دهد و تفکیک در فلزیاب به مغناطیس فلزات ارتباط داشته

از دید فلزیاب مغناطیس در فلزات اهنی بیشتر قابل مشاهده و مغناطیس فلزات غیر اهنی مانند طلا بسیار پایین میباشد

مغناطیس فلزات بر یکدیگر بصورت میدان مغناطیس اثر میگذارد

اثر میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار بر فلزات و طلا میتواند شرایط تشخیص فلز طلا را برای فلزیاب یا طلایاب تغییر دهد

از دید فلزیاب برای فلز طلا در عمق زیاد شرایط  مغناطیس طلا کارایی نداشته زیرا مغناطیس در طلا بسیار پایین است

پایین بودن مغناطیس طلا موجب میگردد که فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب نتواند فلزطلا را در عمق زیاد تشخیص داده

فلزیاب فرکانسی با اصول رادار زمینی دستی و تفکیک عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به دلیل وجود نوسان تابش انرژی طلا با جابجایی ذرات توان تشخیص وضعیت امواج الکترومغناطیس طلا را داشته و برای همین توان تفکیک طلا در عمق زیاد را خواهد داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

نرم افزارمگنتومتر

نرم افزار مگنتومتر یا نرم افزار مگنتومتر تصویری یا مغناطیس سنج تصویری از نظر علمی بر تشخیص امواج سه بعدی طلا یا انواع فلزات با ارزش در ان حد و اندازه نیست که بتواند که عمل تفکیک را برای طلا یا فلزات پارا مغناطیس یا غیرمغناطیس انجام دهد یا با تغییر تنظیمات مربوط به سطح و زیر سطح وضعیت هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را تشخیص داده و مشخص نماید و در اصل خود مگنتومتر توان تفکیک را ندارد که بتواند به نرم افزار تصویری مگنتومترمنتقل نماید تا عمل تفکیک طبق اصول علمی تفکیک برروی نرم افزار مگنتومتر تصویری اشکار گردد

بعضی از دارندگان این دسته دستگاه مگنتومتر تصویری به دیگران ابراز مینمایند که دستگاه مگنتومتر تصویری انها فقط حفره و طلا تصویرگیری مینماید که از دید علمی واقعیت ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب سنس

فلزیاب سنس  نوعی از تنظیمات فلزیاب یا طلایاب با مدار اسپکتروم انالیز با عدد VDI در نوع فلزیاب فرکانسی میباشد تنظیم سنس SENS مربوط به تنظیمات حساسیت SENSITIVITE در فلزیاب یا طلایاب میباشد و تنظیم سنس میتواند تعیین حساسیت مربوط به قسمت های متفاوت در فلزیاب یا طلایاب با قدرت تفکیک با عدد VDI میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت میتواند متعلق به قسمت تفکیک و یا  سنس یا حساسیت زمین و سنس یا حساسیت صدا یا سنس حساسیت تعیین فرکانس میباشد و تنظیمات سنس یا حساسیت مربوط به هر طبقه از تنظیمات باشد میتواند حساسیت ان قسمت را نسبت به نوع تنظیم افزایش دهد تا خطا در ان قسمت تنظیمات از ارتباط دیگرتنظیمات کاهش یافته یا خلاً پدید امده جبران گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب زمین ناشناخته

فلزیاب زمین ناشناخته را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید از اصول مهم در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب میباشد و زمین ناشناخته به دلیل مشخص نبودن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در کار فلزیاب یا کار طلایاب اختلال ایجاد نماید

شناخت زمین با فلزیاب یا طلایاب از مزایای بالا یک فلزیاب یا طلایاب میباشد زیرا زمانی که نوع مواد معدنی و منابع زمین شناخته شود موجب میگردد که هدف یا طلا یا گنج ناشناخته را در ان زمین با کیفیت بالا تفکیک نمود

شناخت مواد معدنی و منابع صحنه کار موجب میگردد ان دسته از توده های که بصورت ناشناخته در صحنه کار میباشد و جزو منابع معدنی اگثریت صحنه کار نباشد مشخص گردد چون این منابع معدنی که بصورت توده ای یا تجمع در محدوده صحنه کار قرار میگیرد میتواند ذراتی از گنج یا گنج طلا را جذب نموده و سپس تابش نماید که موجب خطا در فلزیاب یا طلایاب گردد یا مواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های در صحنه کار وجود داشته باشد که علائم سیگنال نزدیک به طلا یا گنج یا انوع فلزات را انعکاس نماید که باعث انحراف درتشخیص یا تفکیک فلزیاب یا طلایاب گردد

فلزیاب یا طلایاب که بتواندزمین ناشناخته را از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار تفکیک نماید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا در این نوع فلزیاب ها با تغییر عدد VDI میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و ترکیب ذرات با پرتوزایی بالا را تشخیص داده و در تنظیمات لحاظ نموده تا از خطا فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اید   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب زمینی

فلزیاب تصویری زمینی یا فلزیاب زمینی را که الوده به تغییر مغناطیسی باشد یا دارای تغییر ناکهانی از نظر مواد معدنی باشد و رطوبت در ان زمینی که الودگی ناگهانی پدید امده باشد شرایط تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج را با شرایط ناهنجاری درمشخص نمودن مرکزهدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات روبرو نماید

رطوبت خود بطور طبیعی زمانیکه بر سطح زمین می نشیند یا سطح زمین دارای وضعیت نمناک از رطوبت هوا میگردد  خود عاملی میشودکه علائم سیگنال اهداف یا طلا یا گنج بصورت پراکنده یا بزرگ تر از اندازه واقعی در دید فلزیاب یا طلایاب قرا بگیرد و در شرایط که وجود باد و رطوبت در هوای صحنه کارهمراه هم قرار بگیرند نیروی باد شدید موجب میشود که این سیگنال علائم پراکنده شده مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج که پراکنده میباشد وضعیت ناهنجاری را داشته و دیگر اجازه ندهد که مرکز هدف اصلی یا طلا در دید فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد این وضعیت در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی اثر نامطلوب بالای را دارا است زیرا خود رطوبت مانع از حرکت الکترونها شده و در نتیجه ایجاد الکتریسیته ساکن در مواد معدنی و منابع صحنه کار مینماید و همین جریان الکتریسیته ساکن میدان مغناطیس سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را در موقعیت  بی ثباتی قرار می دهد و در این شرایط این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها نمی توانند در حالت حرکت وضعیت مرکزهدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده یا مشخص نماید

صفحه1 از9